Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK201 Mühendislik Matematiği I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Matematiksel teknikleri öğretmek ve değişik mühendislik problemlerine uygulamasını göstermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Kürşat GÜLTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

.K.A.Stroud,"Engineering Matematics",Third Edition, ELBS with Macmillan,1987,UK .A.Durmuş "Mühendislik Matematiği Ders Notları" •Bernard Kolman ve David R. Hill, “Uygulamalı Lineer Cebir,” 7ci Baskı Çevirisi, Çeviri Editörü Ömer Akın, Palme Yayıncılık. •Ron Larson, Bruce H. Edwards, ve David C. Falvo, “Elementary Linear Algebra,” 5ci baskı, Houghton Miffin Company.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vektör uzayları, Vektör alt uzayları, Doğrusal bağımlılık ve bağımsızlık, Taban ve boyut, 4 temel alt uzay için bazlar, Diklik ve gram-schmidt yöntemi ile dikleştirme, Doğrusal dönüşümler, Doğrusal dönüşümlerin sıfır uzayları ve rank kavramı, Matrisler ve determinantlar, Kare sistemler için ax = b denkleminin pivot eliminasyonu, Çarpanlar ve yerine koyma yöntemleri ile çözümü, A matrisinin terslenebilirliği, Bir matrisin a=lu şeklinde çarpanlara ayrılması, Matrislerin karakteristik polinomları (özdeğerler ve özvektörler, a matrisinin köşegenleştirilmesi, a^k üslerinin hesaplanması), Simetrik ve pozitif tanımlı matrisler, Gerçel özdeğerler ve dik özvektörler, Doğrusal dönüşümler ve taban değişimi, Projeksiyonlar, matris ve vektör normları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 1 10
54 Ev Ödevi 9 2 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kompleks sayılar.
2 Kutupsal koordinatlar; eğri denklemleri ve çizimi.
3 Vektör uzayları, vektör alt uzayları
4 Matrisler ve determinantlar
5 Doğrusal dönüşümlerin sıfır uzayları ve rank kavram
6 ax = b denkleminin pivot eliminasyonu, çarpanlar ve yerine koyma yöntemleri ile çözümü
7 matrisinin terslenebilirliği, bir matrisin a=lu şeklinde çarpanlara ayrılması, matrislerin karakteristik polinomları
8 özdeğerler ve özvektörler, a matrisinin köşegenleştirilmesi, a^k üslerinin hesaplanması), simetrik ve pozitif tanımlı matrisler, gerçel özdeğerler ve dik özvektörler
9 Limit, süreklilik ve türev, Cauchy-Riemann şartları.
10 Ara Sınav
11 Çok değişkenli fonksiyonlar; limit ve süreklilik, kısmi türevler, değişkenlerin değişimi, ekstremumlar.
12 Doğrusal dönüşümler ve taban değişimi, projeksiyonlar
13 Vektörel analiz; temel işlemler, vektör fonksiyonları, türev, diferansiyel operatör, yönlü türev, gradyan, diverjans, rotasyonal, Gauss teoremi.
14 Vektörel analiz; temel işlemler, vektör fonksiyonları, türev, diferansiyel operatör, yönlü türev, gradyan, diverjans, rotasyonal, Gauss teoremi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1123766 Kompleks sayıları, kutupsal koordinatları, eğri denklemlerini bilir ve çizimini yapar.
2 1139574 Vektörel analizi bilir; temel işlemler, vektör fonksiyonları, türev, diferansiyel operatör, yönlü türev, gradyan, diverjans, rotasyonal, Gauss teoremini uygular.
3 1131984 Matris ve determinant hakkında bilgi sahibi olur
4 1141095 Eliminasyon ile denklem çözümünü öğrenir
5 1143912 Denklem takımlarını farklı yöntemlerle çözmeyi öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 3
3 3 2
4 4 3
5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek