Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK213 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Hukuk Felsefesi ve sosyolojisi dersinin amacı, hukuk fakültesi öğrencilerine sorgulamayı öğreterek; hukukun toplumsal düşünce, etik, ahlak ve adalet değerleri üzerinde farkındalık yaratıp, olağan ile olması gereken hukuk arasındaki farkı evrensel bir bakış açısı ile çözümleyebilecek kültür ve düşünce yapısına sahip olmalarını sağlamaktır. Felsefi düşünce ve sosyolojik yaklaşımla teorik hukuk bilgisinin toplumsal kökleri hakkında bilgi vermek suretiyle öğrencinin ufkunu bir parça genişletmeyi ve hukuk tüketiminden hukuk üretimine geçmiş bir hukukçu kimliği inşa etmeye yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Burhanettin Tatar; Prof.Dr.Erkan Perşembe

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürkan,Ülker,Hukuk Sosyolojisine Giriş,Siyasal K.Ankara 2011. Işıktaş, Yasemin, Hukuk Felsefesi, İstanbul, Filiz Kitabevi, İstanbul 2006 Hirsch, Ernest, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilim, Felsefe ve Hukuk Felsefesi İlişkileri; Hukuk Felsefesi Tarihi; Büyük Düşünce Akımları İçerisinde Hukuk Felsefesinin Gelişimi; Problematik Hukuk Felsefesi, Sosyoloji ve Felsefe Bakımından Hukuk,Dogmatik hukuk sosyolojisi,Teorik hukuk sosyolojisi,Yaşayan hukuk, hukukun gerçek kaynakları,Hukukun yaptırım gücü ve toplumsal düzen.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 32 4 128

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim, Bilimin Niteliği, Bilim Felsefeİlişkisi Gürkan,Ülker,Hukuk Sosyolojisine Giriş,SiyasalK.Ankara 2011. Yok
2 Bilim Konusu Olarak Hukuk Sosyoloji ve Felsefe Bakımından Hukuk Işıktaş, Yasemin, Hukuk Felsefesi, İstanbul, Filiz Kitabevi, İstanbul 2006 Hirsch, Ernest, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara 2002 Yok
3 Hukuk Felsefesi ve Doğal Hukuk Işıktaş, Yasemin, Hukuk Felsefesi, İstanbul, Filiz Kitabevi, İstanbul 2006 Hirsch, Ernest, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara 2002 Yok
4 Klasik Hukuk Bilimi ve Hukuki Düşünüş Sorunu Hirsch, Ernest, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara 2002 Yok
5 Hukuk Felsefesi Okulları Işıktaş, Yasemin, Hukuk Felsefesi, İstanbul, Filiz Kitabevi, İstanbul 2006 Hirsch, Ernest, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara 2002 Yok
6 a)Klasik Yunan Düşüncesinde Hukuk Felsefesi, Sofistler, Sokrates. Işıktaş, Yasemin, Hukuk Felsefesi, İstanbul, Filiz Kitabevi, İstanbul 2006 Hirsch, Ernest, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara 2002 Yok
7 b)Rönesans Dönemi, Yeniçağ ve Sonrası, Toplumsal Sözleşmeciler ;Hobbes, Locke, Rousseau,Kant'ın Hukuk Kavramı Hakkındaki Düşünceleri Işıktaş, Yasemin, Hukuk Felsefesi, İstanbul, Filiz Kitabevi, İstanbul 2006 Hirsch, Ernest, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara 2002 Yok
8 ARA SINAV
9 c)Montesquieu’nun hukuk anlayışı(Kanunların Ruhu) d)Modern hukukun Dayandığı Düşünsel Temeller Işıktaş, Yasemin, Hukuk Felsefesi, İstanbul, Filiz Kitabevi, İstanbul 2006 Hirsch, Ernest, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara 2002 Gürkan,Ülker,Hukuk Sosyolojisine Giriş,SiyasalK.Ankara 2011. Yok
10 Pozitif bir bilim olarak Hukuk Sosyolojisi, Hukuk sosyolojisi niçin gereklidir ? Gürkan,Ülker,Hukuk Sosyolojisine Giriş,SiyasalK.Ankara 2011. Yok
11 Dogmatik hukuk sosyolojisi Gürkan,Ülker,Hukuk Sosyolojisine Giriş,SiyasalK.Ankara 2011. Yok
12 Teorik hukuk sosyolojisi Hukukun yaratıcı olguları Gurvitch’e göre hukuk sistemleri Gürkan,Ülker,Hukuk Sosyolojisine Giriş,SiyasalK.Ankara 2011. Hirsch, Ernest, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara 2002 Yok
13 Yaşayan hukuk, hukukun gerçek kaynakları Hirsch, Ernest, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara 2002 Gürkan,Ülker,Hukuk Sosyolojisine Giriş,SiyasalK.Ankara 2011. Yok
14 Hukukun değişmesinde rol oynayan etmenler Gürkan,Ülker,Hukuk Sosyolojisine Giriş,SiyasalK.Ankara 2011. Yok
15 Hukuk Kurallarının Zorlayıcı Niteliği Hukukun yaptırım gücü ve toplumsal düzen Gürkan,Ülker,Hukuk Sosyolojisine Giriş,SiyasalK.Ankara 2011. Yok
16 Hukukta Adalet sorunu ve hukukun üstünlüğü Gürkan,Ülker,Hukuk Sosyolojisine Giriş,SiyasalK.Ankara 2011. Hirsch, Ernest, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara 2002 yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
116480 1191432 Dersi başarıyla tamamlamış olan öğrenci, genel olarak Hukuk Felsefesi ve sosyolojisi hakkında bilgilenmiş olur. Hukuku felsefi bir olgu olarak düşünmeyi ve genel felsefe sorunsallarıyla ilişkisini öğrenir. Benzer şekilde hukukun toplumsal yapı içindeki yerini ve önemini toplumsal hayatın dinamiği içinde değerlendirebilmeyi öğrenir
116481 1175276 Hukuk tarihi, felsefesi ve sosyolojisi ile ilgili temel bilgileri almalarının ve bu bilgilerle günümüzü değerlendirmelerinin sağlanarak, geniş bir bakış açısına sahip olmalarının temin edilmesi,
116482 1192345 Hukukun bir toplum için taşıdığı önemin bilincinde olmalarını sağlayarak, özellikle, toplumsal sorumluluk anlayışlarının gelişmesinin sağlanması,
116483 1177488 Teorik olarak öğrendiklerinin uygulamaya aktarılabilmesi için mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları yorumlama, değerlendirme ile hukuki sorunları çözme yeteneğini kazanmalarının temin edilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.