Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK203 Ceza Hukuku Genel 927001 2 3 11

Dersin Amacı

Bu dersin amacı müşterek ceza hukukunun dünya genelindeki gelişimini, Türk Ceza Hukuku tarihini, temel terimlerini / prensiplerini, genel ceza hukuku yayınlarını ve son ama minimum insancıl cezalandırma düşüncesini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr.Namık Kemal TOPÇU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hakeri, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, Ankara 2012 Özbek, Veli Özer- Kanbur, Nihat - Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. baskı, Ankara 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dersin içeriğini, cezanın amacı, suç politikasının temel ilkeleri olarak kanunilik, kusur ve hümanizm ilkeleri, ceza kanunun yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması ile suç ve yaptırım teorisi oluşturmaktadır. Dersin içeriğinde suç politikası ilkeleri ışığında tüm suçlar bakımından ortak olan suçun özel görünüm şekilleri ve bu bağlamda teşebbüs, iştirak ve içtima konuları, gönüllü vazgeçme ve etkin pişmanlık kurumları yer almaktadır. Ayrıca bu ders kapsamında suçun özel görünüm şekillerine değinildikten sonra yaptırım teorisine geçilmektedir. Bu bölüm esas olarak cezalar ve güvenlik tedbirlerinden oluşmaktadır. Cezanın amacı, nitelikleri, türleri ile seçenek yaptırımlar, erteleme müessesi, koşullu salıverilme ve uzlaşma kurumu ele alınmaktadır. Güvenlik tedbirleri kısmında ise belli haklardan yoksun bırakılma, müsadere, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular, sınır dışı edilme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri ve denetimli serbestlik tedbiri incelenmektedir. Son olarak da cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirimesindeki esaslara da yer verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 32 3 96
6 Uygulama/Pratik 4 6 24
8 Rehberli Problem Çözümü 4 6 24
9 Problem Çözümü 6 6 36
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
49 Performans 30 1 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ceza Hukuku Kavramı ve Görevi Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
2 Suç Politikasının Temel İlkeleri Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
3 Suçun Yapısal Unsurları Maddi Unsurlar Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
4 Suçun Yapısal Unsurları Maddi Unsurlar Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
5 Suçun Yapısal Unsurları Manevi Unsurlar Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
6 Suçun Yapısal Unsurları Manevi Unsurlar Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
7 Suçun Yapısal Unsurları Hukuka Aykırılık Unsuru Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
8 Suçun Yapısal Unsurları Hukuka Aykırılık Unsuru Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
9 Hukuka Uygunluk Nedenleri Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
10 Hukuka Uygunluk Nedenleri Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
11 Kusurluluk, Kusur Teorileri Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
12 Kusurluluk, Kusur Teorileri Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
13 Teşebbüsü kavrama,Teşebbüsü algılama Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
14 Teşebbüsü kavrama,Teşebbüsü algılama Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
15 Pratik Çalışma
16 ARA SINAV
17 İştiraki öğrenme, İçtimayı öğrenme Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
18 İştiraki öğrenme, İçtimayı öğrenme Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
19 Yaptırım Teorisi (cezalar, güvenlik tedbirleri), Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
20 Yaptırım Teorisi (cezalar, güvenlik tedbirleri), Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
21 Ceza Türünün Belirlenmesi, Adli Para Cezasının Belirlenmesi Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
22 Ceza Türünün Belirlenmesi, Adli Para Cezasının Belirlenmesi Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
23 Davanın ve Cezanın Düşmesi, Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
24 Davanın ve Cezanın Düşmesi Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
25 Dava ve Ceza Zamanaşımı Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
26 Dava ve Ceza Zamanaşımı Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
27 Güvenlik tedbirleri Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
28 Güvenlik tedbirleri Hakan Hakeri,Ceza Hukuku Genel Hükümler
29 Pratik Çalışma-I
30 Pratik Çalışma-II
31 Pratik Çalışma-III
32 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
68908 1177984 Kamu Hukukunun bir dalı olan Ceza Hukuku?nun ve suç ve ceza konuları aktarılmış olacak
68909 1189231 Ceza Hukukunun kamu hukukunun diğer dallarından farkı algılanabilecek
68910 1197785 İnsan haklarıyla ilişkisi tartışılmaz olan Ceza Hukuku?nun temel ilkeleri anlatılacak
68911 1201739 Suç genel teorisini ve bu bağlamda her suç bakımından ortak olan suçun unsurları hakkında bilgi verilecek
68912 1199021 Ceza Hukukunun kaynakları anlatılacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.