Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK211 Maliye 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Kamu Maliyesi'nin temelini, kamu ekonomisi, kamu harcamaları ve kamu gelirlerini, bütçe ve Türkiye Bütçe sürecini, Devlet borçlanmasını ve tüm bunlara bağlı olarak Maliye Politikası'nın temel araçlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Murat BATI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Gülay AKGÜL YILMAZ, Kamu Maliyesi, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013. 2-Joseph E. Stiglizt Kamu Ekonomisi, Çeviren: Ömer Faruk Batırel, 2. Baskı, Marmara 3-Nihat Edizdoğan Ali Çelikkaya, Vergilerin Ekonomik Analizi, Yenilenmiş 2. Basım, Dora Yayıncılık, Bursa 2012. 4-Aytaç EKER, Kamu Maliyesi, Birleşik Matbaa, İzmir 2009. 5-Anadolu Üniversitesi, Kamu Maliyesi, I-II, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2703, Eskişehir 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamu maliyesinin ortaya çıkışı, kapsamı ve niteliği; İhtiyaç kavramı, türleri, ortak ihtiyaçlar, karşılanması, kamu hizmeti Kamu maliyesi, kamu ekonomisi kavramları, kamu maliyesinin konusu ve kapsamı, niteliği ve diğer bilimlerle ilişkisi, kamu kesiminin nisbi önemi ve payını belirleyen kriterler, kamu ekonomisinin işlevleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamu maliyesi, kamu ekonomisi kavramları, kamu maliyesinin konusu ve kapsamı, niteliği ve diğer bilimlerle ilişkisi
2 Kamu Ekonomisi-Özel Ekonomi Ayrımı, Kamu Ekonomisinin Özellikleri, Maliye biliminin amaçları, Kamu kesimi ekonomik faaliyetleri, kamu kesiminde üretilen mallar ve hizmetler, türleri, özellikleri, özel ve kamusal malların karşılaştırılması
3 Dışsallıklar, Dışsal ekonomiler
4 Kamu kesimi üretim birimleri,
5 Kamusal karar alma süreci, kamu kesiminin büyüklüğü
6 Devlet faaliyetleri hakkındaki yaklaşımlar, Merkantilizm, Fizyokrasi, Klasik iktisat, Keynes, Arz yanlı iktisat, Monetarizm, Rasyonel beklentiler, Anayasal iktisat,
7 Kamu harcamaları, türleri, ekonomik etkileri
8 Kamusal finansman (kamu gelirleri), Kamu Gelirlerinin Tanımı, Niteliği ve Çeşitleri
9 Arasınav
10 Vergiye ilişkin kavramlar, verginin unsurları, vergilendirme süreci
11 Vergi yükü, vergiye karşı tepkiler, verginin yansıması
12 Vergileme ilkeleri, vergilerin sınıflandırılması Gelir vergileri, Servet ve tüketim vergileri
13 Devlet borçlanması tanımı, borçlanma nedenleri, sınıflandırması
14 Bütçe, maliye politikası, vergi hukuku temel kavramlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
62293 1471039 ­­­Kamu maliyesi alanındaki temel terminolojiyi öğrenebilecek.
62294 1471040 Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin çeşitlerini açıklayabilecek.
62295 1471034 Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilecek.
62296 1471035 Devlet bütçesi uygulamalarının sonuçlarını değerlendirebilecek.
62297 1471036 Maliye politikasına ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek.
62298 1471037 Genişlemeci ve daraltıcı maliye politikasının farklılıklarını açıklayabilecek.
62299 1471038 Maliye politikasının ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.