Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS103 Teknik Çizim 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Mimari projelerin teknik çizimlerini doğru yöntem, detay ve tekniklerle sunabilme bilgi ve becerisinin kazandırılabilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Sertaç TUHTA

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bankol, A. ve Bland S. 1991; Technical Drawing; Plane and Solid Geometry, Longman Giesecke, F., E. 1992; Principles of Technical Drawing, Prentice Hall Bielefeld, B. ve Skiba, I. 2006; Basics Technical Drawing (Basics), First edition, Birkhäuser, Basel Başak, H., Teknik Resim

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Teknik resmin önemi, tanımı, tarihi gelişimi ve endüstrideki yeri. Çizim araç-gereçleri, bilgisayar destekli çizim araçları, uygulamalar. Teknik resimde kullanılan yazılar. Çizginin tanıtılması, boyutları, tipleri ve kullanım yerleri, uygulamalar. Paralel doğruların çizimi, dik doğruların çizimi, doğruların bölünmesi, açı çizimleri, birleştirme yayları ve teğetler, uygulamalar. Üçgen, kare, çokgen çizme, elips-oval spiral çizimler, uygulamalar. Ölçekler, tanımı, önemi, çeşitleri ve gösterilişi, uygulamalar. İzdüşüm tanımı, metotları, noktanın, doğrunun, düzlemin izdüşümleri, uygulamalar. Görünüş çıkarma, kullanım yerleri, temel tespitler, ortak görünüşlü parçaların çizimi ve görünüşlerin okunması, uygulamalar. Ölçülendirme, ölçü elemanları ve kullanım yerleri, ölçülendirmede kullanılan semboller kurallar ve metotlar, uygulamalar. Kesit alma, ilgili terimler ve yöntemler, kesit düzlemlerinin gösterimi ve kesit yüzeylerinin taranması, uygulamalar. Üç boyutlu gösterim, tanımı ve önemi, paralel perspektifler, merkezi perspektif, uygulamalar. Yüzey kalitelerinin tanımı, semboller, sembollere eklenen işaretler ve anlamları, sembollerin resim üzerinde gösterimi, uygulamalar. Töleranslar, tanımı ve önemi, alıştırmalar, sapmaların sembolle gösterimi, kroki resimleri ve krokide ölçekler, uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 5 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teknik resmin önemi, tanımı, tarihi gelişimi ve endüstrideki yeri. Teknik Çizim.pdf
2 Çizim araç-gereçleri, bilgisayar destekli çizim araçları, uygulamalar. Teknik Çizim.pdf
3 Teknik resimde kullanılan yazılar. Çizginin tanıtılması, boyutları, tipleri ve kullanım yerleri, uygulamalar. Teknik Çizim.pdf
4 Paralel doğruların çizimi, dik doğruların çizimi, doğruların bölünmesi, açı çizimleri, birleştirme yayları ve teğetler, uygulamalar. Teknik Çizim.pdf
5 Üçgen, kare, çokgen çizme, elips-oval spiral çizimler, uygulamalar. Teknik Çizim.pdf
6 Ölçekler, tanımı, önemi, çeşitleri ve gösterilişi, uygulamalar. Teknik Çizim.pdf
7 İzdüşüm tanımı, metotları, noktanın, doğrunun, düzlemin izdüşümleri, uygulamalar. Teknik Çizim.pdf
8 Görünüş çıkarma, kullanım yerleri, temel tespitler, ortak görünüşlü parçaların çizimi ve görünüşlerin okunması, uygulamalar. Teknik Çizim.pdf
9 Ölçülendirme, ölçü elemanları ve kullanım yerleri, ölçülendirmede kullanılan semboller kurallar ve metotlar, uygulamalar. Teknik Çizim.pdf
10 Arasınav
11 Kesit alma, ilgili terimler ve yöntemler, kesit düzlemlerinin gösterimi ve kesit yüzeylerinin taranması, uygulamalar. Teknik Çizim.pdf
12 Üç boyutlu gösterim, tanımı ve önemi, paralel perspektifler, merkezi perspektif, uygulamalar. Teknik Çizim.pdf
13 Yüzey kalitelerinin tanımı, semboller, sembollere eklenen işaretler ve anlamları, sembollerin resim üzerinde gösterimi, uygulamalar. Teknik Çizim.pdf
14 Töleranslar, tanımı ve önemi, alıştırmalar, sapmaların sembolle gösterimi, kroki resimleri ve krokide ölçekler, uygulamalar. Teknik Çizim.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
10946 1348530 Mekanların plan ve kesitlerini uygun ölçek ve tekniklerine göre çizer.
11172 1348412 Nesnelerin plan, kesit ve görünüşlerini yapar.
19477 1366978 Teknik çizimlerde kullanılan araç ve gereçleri doğru yöntem ve tekniklerle kullanabilir.
20109 1359843 Mimari strüktür ve elemanların teknik çizimlerini detay ölçeklerinde çizer.
20377 1381159 Her türlü teknik çizimi okuyabilme becerisi kazanabilir.
32563 1388343 Teknik çizimleri ölçülendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
10946 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11172 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
19477 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20109 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20377 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
32563 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek