Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK109 İktisat 927001 1 1 4

Dersin Amacı

İktisat biliminin mikro ve makro bazlı temel kavramlarını (arz, talep, üretici teorisi, tüketici teorisi, fiyat teorisi, piyasalar, milli gelir, para, enflasyon, işsizlik, bütçe açığı, dış açık) öğrenen öğrencilerin günlük olayları iktisat biliminin teorik bakış açısıyla değerlendirebilme yeteneklerini geliştirmek ve konumlarına göre pozisyon almalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Murat BATI

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. İlker PARASIZ, İktisada Giriş Prof. Dr. Rauf ARIKAN, Genel Ekonomi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İktisat biliminini genel teorisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 32 2 64
8 Rehberli Problem Çözümü 16 2 32
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İktisadi faaliyet, iktisat bilminin konusu, yöntemi, sistematik iktisat.docx
2 Kıtlık, Tercih ve Fayda Üretim faktörleri, verim yasaları ve girişim türleri
3 Arz ve Talep
4 Değer ve Fayda, Fayda Yasaları
5 Esneklik
6 Optimal Tüketici Davranışı
7 Arz ve Talep Uygulamaları
8 Talep Fonksiyonları ve Talep Esneklikleri
9 Üretim ve Maliyetler, Arz: Maliyet ve Hasılat Fonksiyonları
10 Üretim ve Maliyetler, Girişim dengesi ve Arz eğrisinin elde edilmesi
11 Çıktı ve Maliyet, Denge fiyatı
12 Tam Rekabet Piyasaları, Fiyat Politikası
13 Monopol
14 Piyasa Türleri
15 Arasınav
16 Piyasa Türleri
17 Temel Makroekonomik tanımlar
18 Milli Gelir ve ekonomik büyüme
19 Ekonomik Büyüme
20 Para, fiyat düzeyi ve enflasyon
21 Döviz kurları ve ödemeler dengesi
22 Kısa dönemde ekonomi: Toplam arz ve toplam talep
23 Kısa dönemde ekonomi: Toplam arz ve toplam talep
24 Dış Ticaret : İthalat ve İhracat
25 Dış Ticaret : İthalat ve İhracat
26 Harcama çarpanları: Keynesyen Model
27 Makroekonomik politikalar: Maliye politikası
28 Makroekonomik politikalar: Maliye politikası
29 Türkiye'de konjonktürel dalgalanmalar
30 Türkiye'de konjonktürel dalgalanmalar
31 Türkiye'de konjonktürel dalgalanmalar
32 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
9953 1119118 Harcama çarpanlarını hesaplayabilecektir
19491 1142079 Çeşitli piyasa türleri arasındaki farkı ayırt edebilecek ve tasvir edebilecektir.
19493 1128652 GSYIH’yı tanımlayabilecek ve toplam harcamaların neden toplam gelire eşit olduğunu açıklamak için dairesel akım şemasını kullanabilecektir.
20429 1131512 Para piyasasını tanımlayabilecektir
21624 1131901 Temel iktisadi sorunu ve ekonomi bilminin anlamını tanımlayabilecektir.
25916 1206005 Toplam arz ve toplam talebi makroekonomik analizlerde kullanabilecektir
25918 1206703 Sermaye, yatırım ve tasarrufu ayırt edebilecektir
25920 1207037 Maliye Politikasını betimleyebilecektir
28152 1158198 Konjonktürü, işgücü piyasasını ve fiyat düzeyini takip edebilecektir
28154 1147846 Tam istihdamda ekonomiyi yorumlayabilecektir
35526 1126006 Fiyat ve miktar değişmeleri ile ilgili tahminlerde arz ve talebi kullanabilcektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.