Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT405 Taşınmaz Değerlemesi 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Taşınmaz değerlemesi kavramlarının benimsetilmesi yanında, taşınmaza etki eden objektif-subjektif değer ölçütlerinin irdelenmesi ve bu değer ölçütlerinin bütüncül yaklaşımla bir arazi bilgi sistemi kapsamında etkin değerleme işlemine dönüştürülmesi becerisini kazandırma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dörtgöz, G.Ö., 1995, Gayrimenkul Mevzuatı, TAKAV Yayın No: 1, Ankara, 831 p. Larsson, G., 1991, Land Registration and Cadastral Systems, ISBN:0-582-08952-2, England, 175 p. Dale, P. ve McLaughlin, J. D. (1988), Land Information Management, Clarendon Press, Oxford. Keleş, R.,Geray, G. Kentsel Toprak Rantının Kamuya Kazandırılması, Öteki Yayınevi, Ankara, 1999. Açlar, A., ve Çağlar, V., 2002, Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi, Pınar, A. Özkök Çubukçu, D. ve Öz N. S. "Gayrimenkullerde Vergilendirme (Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Konut Finansman Sistemi-Mortgage)", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara. 2001 tarih, 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası, 1965, Resmi Gazete.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Taşınmaz, arsa, değer, taşınmaz değerleme, arazi yönetimi ve taşınmaz geliştirme kavramları, Değerleme ile ilgili mevzuat ve taşınmaz değerleme yöntemleri, Arsa ve arazi değerlendirmesinde faktör seçimi ve birim değer hesabı, Arazi ekspertizliği, Özelleştirmede değerlendirme, Arazi değer endekslerinin tespiti ve güncellemesi, Kapitalizasyon Faiz Oranı Hesabı, Bina ve Yapılara ilişkin değer hesabı, Kurumsal düzenlemeler, Değer haritalarının üretilmesi ve yorumlanması, Kıymet Takdir Raporu hazırlama esasları ve örnek rapor hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 67 1
22 Proje Hazırlama 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 6 2 12
2 Final Sınavı 4 2 8
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
22 Proje Hazırlama 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Taşınmaz, Mülkiyet, Değer, taşınmaz değerleme, arazi yönetimi, taşınmaz geliştirme kavramı ve yapı taşları, Taşınmaz değerlemesinin önemi. TAŞINMAZ DEĞERLEME_son_2019-2020.pdf
2 Türk Vergi Sistemine genel bakış. Türkiye’de taşınmaz değerlemesine ilişkin mevzuat.
3 Taşınmaz Değerlemesinde arsa-arazi değerleme ölçütlerinin irdelenmesi.
4 Taşınmaz değerleme yöntemleri.
5 Değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması ve tartışma.
6 Değerleme ve vergi amaçlı 2D-3D haritaların üretimi. Değerleme-kadastro ilişkileri.
7 Taşınmaz değerlemesine ilişkin ülkemizdeki kurumsal yapılanma ve sorunlar.
8 Kentsel dönüşümde değerleme, Kat mülkiyeti mevzuatı ve uygulanması.
9 ARASINAV
10 Ecrimisil ve irtifak hakkı bedeli hesabı, emsal yöntemi ile arsa değerleme örneği,
11 Gelir yöntemi ile tarım arazisi değerleme örneği, kapitalizasyon faiz oranı hesabı, maliyet yöntemi ile yapı değerini ve yıpranma payının belirlenmesi
12 Taşınmaz Değerleme raporu düzenleme
13 Arsa vasıflı Parsellere ilişkin nominal değerlerin hesaplanması. Kültür ve Tabiat Varlıklarına ilişkin kamulaştırma ve değerleme işlemleri.
14 Değer haritalarına ilişkin rapor ve grafik çıktıların üretilmesi ve yorumlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1118507 Taşınmaz, mülkiyet ve değer kavramlarını öğrenebilecek, taşınmaz değerlemesinin arazi yönetimindeki önemini kavrayabilecek
2 1159918 Taşınmaz değerleme yöntemlerini, kamulaştırma mevzuatında değerleme unsurlarını öğrenebilecek
3 1118200 Bilirkişilik işlevlerini öğrenebilecek
4 1135482 bilirkişi raporu düzenlemesini becerecek, taşınmaz değerini hesaplayabilecek
5 1148974 Grup çalışması ile Nominal yönteme göre taşınmaz değeri hesaplayabilecek, 2 ve 3 boyutlu taşınmaz değer haritası üretebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek