Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS243 İş Hukuku (SSD) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

İş Hukuku ile ilgili temel bilgileri kavratmak; iş hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası sorunları ve çözüm yollarını irdeleyebilme yetisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sertaç TUHTA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, Polat; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 3. Baskı, Bursa, Ekin Yay., 2015.

Dersin İçeriği

1- Hukukun amacı ve bölümleri 2- İş hukuku kavramı ve tarihsel gelişimi, 3- İş hukukunun kaynakları, 4- İş hukukunun temel kavramları, 5- Bireysel iş sözleşmesi, 6- Toplu iş hukuku,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun ve iş hukukunun amacı ve önemi, kapsamı İş Hukuku.pdf
2 İş hukukunun tarihsel gelişimi İş Hukuku.pdf
3 İş hukukunun özellikleri İş Hukuku.pdf
4 İş hukukunun kaynakları İş Hukuku.pdf
5 İş hukukunun temel kavramları İş Hukuku.pdf
6 Bireysel iş hukuku: İş sözleşmesi İş Hukuku.pdf
7 Ücret ve türleri İş Hukuku.pdf
8 Çalışma süreleri İş Hukuku.pdf
9 Dinlenme süreleri İş Hukuku.pdf
10 Ara sınavı
11 İş sağlığı ve güvenliği İş Hukuku.pdf
12 Toplu iş hukuku: Sendika ve konfederasyon kavramı ve türleri İş Hukuku.pdf
13 Sendika türleri; sendika ve konfederasyonların organları, üyelik, gelir ve giderleri İş Hukuku.pdf
14 Toplu iş sözleşmesi hukuku İş Hukuku.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295143 İş hukukunun amacını, özelliklerini ve önemini açıklayabilir.
2 1295144 İş hukukunun tarihsel gelişimini açıklayabilir.
3 1295146 İş hukukunun temel kavramlarını tanımlayabilir.
4 1295147 İş hukukunun kaynaklarını sayabilir ve açıklayabilir.
5 1295145 İş sözleşmesinin tanımını, unsurlarını, özelliklerini ve türlerini sayıp açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek