Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS307 Betonarme-I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Dersin amacı, betonarmenin ve betonarme elemanların temel prensiplerini tanıtmak ve analitik yöntemler ile betonarme kesitlerin tasarımının kavranmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeki KARACA

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Doğangün, A., 2007. Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi. 2-Ersoy, U., Özcebe, G., 2001. Betonarme, Evrim Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Betonarme malzemesi, betonarme yapıların tasarımında temel ilke ve yöntemler, eğilme etkisindeki çekme donatılı betonarme elemanlarda kesit hesabı, eğilme etkisindeki çekme ve basınç donatılı betonarme elemanlarda kesit hesabı, betonarme çubuklarda burulma ve kesme kuvveti etkisi, kesme donatısı hesabı, kolonlarda narinlik, kolonların kirişlerden güçlü olması durumu, kolon kiriş birleşim bölgeleri, perde hesabı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 84 1
4 Quiz 1 16 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 1 3
54 Ev Ödevi 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beton ve çelik malzemeleri, betonarme yapıların tasarımında temel ilkeler, kullanılabilirlik ve taşıma gücü sınır durumları, çekme kırılması, basınç kırılması, dengeli kırılma, kapasite kavramı, süneklik. BETONARME 1 - ABAKLAR.pdf
2 Yapı güvenliği, tasarım yük bileşimleri, malzeme emniyet katsayıları, eğilme etkisindeki çekme donatılı dörtgen kesit hesabı, donatının enkesite yerleşim detay resminin çizilmesi. BETONARME 1 - EMNİYET GERİLMELERİ YÖNTEMİ konu dizimi.pdf
3 Çekme donatılı tablalı dörtgen kesit hesabı, donatının enkesite yerleşim detay resminin çizilmesi . BETONARME 1 - EMNİYET GERİLMELERİ YÖNTEMİ konu dizimi.pdf
4 Eğilme momenti etkisindeki çekme donatılı üçgen kesit hesabı, eğilme momenti etkisindeki basınç donatılı dörtgen kesit hesabı, donatının enkesite yerleşim detay resminin çizilmesi,. BETONARME 1 - EMNİYET GERİLMELERİ YÖNTEMİ konu dizimi.pdf
5 Eğilme momenti etkisinde donatısı enkesit yüzeyinde yayılı dörtgen kesit hesabı, konuyla ilgili problem çözümleri, eğilme momenti ve kesme kuvveti etkisi, kesme sürtünmesi. BETONARME 1 - EMNİYET GERİLMELERİ YÖNTEMİ konu dizimi.pdf
6 Eğilme momenti ve kesme kuvveti etkisindeki elemanlarda kesme donatısı (enine donatı) hesabı ve boyuna kesitte enine donatı yerleşim detay resminin çizilmesi BETONARME 1 - EMNİYET GERİLMELERİ YÖNTEMİ konu dizimi.pdf
7 Burulma, denge burulması, uygunluk burulması, eğilme momenti ve kesme kuvveti ve burulma etkisindeki dörtgen elemanlarda enine donatı hesabı ve yerleşim detay resminin çizilmesi. BETONARME 1 - EMNİYET GERİLMELERİ YÖNTEMİ konu dizimi.pdf
8 Kısa konsollar, konuyla ilgili problem çözümleri, kolonlarda narinlik, yanal ötelenme, kolon etkili boyu, burkulma yükü, moment büyütme yöntemi. BETONARME 1 - EMNİYET GERİLMELERİ YÖNTEMİ konu dizimi.pdf
9 Kolonlarda narinlik ile ilgili problem çözümleri. BETONARME 1 - TAŞIMA GÜCÜ YÖNETİMİ konu dizimi.pdf
10 Arasınav.
11 Kolonlar, etriyeli ve fretli kolonlar, eksenel yük etkisindeki kolonlarda donatı hesabı, bir eksenli bileşik eğilme etkisindeki kolonlarda donatı hesabı ve detay resminin çizilmesi. BETONARME 1 - TAŞIMA GÜCÜ YÖNETİMİ konu dizimi.pdf
12 İki eksenli bileşik eğilme etkisindeki kolonlarda donatı hesabı ve donatının enkesite yerleşim detay resminin çizilmesi, kolonların kirişlerden daha güçlü olması. BETONARME 1 - TAŞIMA GÜCÜ YÖNETİMİ konu dizimi.pdf
13 Kolonlarda kesme donatısı hesabı ve boyuna kesitte enine donatı yerleşim detay resminin çizilmesi. BETONARME 1 - TAŞIMA GÜCÜ YÖNETİMİ konu dizimi.pdf
14 Perdelerde donatı hesabı, boyuna ve enine donatıların enkesite ve boykesite detay resminin çizilmesi. BETONARME 1 - TAŞIMA GÜCÜ YÖNETİMİ konu dizimi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1392594 Betonarme eleman ve yapıların davranışını tanır.
2 1397810 Teoriyi pratiğe uygulayabilir.
3 1377808 Mühendislik problemlerine aşina olur ve özel problemleri değerlendirebilir.
4 1437446 Betonarme elemanları emniyetli, ekonomik ve estetik olarak tasarlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3
2 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3
3 5 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3
4 5 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek