Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK201 Boçlar Hukuku Genel 927001 2 3 11

Dersin Amacı

Borçlar hukukunun temel ilkeleri, borcun kaynakları ve ifası hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Hatice KARACAN ÇETİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, Eylül 2017. Prof. Dr. Kemal Oğuzman, Prof. Dr. Turgut Öz Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 1, 15. Baskı, İstanbul, 2018. Prof. Dr. Kemal Oğuzman, Prof. Dr. Turgut Öz Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 2, 13. Baskı, İstanbul, 2017. Sefa Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2014. Mehmet Ayan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ekim 2016. Prof. Dr. Serap Helvacı: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları (Yargıtay Kararları ile Çözümlü), 2. Baskı, Eylül 2017. Melek BİLGİN YÜCE: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları, 7. baskı, Ekim 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bu ders genel olarak; Borç ve borç ilişkisi kavramları, Borcun kaynakları, Hukuki işlemlerden doğan borç ilişkisi, Sözleşmenin meydana gelmesi, Sözleşmenin şekli, yorumlanması, tamamlanması, İrade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk, özellikle muvazaa, irade bozukluğu halleri, Sözleşme serbestliği, Gabin (aşırı yararlanma), sakat hukuki işlemler ve temsil, Borçların ifası, Haksız fiiller, Kusurlu ve kusursuz sorumluluk halleri, Sebepsiz zenginleşme, Özellik arz eden borç ilişkileri, Borç ilişkisinde taraf değişikliği kavramlarını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 6 6 36
29 Bireysel Çalışma 1 7 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Borçlar hukukunun tanımı, konusu, temel kavramları ve ilkeleri; diğer hukuk dallarıyla ilişkisi BGH 1- BORÇ VE SORUMLULUK.pptx
2 Genel olarak borcun kaynakları, "borç" ve "borç ilişkisi" kavramları, hukuki işlemler, sözleşmeler, sözleşme türleri, sözleşmenin kurulması (icap ve kabül) BGH 2- SÖZLEŞMELER.pptx
BGH 3- SÖZLEŞMELERİN KURULMASI (İN’İKADI).pptx
3 Bütün sözleşmelerde aranan geçerlilik şartları: ehliyet, konuya ilişkin şartlar, irade beyanlarının sağlıklı olması (yanılma, aldatma, korkutma), muvazaa BGH 4- SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ (HÜKÜM İFADE ETMESİ) İÇİN ARANAN ŞARTLAR.pptx
4 Bazı sözleşmelerde aranan geçerlilik şartları: gabin, şekil, genel işlem şartları BGH 5- BAZI SÖZLEŞMELERDE ARANAN GEÇERLİLİK UNSURLARI.pptx
5 1- Sözleşmenin hüküm ifade etmesi için gerekli tamamlayıcı unsurlar 2- Sözleşmenin hükümsüzlüğü: yokluk, kesin hükümsüzlük, iptal edilebilirlik, noksanlık 3- Sözleşme yapma zorunluluğu BGH 6- SÖZLEŞMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ.pptx
6 1- Sözleşmenin yorumlanması, tamamlanması, değiştirilmesi 2- Tek taraflı irade beyanı ile borç altına girilmesi 3- Sebebi gösterilmeden borç tanınması (ikrarı) BGH 7- SÖZLEŞMELERİN TAMALANMASI YORUMLANMASI DEĞİŞTİRİLMESİ.pptx
BGH 8- SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU.pptx
BGH 9- TEK TARAFLI İRADE BEYANI İLE BORÇ İLİŞKİSİ KURULMASI.pptx
7 Temsil BGH 10- TEMSİL.pptx
8 Borçların İfası: İfanın konusu, İfada alacaklının ve borçlunun rolü BGH 9- BORÇLARIN İFASI- BORÇLUNUN ROLÜ.ppsx
BGH 10- İFADA ALACAKLININ ROLÜ (1).ppsx
9 1- İfa zamanı ve yeri 2- ifanın ispatını sağlayacak önlemler 3- İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ifa (ifa sırası)
10 Alacaklı yüzünden borcun ifa edilememesi: Alacaklı temerrüdü, imkansızlık, diğer haller
11 Borcun ifa edilmemesinin sonuçları: 1- İfa davası ve cebri icra 2- Tazminat davası 3- Sözleşmeden dönme
12 Borcun ifa edilmemesi kavramına giren haller: 1- İfa imkansızlığı 2- Borçlu temerrüdü 3- Kötü ifa (gereği gibi ifa etmeme)
13 Borçlu temerrüdünün sonuçları 1- Genel Sonuçları 2- Para borçlarında sonuçları 3- Karşılıklı edim borçları içeren sözleşmelerde sonuçları 4- Kısmi temerrüt ve sonuçları
14 Borçların sona ermesi: ibra, yenileme, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi, ifa imkansızlığı, takas Zamanaşımı
15 Ara sınav irade sakatlıkları D-Y soruları.docx
Temsil ve Haksız fiiller D-Y soruları.docx
BGH- ÇALIŞMA SORULARI.docx
TBK m 66 ve 116 karşılaştırması.docx
16 Haksız fiil sorumluluğu Kavramı, sorumluluğun dayandığı esasa göre eğilimler, kusursuz sorumluluk kavramı BGH 20- HAKSIZ FİİLLER.pptx
17 Kusura dayanan haksız fiil sorumluluğu, Kusura dayanan sorumluluğun şartları: 1-Fiil, 2- Zarar, 3- Hukuka Aykırılık, 4- Nedensellik Bağı, 5- Kusur
18 Kusura dayanan sorumlulukta maddi zararın tazmini: Tazminat davası: Davanın konusu, tarafları, görevli ve yetkili mahkeme, ispat zamanaşımı, Zararın belirlenmesi, Tazminatın belirlenmesi.
19 Kusur aranmayan sorumluluk halleri: 1- İstihdam edenin sorumluluğu 2- Hayvan idare edenin sorumluluğu 3- Yapı malikinin sorumluluğu 4- Ayırt Etme gücü bulunmayanların sorumluluğu 5- Tehlike Sorumluluğu BGH 22- Kusursuz Sorumluluk Öngören Özel Düzenlemeler.pptx
20 Karayolları Trafik Kanunu ve diğer bazı özel düzenlemelerle kabul edilen kusursuz sorumluluk halleri BGH 21- KTK da HUKUKİ SORUMLULUK.pptx
21 Manevi zarar ve tazmini: Manevi tazminat davası:Davanın konusu, tarafları, görevli ve yetkili mahkeme, ispat zamanaşımı, Zararın belirlenmesi, Tazminatın belirlenmesi. BGH 23- MANEVİ TAZMİNAT.pptx
22 Birden çok sorumluluk sebebi bulunması Birden çok sorumlu bulunması BİRDEN ÇOK SORUMLULUK SEBEBİ- BİRDEN ÇOK SORUMLU.ppsx
23 Sebepsiz Zenginleşme: 1- Şartları 2- Türleri 3- İşlevi 4- Diğer talepler karşısındaki durumu BGH 24- SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME.ppsx
24 Sebepsiz zenginleşmede iade borcu ve iade talebinin tabi olduğu zamanaşımı
25 Özellik taşıyan borç ilişkileri: 1- Üçüncü kişinin fiilini üstlenme 2- Üçüncü kişi yararına sözleşme
26 Müteselsil borçluluk, Müteselsil alacaklılık,
27 Şarta (koşula) bağlı borçlar
28 Borç ilişkilerinde taraf değişiklikleri: 1- Alacağın devri
29 2- Borcun üstlenilmesi
30 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134694 Borçlar hukukuna ilişkin ilgili temel kavramları tanımlar.
2 1134152 Borcun; kaynakları, ifası, sona ermesi ile diğer özelliklerini bilir.
3 1137487 Borca ilişkin teorik bilgiyi somut olaylara uygular ve değerlendirme yapar.
4 1141446 Borçlar Hukukunda geçerli olan temel prensipleri belirler.
5 1286257 Özellik taşıyan borç ilişkilerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek