Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM311 Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere 1. İstatistiki yaklaşımların önemi ve uygulama alanları hakkında detaylı bilgi vermek, 2. Mühendislik problemlerinin istatistiki yaklaşımlarla çözülme ve sonuçları yorumlama becerisini kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Umut Yamak

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uygulamalı İstatistik I-II, Alim Işık İşletme ve İktisat için İstatistik, Paul Newbold İstatistiğe Giriş, Fikret İkiz; Halis Püskülcü; Şaban Eren Uygulamalı İstatistik I-II, Özer Serper Olasılık ve İstatistik, Fikri Akdeniz Uygulamalı İstatistik I-II, Alaaddin Başar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 2 3 6
8 Rehberli Problem Çözümü 20 3 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar: İstatistik, Populasyon, Parametre, Örnek İstatistiği, Değişken, Veri, Veri Tipleri (birincil ve ikincil veriler) (nominal, ordinal, interval, ratio scale)
2 Verilerin Toplanması, Basit Seri, Gruplandırılmış Seri, Sınıflandırılmış Seri, Kesikli ve Sürekli Verilerin Sınıflandırılması ve Sunulması, Grafiksel Gösterimler: Frekans Dağılımları, Relatif Frekans Dağılımları, Kümülatif Frekans Dağılımları, Ters Frekans Dağılımları, Pasta Grafikleri, Çubuk Grafikler, Zaman Serisi Çizimi, Serpilme Çizimi, Histogram, Frekans Poligonu, Dal- Yaprak Diyagramı
3 Merkezi Eğilim Ölçüleri: Aritmetik Ortalama, Mod, Medyan Ve Kartiller (Basit Seri, Gruplandırılmış Seri ve Sınıflandırılmış Seri için), Harmonik Ortalama, Geometrik Ortalama
4 Değişkenlik ve Asimetri Ölçüleri Değişim Aralığı, Standart Sapma, Varyans, Varyasyon Katsayısı
5 Ortalama Mutlak Sapma, Bowley ve Pearson Asimetri Ölçüleri: (Basit Seri, Gruplandırılmış Seri ve Sınıflandırılmış Seri için), Kutu Diyagramları.
6 Saymanın Temel Kuralları, Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık Teoremleri, Bağımlı/sız Olaylar, Çarpım-Toplam Kuralı, Şartlı Olasılık, Bayes Teoremi, Kesikli/Sürekli Şans Değişkenleri, Olasılık Fonksiyonu, Olasılık Yoğunluk Fonk.
7 Beklenen Değer –Varyans Kavramı ve Hesaplanması. Kovaryans Kavramı.
8 Kesikli/Sürekli Şans Değişkenleri, Olasılık Fonksiyonu, Olasılık Yoğunluk Fonk., Beklenen Değer -Varyans Kavramı ve Hesaplanması.
9 Ara Sınav
10 Kesikli Olasılık Dağılışları; Kesikli Tekdüzen, Bernoulli, Binom
11 Hipergeometrik, Geometrik, Negatif Binom (Pascal), Poisson (Olasılık Fonksiyonları, Beklenen Değer ve Varyansları) Binom Dağılışınının Poisson Dağılımına Yaklaşımı
12 Sürekli Olasılık Dağılışları: Üstel, Üniform, Normal
13 Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları, Beklenen Değer ve Varyansları, Merkezi Limit Teoremi , Binom Dağılışınının Normal Dağılımına Yaklaşımı, Poisson Dağılışınının Normal Dağılımına Yaklaşımı
14 Örnekleme Dağılışları: Örnek ortalamasının örnekleme dağılışı, örnek oranının örnekleme dağılışı, örnek varyansının örnekleme dağılışı, Tahminleyicilerin özellikleri (Sapmasızlık, Minimum Varyanslılık, Etkinlik)
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1352899 İstatistik biliminin temel kavramlarını tanımlamak.
2 1349926 Bilgi üretme sürecinde istatistik yaklaşımı uygulamak
3 1430564 Karar problemlerinde gerekli bilgileri elde etmede temel veri yapılarını tanımlamak ve farklarını ortaya koymak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Fen Bilimleri, matematik ve malzeme bilimi konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme.
2 71886 Malzeme ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
3 71887 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
4 71888 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
5 71889 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveninin kazanılması.
7 71891 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 71892 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
9 71893 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 71894 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
11 71895 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12 71896 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
13 71897 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
14 71898 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1
2 3 4 3
3 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek