Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK322 Yakma Sistemleri (TS 1) 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Yakıt türlerini , alev tiplerini ve yakma sistemlerini tanımak. İlgili hesaplamaları yapmak. Emisyonların azaltılması için birincil önlemleri tanımak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bahittin Topaloğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çengel Y.A., Boles M.A., Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Literatür Yay., İstanbul, 1996. Topaloğlu B., Yakma Kaynaklı Hava Kirlenmesi ve Kontrolu, OMÜ Basımevi, Samsun, 2009. Borat, O., 1992. Yanma Bilgisi, TEV Yayını, İstanbul. Telli, Z:K., 1996. Yakıtlar ve Yanma, SDÜ Yay.,Isparta.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Katı, sıvı ve gaz yakıtlar. Tam ve eksik yanma hesapları. Ön karışmalı ve difüzyonlu yanma. Alev boyunun ve şeklinin hesaplanması. Katı, sıvı ve gaz yakıt brülörleri. Alev-duman borulu, su borulu, akışkan yataklı kazanlar. Motorlarda yanma. Gaz türbinlerinde yanma. Fırınlarda yanma. Emisyonların azaltılması için birincil önlemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
22 Proje Hazırlama 1 22 22
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katı, sıvı ve gaz yakıtlar. KatiYakitlar.pdf
SiviYakitlar.pdf
GazYakitlar-KomurunGazlastirilmasi.pdf
2 Stokiyometrik yanma hesabı. Fazla ve eksik hava ile yanma. B06_2YakmaSistemleriHesaplamalari_EksikYanma_150120.pdf
3 Baca gazı analizi. B04BacaGaziAnalizi_150120.pdf
4 Reaksiyon kinetiği ve termokimyasal denge. TermokimyasalDenge_BT_150120.pdf
5 Ön karışmalı laminar/türbülanslı yanma. OnKarismaliAlevBT_150120.pdf
6 Difüzyonlu laminar/türbülanslı yanma. LaminarDifuzyonluAlevBT_150120.pdf
7 Alev boyunun ve şeklinin hesaplanması. TurbDifAlevBoyu_BT_150120.pdf
8 Katı, sıvı ve gaz yakıt brülörleri. Kati-Sivi-GazYakitBrulorleri.pdf
9 Alev-duman borulu, su borulu, akışkan yataklı kazanlar. Kazanlar-AlevBoruluSuBorulu-AkiskanYatakli-KizginYag.pdf
10 Arasınav
11 Motorlarda yanma. DizelMotorlarındaYanma.pdf
BenzinMotorlarindaYanma.pdf
12 Gaz türbinlerinde yanma. GazTurbinYanmaOdalariKarakoc.pdf
13 Fırınlarda yanma. FIRINLAR-BT.pptx
14 Emisyonların azaltılması için birincil önlemler. NOx_BT_150120.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1454189 Yakıt türlerini ve yakma sistemlerini tanımak.
2 1391941 Ön karışmalı ve difüzyonlu yanma yöntemlerini anlamak
3 1390592 Gaz yakıtlarda alev boyunu ve şeklini hesaplamak.
4 1454109 Brülör türlerini öğrenmek.
5 1383320 Katı yakıtların yüzeyde, hacimde ve akışkan yataklarda yakma yöntemlerini öğrenmek.
6 1396422 Emisyonların azaltılması için birincil önlemleri tanımak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 1 1 1 1 1 1
3 2 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek