Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK237 Spor Hukuku 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders spor hukukunun tarihsel gelişimini, sportif uyuşmazlıkların çeşitlerini ve çözüm yollarını, ulusal ve uluslararası spor örgütlerinin idari yapısını ele almayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Metin BAYKAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ/Prof. Dr. Hasan PETEK, Spor Hukuku, Yetkin Yayınevi, 3.Baskı, 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste; spor hukukunun tarihsel gelişimi, spor hakkının çeşitli boyutları, ulusal ve uluslararası spor örgütlerinin idari yapısı ve oluşumu, sportif uyuşmazlıkları çözecek yargısal kurullar ve yargılama usulleri ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 1 30
6 Uygulama/Pratik 4 2 8
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor hukukunun tarihsel gelişimi ve niteliği
2 Spor Hukukunun Kaynakları
3 Kamu Hukuku Bakımından Spor Hakkı
4 Özel Hukuk Bakımından Spor Hakkı
5 Spor hakkının sözleşme süresi ve rekabet yasağı bakımından incelenmesi
6 Şike ve teşvik primi
7 Spor hakkının üçüncü kişilere karşı savunulması
8 Spor hakkının üçüncü kişilere karşı savunulması
9 Sporcuların Çalışma Hakları
10 Sporun Devletçe Örgütlenmesi(3289 sayılı Kanun)
11 Sporun Devletçe Örgütlenmesi(3289 sayılı Kanun)
12 Sporun Devletçe Örgütlenmesi(3289 sayılı Kanun)
13 Spor Hakkının Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruya konu edilmesi
14 Karar Tahlili
15 Karar Tahlili
16 Spor derneklerinin kuruluşu, yapısı ve işleyişi
17 Spor derneklerinin kuruluşu, yapısı ve işleyişi
18 Bağımsız spor federasyonlarının kuruluşu, yapısı ve işleyişi
19 Bağımsız spor federasyonlarının kuruluşu, yapısı ve işleyişi
20 Türkiye Futbol Federasyonunun yapısı ve işleyişi
21 Türkiye Futbol Federasyonunun yapısı ve işleyişi
22 Futbol haricindeki sporlarda yargısal işleyiş
23 Türkiye Futbol Federasyonunun yargısal kurulları TFF Lisans Kurulu.docx
24 Türkiye'de spor tahkim kurulları
25 Türkiye'de spor tahkim kurulları
26 Sporcu Sözleşmeleri
27 Sporda disiplin yargılaması
28 Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi
29 Karar tahlili
30 Karar Tahlili

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528088 Bu ders kapsamında öğrenci öncelikle spor hukuku hakkında teorik standartları öğrenir.
2 1528089 Spor hukukunun işleyişi hakkında temel bilgiler öğrenir.
3 1528095 Bu alandaki kavramların içini dolduracak bir analiz sahibi olur.
4 1528099 Spor yargısının yapısını, işleyişini, fonksiyonunu ve denetim türlerini eleştirel biçimde yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.