Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK301 Borçlar Hukuku Özel 927001 3 5 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kanun tarafından düzenlenmiş sözleşme tipleri (satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, eser sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi vb.) ile kanun tarafından düzenlenmemiş sözleşme (atipik sözleşme) kavramı, karma sözleşmeler, bileşik sözleşmeler, sui generis sözleşmeleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARACAN ÇETİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cevdet Yavuz: Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 2016. Fikret EREN, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2019. Haluk Tandoğan: Borçlar Hukuku/Özel Borç İlişkileri I- II (Cilt), Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010. Mustafa Alper Gümüş: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2019. Aydın ZEVKLİLER, K.Emre GÖKYAYLA : Borçlar Hukuku ( Özel Borç İlişkileri), 2019. Fahrettin ARAL, Hasan AYRANCI: BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ), 2019. Turgut AKINTÜRK, Derya ATEŞ KARAMAN: Borçlar Hukuku ( Genel Hükümler - Özel Borç İlişkileri ), 2020. Doç. Dr. Murat Aydoğdu, Yrd. Doç. Dr. Nalan Kahveci: Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 2019. Mehmet Remzi, Sezer Aydın: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2019.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Borçlar Hukukumuzun özel hükümlerini konu alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 30 3 90
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 7 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 3 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 16 2 32
54 Ev Ödevi 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel Borç İlişkileri Kavramı Özel Borç İlişkileri Kavramı.docx
2 Borçlar Kanununda Düzenlenen Akit Tipleri, Kanun Tarafından Düzenlenmemiş Akitler https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/95879
Borçlar Kanununda Düzenlenen Akit Tipleri, Kanun Tarafından Düzenlenmemiş Akitler.docx
3 Karma Sözleşmeler karma.docx
4 Bileşik Sözleşmeler Birleşik.docx
5 Sui Generis Sözleşmeler sui_generis.docx
6 Temlik Borcu Doğuran Akitler Satım Akdi, Taşınır Satımı Temlik Borcu Doğuran Akitler Satım Akdi, Taşınır Satım.docx
7 Taşınmaz Satımı ve Satımın Diğer Çeşitleri Taşınmaz Satımı ve Satımın Diğer Çeşitleri.docx
8 Bağışlama Akdi Bağışlama Akdi.docx
9 Kullandırma Amacı Güden Sözleşmeler, Kira Sözleşmesi Kullandırma Amacı Güden Sözleşmeler, Kira Sözleşmesi.docx
10 Kiracı ve Kiralayanın Hak ve Yükümlülükleri Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu.docx
11 Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/695557
12 Ödünç Verme Sözleşmeleri, Kullanım ödüncü Ödünç Verme Sözleşmeleri, Kullanım ödüncü.docx
13 Tüketim Ödüncü Sözleşmesi Tüketim Ödüncü Sözleşmesi.docx
14 Hizmet Sözleşmesi Hizmet Sözleşmesi.docx
15 Evde Hizmet Sözleşmesi https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/394362
16 Ara Sınav
17 Eser Sözleşmesi Eser Sözleşmesi.docx
18 Eser Sözleşmesi Eser Sözleşmesi.docx
19 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 1188-2482-1-PB.pdf
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAATI SÖZLEŞMESİ.docx
Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi.docx
20 Vekalet Sözleşmesi Vekalet Sözleşmesi.docx
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/97583
21 Vekalet Sözleşmesi https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/623026
22 Vekaletsiz İşgörme Vekaletsiz iş görme.docx
23 Kefalet Sözleşmesi Kefalet sözleşmesi.docx
579169.pdf
609068.pdf
24 Kefalet Sözleşmesi Kefalet sözleşmesi.docx
25 Garanti Sözleşmesi Garanti sözleşmesi.docx
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2010-1/6.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/97713
garanti sozlesmesi.pdf
26 Adi ortaklık adi_ortaklik.docx
27 Ürün Kirası urun_kirasi.docx
28 Seyahat sözleşmesi, Komisyon sözleşmesi komisyon.docx
paket_tur.docx
29 Sigorta Sözleşmesi Sigorta .docx
30 Sonucu talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler SONUÇLARI TALİH VE TESADÜFE BAĞLI SÖZLEŞMELER.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1555089 Kanunda düzenlenmiş olan ve olmayan sözleşme türlerini ve bunlara uygulanacak hükümleri bilir.
2 1555093 Kanunda düzenlenmiş olan ve olmayan sözleşmelerin unsurlarını, hüküm ve sonuçlarını bilir.
3 1555099 Sözleşmeler arasındaki farkları bilir ve sözleşmeleri birbirinden ayırabilir.
4 1555105 Her bir sözleşme türüne uygulanacak hükümleri tespit edebilir.
5 1555111 Sözleşme türlerine ilişkin teorik bilgisini somut olaya uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek