Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK301 Borçlar Hukuku Özel 927001 3 5 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kanun tarafından düzenlenmemiş sözleşme (atipik sözleşme) kavramı, karma sözleşmeler, bileşik sözleşmeler, sui generis sözleşmeleri ve diğer kanun tarafından düzenlenmiş sözleşme tipleri; satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, eser sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın ZEVKLİLER / K.Emre GÖKYAYLA : Borçlar Hukuku ( Özel Borç İlişkileri ), 2017. Fikret EREN, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2017. Doç. Dr. Murat Aydoğdu, Yrd. Doç. Dr. Nalan Kahveci,T.Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 2017. M.REMZİ / Sezer AYDIN, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Borçlar Hukukumuzun özel hükümlerini konu alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 30 3 90
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 7 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 3 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 16 2 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel Borç İlişkileri Kavramı Borçlar İlişkisinin Kaynakları.docx
2 Borçlar Kanununda Düzenlenen Akit Tipleri, Kanun Tarafından Düzenlenmemiş Akitler https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/95879
KANUN TARAFINDAN DÜZENLENMEYEN SÖZLEŞMELER.docx
3 Temlik Borcu Doğuran Akitler Satım Akdi, Taşınır Satımı Satış Sözleşmesi.docx
4 Yarar ve Hasarın Geçmesi tez.pdf
5 Zapta ve Ayıba Karşı Tekeffül SATIM S__ZLE__MELER__NDE AYIPTAN VE ZAPTTAN SORUMSUZLUK ANLA__MASI[#304827]-292218.pdf
6 Satıcı Temerrüdü
7 Taşınmaz Satımı ve Satımın Diğer Çeşitleri
8 Bağışlama Akdi ÖRNEK BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ.docx
9 Kullandırma Amacı Güden Sözleşmeler, Kira Sözleşmesi
10 Kiracı ve Kiralayanın Hak ve Yükümlülükleri Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu.docx
11 Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/695557
12 Ödünç Verme Sözleşmeleri, Ariyet Sözleşmesi
13 Karz Sözleşmesi
14 Hizmet Sözleşmesi
15 Evde Hizmet Sözleşmesi https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/394362
16 Ara Sınav
17 Eser Sözleşmesi
18 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/208371
19 Vekalet Sözleşmesi
20 Vekaletsiz İşgörme
21 Kefalet Sözleşmesi
22 Garanti Sözleşmesi
23 Karma Sözleşmeler karma.docx
24 Bileşik Sözleşmeler Birleşik.docx
25 Sui Generis Sözleşmeler
26 Diğer şeylerin kirası (Arazi, gemi vs)
27 Adi ortaklık
28 Seyahat sözleşmesi, Komisyon sözleşmesi
29 Sigorta Sözleşmesi, Sonucu talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler
30 Final Sınavı
31
32

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1168063 Sözleşmelerin sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
2 1163274 Borç ilişkisindeki özel durumları öğrenebilir.
3 1166332 Olay çalışması yapabilir.
4 1176569 Borç ilişkisinde tarafların durumunu analiz edebilir.
5 1176790 Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek