Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT308 Fotogrametri-II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Farklı fotogrametrik ürünlerin oluşturulması için gerekli olan ileri optimizasyon tekniklerinin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Sedat Doğan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kraus K., 2003. Photogrammetry (vol.1 and vol.2) .Dümmler Verlag, Bonn. Altan O ve diğ.2007. Fotogrametri (Türkçe Çeviri: Kraus, K.), İstanbul. Atkinson, K.B, 2001. Close Range Photogrammetry and Machine Vision. Whittles Publishing.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fotogrametride dengeleme, demet dengelemesi türleri, blok dengeleme, fotogrametrik nirengi, stereo resimlerle üç boyutlu görüntüleme, karşılıklı ve mutlak yöneltme, paralaks kavramları, ek parametrelerle kamera kalibrasyonu, ortofoto ve fotomozaik üretimi, resim koordinatlarının otomatik ölçümü için teknikler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 2 40 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 20 20
54 Ev Ödevi 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Stereo görüntülerin geometrisi. Epipolar geometri.
2 Homografi, temel ve esas matrisler. Bunların projektif izdüşüm geometrisiyle ilişkisi.Disparite ve paralaks kavramları. Disparite haritalarının oluşturulması yöntemleri.
3 Fotogrametride dengeleme. Demet dengelemesi ve bağımsız modeller dengelemesi kavramları.
4 İç ve dış yöneltme elemanlarının bilinmesi durumunda nesne koordinatlarının dengeleme ile bulunması.
5 İç yöneltme elamanlarının bilinmesi durumunda, dış yöneltme elemanlarının bağımsız resimlerle ve kolinearite bağıntıları kullanılarak dengeleme ile bulunması.
6 İç yöneltme elamanlarının bilinmesi durumunda, stereo görüntülerin dış yöneltme elemanlarının aynı anda demet dengelemesi ile bulunması.
7 Fotogrametrik nirengi kavramı. Hava nirengisi. Duyarlık ve güven ölçütleri.
8 Arasınav
9 Işın demetleriyle blok dengelemesi ile blok alanının stereo değerlendirilmesi.
10 Karşılıklı ve mutlak yöneltme.
11 Bağımsız modellerle blok dengelemesi.
12 İç yöneltme elemanlarının bilinmemesi durumunda iç yöneltme elemanlarının dengeleme ile bulunması. (kamera kalibrasyonu)
13 İç yöneltmenin ek parametreleri. Ek parametrelerle self kalibrasyon.
14 Perspektif izdüşümün doğrusal yaklaşık çözümleri.
15 Fotomozaik ve üretim teknikleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1133525 Fotogrametrik nirengi, havai nirengi kavramlarını öğrenir ve bunların güven ölçütlerini bilir.
2 1146737 Kamera kalibrasyonunu yapar.
3 1129610 Perspektif izdüşümün doğrusal çözümlerini bilir.
4 1123563 Geliştireceği bilgisayar programı için optimizasyon, sayısal çözümleme, lineer cebir ve veri yapıları konularında zorunlu olarak bilgilerini yeniler ve geliştirir.
5 1143823 Stereo görüntülerin geometrisi, homografi ve epipolar geometriyi öğrenir.
6 1139028 Karşılıklı ve mutlak yöneltmenin analitik modellerini ve dengeleme ile çözümünü gerçekleştirir.
7 1123035 Öğrendiği dengeleme modellerinin sayısal çözümlerini, kendi yazacağı bilgisayar programlarıyla gerçekleştirir.
8 1137937 Dış yöneltme elemanlarının dengeleme ile bulunması için kullanılan bütün teknikleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 1
3 3
4 5 4
5 3 4
6 3
7 5 5 4 5
8 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek