Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS204 Mimarlık Bilgisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders İnşaat Mühendisliği öğrencilerine mimari çizimler, yapı tasarımı, betonarme elemanlar ve çizimleri, donatı detaylandırmalar, elastik eğriler ve eleman davranışları, çatı, merdiven hesap, çizim, tanzim ve dengelemeleri, ahşap, çelik, prefabrik elemanlar ve yapılar, tuğla duvar dizimi, bacalar, sıva-boya-badana işleri hakkında bilgi verir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.. Varol KOÇ

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Gedik E. , Ahşap ve Çelik Yapılar,MEB yayınları,İstanbul 1997,250s 2) Özcan K. , Yapı,Bilim Yayıncılık,Ankara,1998,293 s 3) Ergen B.Y., Bina Bilgisi, MEB yayınları,İstanbul 1997

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yapı elemanarının öğrenilmesi, eleman davranışlarının kavranılması, mimari ve betonarme proje çizimleri, catı ve merdiven hesap ve çizimleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
4 Quiz 2 20 40
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapı tanımı, yapıların mülkiyetlerine göre, zemin seviyesindeki durumlarına göre, sürekliliğine göre, inşaa ediliş maksatlarına göre sınıflandırılması, bina yapılarının sınıflandırılmaları, yığma, karkas ve prefabrik yapılar, kagir, betonarme, ahşap ve çelik yapılar, genel taşıyıcı sistem bilgileri, kesit hesabı ve kontrolü, satatik ve betonarme hesap, taşıyıcı sistemin bir tak biçimde yapılmayabilmesinin nedenleri ve örnekleri mimarlık bilgisi 1.hafta.pptx
2 Betonarmenin monolitik yapısı ve kalıpla istenen şekil verilmesi örnek ve açıklamaları, prefabrik ve çelik yapılarla karşılaştırma, yükler, çeşit ve sınıflandırılmaları, döşeme ve kirişlerin zati yüklerinin hesaplanması, hareketli yüklerin dağıtılması, kalıp planında isimlendirmeler yapılması, aks kesitlerinin çıkarılması, deformasyon eğrileri ve moment diyagramları, basit konsollu kirişlerin elastik eğrileri ve statik diyagramlarının karşılaştırılması, hiperstatik sürekli kiriş ve şeritlerin elastik eğrileri, mesnet reaksiyonları ve tutulu deplasmanları arasındaki ilişkiler mimarlık bilgisi 2.hafta.pptx
3 Elastik eğriler ve çekme bölgelerinin yerlerinden yararlanarak kiriş-döşemelerde donatı yerleştirilmesi, pilye yapılma neden ve yararları, kalıp planından döşeme şeritlerinin çıkarılması, taşıyıcı elemanlar, çubuk sistemler, plaklar ve levhalar, kirişli döşeme ve dişli döşemeler, kabuk ve katlanmış plaklar, taşıyıcı sistemin düzenlenme esasları, mimari tasarımda dikkat edilecekler, plan ve kat simetrisi, kolon-perde duvarların rijitliklerine göre dağıtılması, kirişlerle tek yönde desteklenmiş kolonlar, kolonların katlarda kesitlerinin değişmesi, komşu döşeme mesafelerinin birbirinden çok farklı olaması durumları, tekil yüklerle yüklü basit kirişlerin statik diyagramlarından yararlanarak saplama kiriş yapılmasının sakıncalarının anlatılması mimarlık bilgisi 3.hafta.pptx
4 Etriyeler, kiriş kolon birleşimlerinde sıklaştırılmaları nedenleri ve faydaları, deprem etkisi ve plastik mafsallaşma mekanizması, yumuşak kat ve çekiççleme etkileri, kuvvetli kolon zayıf kiriş davranışı, kat çıkmalarının ve kolonların kirişlere taşıtılma sakıcaları, betonarme yapılar, donatı türleri ve pas payı, betonarmenin yararlı ve sakıncalı yönleri, beton dozaj ve sınıfları, donatı sınıfları, çelik boylarının kesilmesi, kancalanması, bükülmesi, eklenmesi, bağlanması, hasır çelik, donatı çizimlerinde yazılan sembol ve ölçüler, kiriş donatı detayı örnek ve açıklamaları mimarlık bilgisi 4.hafta.pptx
5 Betonarme yapı elemanlarının proje ve inşası ile ilgili genel bilgiler, kalıp planı, kiriş açılımları, kolon aplikasyon planı, temel planı, temel detayları, mimari kat planı, cephe görünüşleri, betonarme temeller, duvar altı sömeli, münferit- mütemadi temeller, sürekli temel, radya jeneral temel çeşit ve donatılandırılma ilkeleri, betonarme kazık temeller, betonarme döşemeler, kalıp planında donatı yerleştirimi mimarlık bilgisi 5.hafta.pptx
