Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK313 Mekanizma Tekniği 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, herhangi bir makinanın temel düzeyi olan mekanizmaların analizini yapabilmek, mekanizmaların tasarımı konusunda mühendislik kültürünü edindirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Nurdan Bilgin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Mekanizma Tekniği, Prof. Dr. Eres Söylemez Ders Notları: http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/ Makina Teorisi, Prof. Dr. Özgür Turhan J.E. Shigley and J.J. Uicker, “Theory of Machines and Mechanisms”, 2nd Edition, McGraw-Hill, 1995. R.L. Norton “Design of Machinery”, 2nd Edition, McGraw-Hill, 1999 K.J. Waldron, G. L. Kinzel “Kinematics, Dynamics and Design of Machinery”, John Wiley, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin amacı doğrultusunda öğrencinin düzlemsel mekanizmaların kinematik analizini (konum,hız, ivme analizi) yapabilecek bilgi ve beceriyi edinmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin, en yaygın kullanılan mekanizmalardan; dört uzuvlu mekanizmaların, dişli sistemlerin ve kam mekanizmalarının kinematik analizinin yanında tasarımlarının nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 30 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 14 1 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mekanizma Tekniği dersinde edinilecek bilgi ve yeteneğin çalışma alanında kullanımı: Basit Mekanizma Uygulamalarına Örnekler; Mekanizma Tekniği konusunun dayandığı temel kinematik prensipler; Mekanizma Tekniğinde Temel Kavramlar; Mafsallar ve Serbestlik Dereceleri http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
2 Mekanizmaların sınıflandırılması, Mekanizmalarda Serbestlik derecesinin bulunması; Mekanizmanın Konum Değişkenlerinin Tespiti; Vektör Kapalılık Denkleminin Yazılması http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
3 Mekanizmaların Konum Analizi; Geçmiş dönemlerde kullanılan grafik yöntemin avantaj ve dezavantaları. Konum analizinde doğrulama yöntemi olarak grafik yöntem. Analitik konum analizi yöntemleri direkt trigonometrik ilişkiler kullanılarak konum analizi, kompleks sayılarla konum analizi, Freudenstein yöntemi. http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
4 1 ve 2 döngülü mekanizmalarda konum analizi problemlerinin çözümü; Acosq+Bsinq=C şeklinde elde edilecek transandantal denklemin çözüm yöntemleri http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
5 Örnek Problemlerle Konum analizi konusunun pekiştirilmesi http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
6 Mekanizmaların Hız analizi, Kramer Kuralının Hatırlanması; Hız etki katsayılarının bulunması http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
7 Konum ve hız analizi içeren problemlerin sayısal ve iteratif olarak çözümü örnek problemlerle tartışılması http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
8 Mekanizmaların İvme analizi; Örnek Problemler http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
9 Ara Sınav http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
10 Ani dönme merkezi yöntemi ile hız analizi: Mekanik Avantaj Kavramı ; Eşdeğer Mekanizmalar Kavramı http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
11 Basit Dişli Sistemleri ; Planet Dişli Sistemleri ; Konik Dişli Kullanan Dişli Kutuları için Hız analizi http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
12 Kam Mekanizması Çeşitleri ve Sınıflandırılması; Kam Tasarımı; Hareket Eğrileri; Kam Boyutu Belirleme; Kam Profilinin Elde Edilmesi http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
13 Dört Çubuk Mekanizması kullanım amacına bağlı olarak, Fonksiyon üretimi yoluyla,Yörünge üretimi yoluyla veya Hareket üretimi yoluyla sentezlenebilir. Fonksiyon üretimi için boyutlandırma probleminin çözümünün ve Grashof teoremi uyarınca mekanizmanın hareket tipinin belirlenmesinin öğrenilmesi http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
14 Chebishev polinomları ve En küçük kareler yöntemi ile yapısal hatanın minimizasyonu; http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283055 Farklı tip mekanizmaların varlığını ve kullanım amacına uygun mekanizmanın seçilmesinin tasarımın önemli adımlarımdan biri olduğunun farkında olur. Mekanizmaları sınıflandırabilir ve serbestlik derecelerini bulabilir.
2 1283056 Mekanizmanın vektör kapalılık denklemini yazabilir. Kompleks sayılar biçiminde gösterebilir. Serbestlik derecesi kadar konum değişkeni bilindiğinde mekanizmanın tüm konum değişkenlerini bulabilir.
3 1283057 Mekanizmanın hız analizini hem analitik olarak hem de ani dönme merkezi yaklaşımını kullanarak yapabilir. Mekanizmanın giriş uzvu ile diğer uzuvları arasındaki hız etki katsayılarını bulabilir.
4 1283058 Mekanizmanın ivme analizini analitik olarak yapabilir. Mekanizmanın giriş uzvu ile diğer uzuvları arasındaki ivme ilişkisini ivme ve hız etki katsayılarını cinsinden bulabilir.
5 1283059 Basit, planet ve konik disli sistemlerinin hız oranlarını hesaplayabilir.
6 1283064 Dört uzuvlu mekanizmaların ve kam mekanizmalarının boyutlandırabilir ve hareket profilini üretebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5 3 3 3
3 5 3 3 3
4 5 3 3 3
5 5 3 3 3
6 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek