Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK.133 Bilimsel Araştırma Teknikleri 927003 1 1 0

Dersin Amacı

Bilimsel bilgiyi diğer bilgi türlerinden ayırt eden nitelikler kavratıldıktan sonra bilimsel yöntemin temel aşamaları, araştırma deseni, veri toplama ve analiz teknikleri hakkında temel bilgileri kazandırmak amaçlanır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BÜYÜKÖZTÜRK, Şener ve diğerleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yay. Ankara, 2008 GÖKÇE, Birsen Toplumsal Bilimlerde Araştırma.

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 32 1 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırmanın Temelleri
2 Bilimsel Araştırmanın Temelleri
3 Ölçme, Güvenirlik ve Geçerlilik
4 Veri Toplam Araçları: Anket
5 Veri Toplam Araçları: Gözlem
6 Veri Toplam Araçları: Görüşme
7 Veri Toplam Araçları: Mevcut verilerden Yararlanma
8 Verilerin İşlenmesi
9 Veri Analizi: Tek değişkenli Analiz
10 Veri Analizi: İki Değişkzenli Analiz
11 Konu seçimi ve Problem Tanımlama
12 Örneklem Yöntemleri
13 Veri Analizi: Çok Değişkenli Analiz
14 Nitel Araştırmalarda Analiz
15 Raporlaştırma: Genel Yazım Kuralları
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125555 1408465 Bilimsel bilginin ayır edici nitelikleri hakkında bilgi sahibi olmak
125556 1412287 Araştırma deseni oluşturma becerileri kazanmak
125557 1417114 Veri toplama ve analiz etme teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak
125558 1418678 Araştırma raporu yazabilecek bilgi ve becerilere ulaşmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.