6 Mimari proje okumaları, tasarım ve çizim esasları, çizim ve örnek uygulamaları, perspektif, plan, cephe ve kesit çizimleri mimarlık bilgisi 6.hafta.pptx
7 Çeliğin elde edilmesi ve tarihsel gelişimi, kemerli yapılar, çelik birleşim elemanları, çelik özellikleri, avantaj ve dezavantajları, alimünyumun tarihsel gelişimi, çeşitleri, elde edilmesi, avantaj- dezavantajları, ahşabın tarihsel gelişimi, avantaj ve dezavantajları, ahşabın anizotropik özellikleri, iğneli-yapraklı ağaçlar, ahşap birleşim araçları, birleşim elemanlarının fonksiyonları, kuvvet aktarımlarına göre sınıflandırılmaları, dişli birleşimler, çiviler, ağaç vidaları, blonlar, blonlardaki ezilme- kayma gerilmeleri, kamalar, tutkal, köşebentle birleşim, ankrajlama mimarlık bilgisi 7.hafta.pptx
8 Ahşap çatılar, oturtma ve asma ahşap çatılar ve elemanları, yastık kirişi, bırakma kirişi, dikme/askı, aşıklar, göğüslemeler, kuşaklar, yanlama, mertek, örtü altı kaplaması,meyilli yüzeyler, çatı makasları, çatıların yapılışı, çatılarla ilgili cephe, kesit, plan ve detay çizimleri ve açıklamaları, sundurma çatı makasları, asma, şet, hal, have, prant, fink ve varen makasları mimarlık bilgisi 8.hafta.pptx
9 Çatılarda rüzgar ve stabilite bağlantılarının tanımı, gerkliliği, çizim ve detayları, çatı örtüleri, oyuk- oluklu kiremitler, oluklu levhalar, düz- metal levhalar, damlalık, eğik mahya, mahya ve düz mahya, düşük mahya, dere, tepe, saçak, meyilli yüzey, kalkan alın duvarı, sundurma, beşik, kelebek kanatlı, kırma, mansard, fenerli, kombine, testere dişli, kanatlı, kırık plak, sivri, silindir, kubbe çatı türleri, çatı eğimleri, cephe görünüşleri, beşik çatıların planda düzenlenişi, kırma çatıların planda düzenlenişi ve uygulamaları, plan cephe ve perspektif görünüşler, çatı alanlarının açılımı ve gerçek boyutlarının bulunması mimarlık bilgisi 9.hafta -3.pptx
mimarlık bilgisi 9.hafta-1.pptx
mimarlık bilgisi 9.hafta -2.pptx
10 ARA SINAV
11 Merdivenler, çeşitleri, rıht ve basamak genişlikleri, merdiven kolu, kovası, çıkış hattı, yelpaze basamak, merdiven kol genişliğinin kullanımda bulunacak insan sayısına göre hesabı, sahanlık boyu, merdiven yğksekliği, merdiven klovası, merdiven kol boylarının denklemlerinin çıkarılması, tek kollu düz/ arasahanlıklı düz, iki kollu köşe/orta sahanlıklı düz, iki kollu çeyrek dönüşlü/ yarım dönüşlü, tam döner merdivenlerde kol boyu hesaplamaları mimarlık bilgisi 11.hafta.pptx
12 Merdiven dengelemeleri, tam döner, elips ya da daire parçası, çeyrek döner merdivenlerin dengelenmesi, yaprak usulü- rıht ortada, yaprak usulü- mbasamak ortada, yardımcı doğru usulü dengelemeler, yarım döner merdivenlerin dengelenmesi, yatay yardımcı doğru ile- basamak/ rıht ortada dengeleme, eğik yardımcı doğru ile dengeleme, merdiven hesapları ve sayısal örnekler, merdiven şekilleri, plan- cephe görünüşleri mimarlık bilgisi 12.hafta.pptx
13 Tuğla duvarlar, boyutları, parçaları, tuğla dizileri, tuğla duvar derzleri, kalınlıkları, örgüleri, kılıcına ve katona örgü, düz- baca örgüsü, kilit örgü, blok örgü, haç örgü, polonez örgü, hollanda örgüsü, kutu örgü, blok/biriket tuğla duvar örgüsü, beton, alçı blok ve ytong duvar örgüleri,tuğla duvarlarda kapı ve pencere dişleri, dik/geniş/dar açılı köşe birleşimleri, tuğla duvarların saplanmaları, kesişmeleri, çizim ve örneklerle açıklamalar mimarlık bilgisi 13.hafta.pptx
14 Bacalar, kaba ve ince sıvalar, boya- badana işleri, tarihi yapıların restarasyonları, örnek ve uygulamalarla açıklamalar mimarlık bilgisi 14.hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117659 Taşıyıcı sistem tasarımında dikakt edilecek hususları anlamak
2 1117736 Proje okuma ve çizme konusunda bilgi sahibi olmak
3 1117768 Betonarme sistemler hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4
2 2 2 3 4 3 2 2 3 4 2 3
3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek