Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK305 İmal Usulleri I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Malzeme imalatında kullanılan döküm ve kaynak tekniklerini, mühendislik hesaplarını öğretmek ve öğrenciye uygun imalat yöntemini seçebilme becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kemal YILDIZLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Prof.Dr. M. Baki KARAMIŞ,İmalat Yöntemleri,3.Baskı,2010 2) Prof.Dr. Mustafa ÇİĞDEM, İmal Usulleri,2000 3) P.F. Ostwald and J. Munoz, Manufacturing Processes and Systems (9th Edition), John Wiley and Sons Ltd., 1997, New York, ISBN: 0-471-04741-4 (Old edition of the book: B. H. Amstead, P. H. Ostwald and M. L. Begeman, Manufacturing Processes,(8th Edition).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İmalat yöntemlerinin sınıflandırılması. Demir ve çeliğin üretimi. Döküm teknikleri. Kaynak teknikleri. Metallerin ısıl işlemi. Metallerin soğuk ve sıcak şekillendirmesi. Sac metal işleme. Toz metalurjisi. Metal kesme teknikleri. Metroloji.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 9 6 54

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Saf metal ve alaşımların katılaşmasıKatılaşma zamanı hesabı Konu1İmal UsulleriIKatılaşmave Katılaşma Hızı0001.pdf
2 Döküm için parça tasarımı,ergitme,dökme,katılaşma esasları,kum kalıba döküm yöntemi ve kalıp boşluğu hazırlama Konu2_KalıpBoşluğuHazırlama0001.pdf
3 Döküm Modeli tasarımı(çekme,koniklik ve işleme payları) ,maçalar ve maça başlarının kullanımı ve hazırlanması Konu2_KalıpBoşluğuHazırlama0001.pdf
4 Yolluk, besleyici ve çıkıcıların tanıtımı ve hesapları Konu4.YollukBesleyicipdf.pdf
5 Kum kalıbın hazırlanması, metal(kokil)kalıba döküm yöntemi, sürekli döküm ve basınçlı döküm prosesleri Seramikkalıba döküm İMAL USULLERİ I.pdf
6 Metal kalıba döküm, alçı kalıba döküm,hassas(Investment)döküm işlemi,savurma(santrifüj)döküm,seramik kalıba döküm prosesleri Seramikkalıba döküm İMAL USULLERİ I.pdf
7 Dökme Demir dökümünde harman hazırlama ve hesabı Konu7_HarmanHazırlama0001.pdf
8 Döküm Hataları (Yetersiz besleme,sıcak yırtılmalar, çekme boşlukları(lunkerler) ve gaz boşlukları,segregasyonlar, safsızlıklar vs.) Konu8_DokumFaktorlerHatalar0001.pdf
9 Elektrik ark kaynağı,özlü elektrotla ark kaynağı, gaz-metal ark kaynak yöntemleri(MIG MAG),Ergimeyen elektrotla ark kaynağı(TIG),tozaltı kaynak yöntemi,sürtünme kaynağı, sürtünme karıştırma kaynağı, Konu9 KaynakYöntemleri0001.pdf
10 Arasınav https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/135855?AspxAutoDetectCookieSupport=1
11 Kaynağın tanımı,kaynak ağzı hazırlama ve çeşitleri, standard elektrot adlandırma,kaynak makinaları,kaynak metalürjisi,kaynak kabiliyeti hesapları,kaynak kusurlar(weld decay) Kaynak Kabiliyeti İmal_Usülleri_I_Kaynak.pdf
12 Oksi-asetilen kaynak ve kesme şalumaları, gaz sarfiyatı hesapları,termit kaynağı, termoplastiklerin kaynak yöntemleri, elektrofüzyon kaynağı İmal_Usülleri_I_Kaynak.pdf
13 Yumuşak lehimleme(Soldering),sert lehimleme (Brazing), difüzyon kaynağı, elektron bombardımanı ile kaynak, lazer kaynağı Konu13_Lehimleme0001.pdf
14 Metal kesme teknolojileri (Plazma torcu, lazer ışını,su jeti ile kesme teknolojileri) konu14 imal usulleri 10001.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1136110 Makina İmalatı için uygun yöntem/yöntemleri belirler
2 1137417 Kaynak ağzı tiplerini ve kaynak ağzı açmayı bilir
3 1130393 Döküm ve kaynak tekniklerini bilir
4 1131117 Metal kesme yöntemlerini bilir
5 1228819 Döküm ve kaynak hatalarını tanıyabilir ve önlemler alabilirler.
6 1136439 Döküm işleminden sonra yüzey uygulamaları hakkında bilgi sahibi olurlar.
7 1127185 Çelikler ve dökme demirler için kaynaklanabilir olduklarını belirleyebilirler.
8 1144576 Kaynağın metalürjik mikroyapı ve bölgelerini bilir
9 1140017 Döküm için parça tasarlayıp, kum kalıp hazırlar
10 1229355 Klasik ve Modern kaynak yöntemleri ayırt eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5
2 4 5 5
3 4 5 5
4 4 5 5
5 4 5 5
6 4 5 5
7 4 5 5
8 4 5 5
9 4 5 5
10 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek