Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS207 Malzeme Bilimi 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere malzeme bilimi hakkında bilgi verir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Fahri Birinci

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. ANAND, L., Creep and Creep Fracture, Mechanics and Materials, Part I, Part II, Part III, Massachusetts Institute of Technology Department of Mechanical Engineering, Cambridge. 2. DREW, W.T., 1993, Machinery Repairman, Chapter 15, Metallurgy and Heat Treatment, Washington, D.C., www.metalworking.com/DropBox/NAVY-repairmans-manual-Chapter15.pdf 3. DURMUŞ, A., 1993, Betonarme Yapılar Ders Notları, KTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Trabzon(Basılmamış). 4. EKİNCİ, C.E., 2003, Yalıtım Teknikleri, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul. 5. ERDOĞAN, M., Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Cilt:II, Nobel Yayın dağıtım(Tercüme), Ankara. 6. ERSOY, H.Y., 2001, Kompozit Malzeme, Literatür Yayınları, İstanbul. 7. HAKDİYEN, İ., 1980, Genel ve Teknik Kimya, Üçer Ofset, İstanbul. 8. HERSHBERGER, R., SI Base Units of Measurement, www.bioactivesite.com 9. HOLDSWORTH, S., 2004, Developments in the Assessment of Creep Strain and Ductility Data, www.scilet.com 10. IATRİDİS, J.C., Composite Materials, 2002, www.cems.uvm.edu /~iatridis/me257/introduction.ppt 11. IFTEKHAR, M.A., Introduction to Composite Materials, www.courses.ahc.umn.edu/medical-school/BMEn/5001/notes/composites.htm 12. ONARAN, K., 1996, Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. 13. ONARAN, K., 2000, Malzeme Bilimi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. 14. POSTACIOĞLU, B., 1975, Yapı Malzemesi Problemleri, Çağlayan Kitabevi, İstanbul. 15. SAVAŞÇI, Ö.T., UYANIK, N., AKOVALI, G., 1998, Ana Hatları İle Plastikler ve Plastik Teknolojisi, Çantay Kitabevi, İstanbul. 16. SHREVE, R.N., BRINK, J.A., 1983, Kimyasal Proses Endüstrileri (Çev:ÇATALTAŞ, A.İ.), İnkılap, İstanbul. 17. SMITH, W.F., 2001, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği(Çev: KINIKOĞLU, N.G.), Literatür Yayınları, İstanbul. 18. ŞİMŞEK, O., 2000, Yapı Malzemesi, Cilt:I-II, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara. 19. ŞİMŞEK, O., 2004, Beton Bileşenleri ve Beton deneyleri, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara. 20. ŞİMŞEK, O., 2004, Beton Bileşenleri ve Beton Deneyleri, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara. 21. TAHA, M.M.R., Artificial Neural Networks for Predicting Creep with Example Application to Structural Masonry, Calgary, Canada. 22. TUNÇ, A., 2001, Yol Malzemeleri ve Uygulamaları, Atlas Yayın dağıtım, İstanbul. 23. UMAR, F., AĞAR, E., 1991, Yol Üst Yapısı, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul. 24. WALTHER, H.G., FOURNİER, D., and others, 2001, Phototermal Steel Hardness Measurements-Result and Perspectives, The Japan Society for Analytical Chemistry, vol.17, pp.165-168. 25. www.metalworking.com/Srop Box/NAVY/repairmans-manual-Chapter15.pdf Metallurgy and Heat Treatment. 26. YAŞAR, H., 2001, Plastikler Dünyası, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Yayın No:142, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Giriş ve genel bilgiler, Cisimlerin atomik, kristal amorf ve moleküler yapısı. Atomlar arası ve moleküller arası bağ kuvvetleri. Polimorfizma ve kristal yapı kusurları. Yapıya bağlı olarak cisimlerin davranış ve özellikleri. Katı cisimlerde atomsal yayınım. Çözelti sistemleri. Faz-denge diyağramlarının esasları. Malzemelerin elektriksel, ısıl, sesle ilgili temel fiziksel özellikleri ve mekanik özellikleri. Cisimlerin dış yükler altındaki davranışı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 4 10 1
5 Derse Katılım 14 20 1
6 Uygulama/Pratik 8 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
4 Quiz 4 6 24
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve genel bilgiler
2 Cisimlerin atomik, kristal amorf ve moleküler yapısı
3 Atomlararası ve moleküllerarası bağ kuvvetleri
4 Atomlararası ve moleküllerarası bağ kuvvetleri
5 Polimorfizm ve kristal yapı kusurları
6 Yapıya bağlı olarak malzeme davranışları
7 Malzemelerin yapısal özellikleri
8 Katı cisimlerde atomsal yayınım
9 Çözelti sistemleri
10 ARASINAV
11 Faz-denge diyagramlarının esasları
12 Malzemelerin elektriksel, ısıl, sesle ilgili temel fiziksel özellikleri ve mekanik özellikleri
13 Malzemelerin elektriksel, ısıl, sesle ilgili temel fiziksel özellikleri ve mekanik özellikleri
14 Cisimlerin dış yükler altındaki davranışı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1129399 Malzeme yapısının yapı güvenliğindeki önemini kavrar
2 1123039 Malzeme temel yapılarını ve özelliklerini öğrenir
3 1134710 Malzemelerin kullanumunda seçici olma becerisi kazanır
4 1145295 Malzeme bilimi ve önemi hakkında bilgi edinir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3
2 3 3 3 2 4 3 4 3 4 2 3
3 2 4 2 2 4 3 3 3 4 3 3
4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek