Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK208 Akışkanlar Mekaniği I 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Temel kavramların ve akışkanların özeliklerinin öğrenilmesi. Basınç ve akışkan statiği temel esaslarının öğrenilmesi. Akışkan kinematiğinin temel esaslarının öğrenilmesi. Kütle korunumu (süreklilik denklemi), enerji korunumu (Bernoulli denklemi) ve momentum korunumu (kuvvet dengesi) eşitliklerini akışkanlar mekaniği problemlerine uygulama becerisi kazanmak. Akış sistemlerinin momentum analizinin yapılabilmesi. Borularda laminer ve türbülanslı akışların çözümlenmesinin kavranılması. Basınç ölçüm metotlarının öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa ÖZBEY

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Çengel, Y., Cimbala J.M. (Çev.: Engin,T, vd.), Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamalar, Üçüncü Basımdan Çeviri, Palme Yayıncılık, 2015. 2. White, F.M. (Çev.: Kırıkköprü, K., Ayder, E.), Akışkanlar Mekaniği, Dördüncü Basımdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, 2004. 3. Fox R.W., McDonald, A.T., Pritchard, P.J., (Çev.: Çetinarslan, H.Ş, vd.) Akışkanlar Mekaniği, Sekizinci Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

1. Giriş ve Temel Kavramlar, 2. Akışkanların Özellikleri, 3. Basınç, Akışkan Statiği ve Uygulamalar, 4. Akış Kinematiği ve Reynolds Transport Teoremi (RTT), 5. Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri 6. Akış Sistemlerinin Momentum Analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
11 Soru-Yanıt 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Temel Kavramlar: Akışların Sınıflandırılması, Sistem ve Kontrol Hacmi giriş-tanımlar.pdf
2 Akışkanların Özelikleri: Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk, Enerji ve Özgül Isılar, Sıkıştırılabilirlik Katsayısı, Viskozite, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık Etkisi
3 Basınç ve Akışkanlar Statiği: Basınç, Manometre, Barometre ve Atmosferik Basınç, Akışkan Statiğine Giriş, Problem Çözümleri akışkanlar statiği.pdf
4 Basınç ve Akışkanlar Statiği: Dalmış Düz Yüzeylerdeki Hidrostatik Kuvvetler, Dalmış Eğrisel Yüzeylerdeki Hidrostatik Kuvvetler, Yüzme ve Kararlılık, Problem Çözümleri
5 Akışkan Kinematiği: Lagrange ve Euler Tanımları, Akış Görselleştirme Esasları 4.BÖLÜM.pptx
6 Akışkan Kinematiği: Diğer Kinematik Tanımlar, Reynolds Transport Teoremi (RTT) akışkanlar dinamiği-kütle korunumu, Bernoulli denklemi ve momentum.pdf
7 Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri: Kütle, Momentum ve Enerjinin Korunumu, Mekanik Enerji ve Verim, Problem Çözümleri
8 Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri: Bernoulli Denklemi, Bernoulli Denklemi Uygulamaları, Daimi Akış Enerji Analizi, Problem Çözümleri
9 Arasınav
10 Akış Sistemlerinin Momentum Analizi: Newton'un Yasaları ve Momentumun Korunumu, Kontrol Hacminin Seçimi, Bir Kontrol Hacmine Etkiyen Kuvvetler, Doğrusal Momentum Denklemi, Problem Çözümleri
11 Akış Sistemlerinin Momentum Analizi: Dönel Hareketin ve Açısal Momentumun Gözden Geçirilmesi, Açısal Momentum Denklemi, Problem Çözümleri
12 Borularda Akış: Laminer ve Türbülanslı Akışlar, Giriş Bölgesi, Borularda Laminer Akış, Borularda Türbülanslı Akış, Problem Çözümleri moody diagram.docx
iç akım.pdf
13 Borularda Akış: Yerel Kayıplar, Boru Şebekeleri ve Pompa Seçimi, Debi ve Hız Ölçümü, Problem Çözümleri
14 Genel Tekrar ve Problem Çözümleri çözümlü problemler.pdf
15 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1144443 Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramları ve akışkanların özelikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1287151 Akışkanlarda basınç kavramını bilmek ve akışkanlar statiği ile ilgili temel ve karmaşık problemleri çözebilmek.
3 1287152 Akışkan kinematiğinde Lagrange ve Euler tanımlamalarını bilmek ve Reynolds Transport Teoreminin önemini kavrayabilmek.
4 1287153 Kütle, Bernoulli ve Enerji denklemlerini bilmek ve bu denklemlerle ilgili uygulama yapabilmek, mekanik enerji ve verim kavramlarına hakim olmak.
5 1287154 Akış sistemlerinin doğrusal ve açısal momentum analizlerini yapabilmek ve bu bilgileri karmaşık akış sistemlerine uygulayabilmek.
6 1287155 Borularda laminer ve türbülanslı akış kavramlarına hakim olmak ve boru şebekelerinin tasarımını yapabilmek ve buna uygun pompa seçebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 5 3
2 5 3 2 5 3
3 5 3 2 5 3
4 5 3 2 5 3
5 5 3 2 5 3
6 5 3 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek