Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK484 Bilim Tarihi (SSD) 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci, doğa bilimlerindeki yöntemsel gelişmelerin ve yaklaşımların tarihsel bir süreç içinde, dönemlerin ekonomik, siyasi ve sosyal olaylarıyla birlikte değerlendirerek sosyolojiye nasıl yansıdığını kavrar ve analiz eder. Eski dönem uygarlıklarından bu yana Formun Üstü bilgi çeşitleri içinde bilimsel bilginin yerini belirleyip günümüzde bilimin nasıl bir konumda bulunduğunu anlar ve ifade eder. Bilim ahlakına ilişkin geliştirilen bilgileri örneklendirir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Acot Bascal, (2005), Bilim Tarihi, Ankara: Dost Kitapevi. 2) Bayet, A.(2000) Bilim Ahlakı (Çev.V.Günyol), İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür Yay. 3) Koyré, A. (2000) Bilim Tarihi Yazıları (Çev.V. Günyol), Ankara: Tübitak Yayınları. 4) Medawar, P. B. (1996) Genç Bilim Adamına Öğütler (Çev.N.Arık), Ankara: Tübitak Yay. 5) Tekeli, Sevim ve diğerleri. (1999) Bilim Tarihine Giriş, Ankara: Nobel Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eski dönem uygarlıklarından başlayarak insanlığın düşünce biçiminin nasıl geliştiği, gündelik yaşamın bilgisinin bilimsel bilgi niteliğine nasıl dönüştüğü, farklı bilgi çeşitlerinin insan yaşamındaki yerinin ne olduğu, eski uygarlıklar (Mısır, Mezopotamya) Ortaçağ Avrupa’sı, Ortaçağ İslam Dünyası, Rönesans, 17. yüzyıl Newton Fiziği, 18. yüzyıl Aydınlanma Çağı ve Sanayi Devrimi, 19. ve 20. yüzyıllardaki bilimsel gelişmelerle birlikte her dönemin ekonomik, siyasi ve sosyal olaylarla bağlantısı kurulmaktadır. Ayrıca bilimin tanımı, önemi ve anlamı, bilimin sınıflaması konularını dikkate alarak günümüzde sosyolojide doğa bilimlerinden farklı olarak alternatif yöntem arayışlarının bulunduğu ve bilim insanının araştırmalarında nasıl bir ahlaka sahip olduğu konusu üzerinde durulmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim Tarihine Giriş
2 Bilimde Tarihsel Gelişmeler
3 Bilimde Tarihsel Gelişmeler ve Felsefi Oluşumlar
4 Felsefe Nedir?Felsefe ve Fizik, Pisagor Felsefesi
5 Doğrulamacılık (İspatçılık)
6 Tümdengeliş ve Tümevarımcılık
7 Bilgi Teorileri ve Kant
8 Mantıksal Pozitivizm ve Pozitivistler
9 Bilgi Teorilerinde Yapısalcılık
10 Modern Bilimin Felsefesi
11 Bilimde Paradigmanın Yeri, Popper ve Kuhn.
12 Kuantum Fiziği ve Görecelik Felsefesi
13 Postmodern Bilim
14 Kaos, Karmaşıklık ve Simülasyon Felsefesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1198488 Felsefe tarihinde fizik ve matematiğin yeri.
2 1198507 Felsefede bilgi teorileri
3 1198516 Bilim felsefesi.
4 1198531 Modern bilimin felsefi sorunları ve postmodern bilim felsefesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 2
2 2 2
3 3 2
4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek