Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK217 Anayasa Yargısı 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Bu ders, Anayasa yargısının kuruluşu ve tarihsel gelişimi, Yargısal denetim sistemleri, Türk anayasa yargısında anayasaya uygunluk denetimi, Türk Anayasa Mahkemesi‟nin diğer görevlerine genel bakış ve Türk Anayasa yargısının bazı sorunları ele almayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş.Gör.Dr.Metin BAYKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku, Bursa, 2012, Ekin Yayıncılık Köküsarı, İsmail: Anayasa Mahkemesi Kararlarının Türleri ve Nitelikleri, İstanbul, 2009, On İki Levha Yayıncılık Kaboğlu, İbrahim Özden: Anayasa Yargısı, Ankara, 2007, İmge Kitabevi Yayınları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, “Anayasa Yargısı” kavramı, Anayasa yargısının kuruluşu ve tarihsel gelişimi, Yargısal denetim sistemleri, Türk anayasa yargısında anayasaya uygunluk denetimi, Türk Anayasa Mahkemesi‟nin diğer görevlerine genel bakış ve Türk Anayasa yargısının bazı sorunları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 1 30
6 Uygulama/Pratik 4 2 8
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anayasa yargısının bilgi kaynakları
2 Dünyada Anayasa Yargısının Tarihsel gelişimi, Anayasa Yargısı Modelleri
3 Anayasa Yargısının Hukuki Meşruluğu
4 Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu
5 Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu
6 Anayasa Mahkemesinin Statüsü
7 Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri
8 Anayasaya Uygunluk Denetimi
9 Esas Denetim
10 Esas Denetimi
11 Şekil Denetimi
12 Soyut Norm Denetimi Soyut Norm Denetimi.docx
13 Soyut Norm Denetimi
14 Somut Norm Denetimi Somut Norm Denetimi.docx
15 Somut Norm Denetimi
16 Denetime Tabi Tutulan Normlar
17 Denetime Tabi Tutulamayan Normlar
18 Kanunların Denetimi
19 Kanunların Denetimi
20 Parlamento Kararlarının Denetimi
21 Anayasa Değişikliklerinin Denetimi
22 Anayasa Değişikliklerinin Denetimi
23 Denetimde Uygulanacak Usul ve Esaslar
24 Anayasa Yargısında İlk İnceleme
25 Anayasa Yargısında İlk İnceleme
26 Yürütmenin Durdurulması ,Yorumlu Red - İhtiyati Tedbir
27 Anayasa Mahkemesi’nin Yargısal Aktivizmi
28 Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Yöntemi
29 Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Yöntemi
30 Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Yöntemi
31 Karar İncelemesi
32 Karar İncelemesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1180724 Bu ders kapsamında öğrenci öncelikle anayasa yargısı hakkında teorik standartları öğrenir.
2 1191737 Anayasa yargısının işleyişi hakkında temel bilgiler öğrenir.
3 1171994 Bu alandaki kavramların içini dolduracak bir analiz sahibi olur
4 1172457 Bu alanda karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde isabetli yorumlarda bulunabilir.
5 1176725 Türk Anayasa Mahkemesi’nin yapısını işleyişini, fonksiyonunu ve denetim türlerini eleştirel biçimde yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.