Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK131 Ceza Hukukunun Temel Esasları 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Ceza Hukukunun Temel Esasları

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Özen İNCİ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler - Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK, Doç. Dr. Koray DOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ, Seçkin Yayınları, 10. Baskı, Eylül 2019 - Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı -1- Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK vd., Seçkin Yayınları, 13. Baskı, Şubat 2016 - Ceza Hukuku Genel Hükümler Uygulamalı Çalışmaları - Türkan YALÇIN SANCAR, Timuçin KÖPRÜLÜ, 2. Baskı, Mayıs 2015

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ceza Hukukunun Temel Esasları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 32 1 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, dersin konusu, yürütülüşü ve sınavları ile ilgili ön bilgi yok yok Ceza Hukuku.docx
2 Ceza Hukukunun Temel Kavramları, İşlevi ve Amacı Ceza Hukukunun Temel Kavramları.docx
3 Ceza Hukukunun Hukuk Düzeni İçerisindeki Yeri, Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi ve Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ.docx
4 Demokratik Hukuk Devletinde Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Çağdaş Ceza Hukukunun Temel İlkeleri.docx
5 Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişim Süreci Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişim Süreci.docx
6 Ceza Hukukunun Kaynakları CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI.docx
7 Ceza Hukuku Kaynaklarının Yorumu, Yorum Yöntemleri, Araçları ve Çeşitleri Ceza Hukuku Kaynaklarının Yorumu ve Kıyas.docx
8 Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulama Alanı ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI.pdf
9 Ceza Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulama Alanı YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI.pdf
10 İade / Geri Verme İADE.docx
11 Ceza Hukuku Kurallarının Kişi Bakımından Uygulaması KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI.pdf
12 Suç Genel Teorisine ve Önemine Genel Giriş Suç Genel Teorisine Giriş.docx
13 Suçun Yapısal Unsurları SUÇUN UNSURLARI.docx
14 Suçun Objektif Nitelikteki Unsurları; Fail, Mağdur, Konu Fail, Mağdur, Konu.docx
15 Suçun Objektif Nitelikteki Unsurları; Hareket ve Netice Hareket ve Netice.docx
16 Suçun Objektif Nitelikteki Unsurları; Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet NEDENSELLİK BAĞI.pdf
17 Ara Sınav Sorularının Cevaplanması ve İlk Dönem Konularının Tekrarı CHTE Vize.pdf
18 Suçun Subjektif Nitelikteki Unsurları; Kast ve Çeşitleri Subjektif Unsur.pdf
19 Suçun Subjektif Nitelikteki Unsurları; Taksir ve Çeşitleri TAKSİR.docx
20 Taksirli Suçlar, İhmali Hareketle İşlenen Suçlar, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar NSAS.pdf
21 Suçun Subjektif (Manevi) Unsurlarının Ayrımına Yönelik Yargıtay Kararlarının İncelenmesi MANEVİ UNSUR YK.docx
12. Ceza Dairesi_2019_10253.pdf
22 Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru; Hukuka Uygunluk Sebepleri HUKUKA AYKIRILIK UNSURU.docx
23 Kanunun Hükmünü Yerine Getirme ve Hakkın Kullanılması Hükmü Yerine Getirme ve Hakkı Kullanma.docx
24 İlgilinin Rızası ve Meşru Savunma Rıza ve Meşru Savunma.pdf
25 Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması ve Hukuka Uygunluk Sebeplerine İlişkin Güncel Olay ve Yargıtay Kararlarından Pratik Çalışma Sınırın aşılması.pdf
26 Kusurluluk, Kusur Yeteneği, Kusur Yeteneğini Etkileyen Sebepler; Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik, geçici nedenler KUSURLULUK.docx
27 Kusurluluğu Kaldıran/Azaltan Haller; Kusurluluğu Kaldıran Mazeret Sebepleri; Zorunluluk Hali (TCK m. 25/2), Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi (Amirin emrini ifa, TCK m. 24/2,3,4), Meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaşla aşılması (TCK m. 27/2) Mazeret sebepleri.pdf
28 Kusurluluğu Kaldıran/Azaltan Diğer Sebepler; Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit (TCK m. 28), Haksız tahrik (TCK m. 29) ve Hata (TCK m. 30) Cebir ve şiddet vd..pdf
29 Suçların özel görünüş biçimleri; Teşebbüs TEŞEBBÜS.pdf
30 İştirak ve İçtima
31 Ceza Hukukunun Yaptırımları ve Cezanın Bireyselleştirilmesi
32 Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıverilme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515073 ceza hukukunun temel esasları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek