Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK303 Eşya Hukuku 927001 3 5 7

Dersin Amacı

Eşya hukukun anlamını, konusunu, temel kavram ve ilkelerini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. Zeynep ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oğuzman / Seliçi / Oktay- Özdemir, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2019.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mülkiyet hakkın çeşitleri, zilyetlik davaları, paydaş kavramlarını incelemektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 2 60
29 Bireysel Çalışma 7 1 7
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 7 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel bilgiler - - Eşya hukuku, kişilerin bir eşya üzerindeki hakimiyet ve tasarruflarının nitelik ve türlerini; onların bu hakimiyet dolayısıyla diğer kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır.
2 Eşya kavramı - - Eşya kavramı "şey" kelimesinin çoğul anlamını ifade eder. Dolayısıyla eşya kelimesi çoğul nitelik taşır.
3 Eşya çeşitleri - - Taşınır- taşınmaz Eşya, Tüketime Tabi Olan- Tüketime Tabi Olmayan Eşya, Bölünebilen- bölünemeyen Eşya, Sahipli- Sahipsiz Eşya, Basit Eşya- Bileşik Eşya- Eşya Birliği eşya türlerine ilişkin ayrımlardır.
4 Mülkiyetin çeşitleri - - Mülkiyet hakkı ya tek kişinin ya da birden fazla kişinin aynı eşya üzerinde malik olmaları durumudur. Paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti birlikte mülkiyetin türleridir.
5 Zilyetlik kavramı ve niteliği - - Zilyetlik; maddi bir mal üzerinde malikin veya malik olmayan üçüncü bir kişinin icra ettiği fiili bir hakimiyet olup bu hakimiyet bir hak değil yalnızca kendisine bir takım hukuki sonuçlar bağlanmış fiili bir durumdur
6 Zilyetliğin çeşitleri ve kazanılması - - ASLİ VE FERİ ZİLYETLİK, DOLAYLI ZİLYET DOLAYSIZ ZİLYETLİK, TEK BAŞINA BİRLİKTE ZİLYETLİK, ZİLYET YARDIMCILIĞI- BAŞKASI İÇİN ZİLYETLİK zilyetlik türleridir. Zilyetlik aslen, devren, tesisen ve miras yoluyla kazanılmaktadır.
7 Zilyetliğin kaybı ve korunması - - Zilyet her türlü gasp ve saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir, dava yoluna başvurabilir veya 3091 sayılı kanun gereği sadece taşınmazlar için öngörülen zilyetliğin idari yoldan korunması yoluna başvurabilir.
8 Tapu sicili kavramı ve unsurları - - Taşınmazlar üzerindeki ayni hakların durumunu göstermek amacıyla tapu sicili, devletin sorumluluğu altında, açıklık sistemine göre tutulur. Tapu sicilinde var olan tesciller* taşınmazlardaki ayni haklara kesin karine sayılırlar.
9 Tapu sicili teşkilatı ve devletin sorumluluğu - - Tapu sicilini meydana getiren siciller, ana siciller ve yardımcı sicillerden oluşur.
10 Ayni hakların tescili, terkini, şerh ve beyanlar - - Tapuda kayıtlı bulunan taşınmazlar üzerinde ayni haklar ancak tescille kurulurlar. Kişisel haklar şerh edilir. kamu hukuku kısıtlamaları ve eklentiler beyanlar sütununa yazılır.
11 Mülkiyet kavramı ve mülkiyetin içeriği - - Mülkiyet hakkı sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkisi sağlar. Mâlik mülkiyet hakkının koruyucu yetkisine ilişkin istihkak davası ve saldırının meni davası haklarına sahiptir
12 Mülkiyetin konusu ve kapsamı - - Mülkiyetin konusu maldır. Bir şeyin hukuki anlamda şey olabilmesi maddi varlığa sahip olması gerekir. Mülkiyet hakkının kapsamına asıl eşya ile birlikte onun bütünleyici parçaları ve eklentileri girer.
13 paylı mülkiyet - - Birden çok kimsenin maddi olarak bölünmüş olman bir şeyin tamamına belli bir paylarla malik olmasına paylı mülkiyet denir
14 Elbirliği Mülkiyeti - - Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti elbirliği mülkiyetidir
15 Vize Sınavı - -
16 Taşınır mülkiyetinin konusu - - Taşınır mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddi şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerdir. Elektrik ve doğalgaz taşınır olarak nitelendirilir
17 Taşınır mülkiyetinin kazanılması Taşınır mülkiyeti aslen ve devren olmak üzere iki şekilde kazanılır.
18 Taşınır Mülkiyetinin Devren Kazanılması Bir taşınırın zilyetliğini iyi niyetli ve malik olmak üzere devralan kimse devredenin mülkiyeti devir yetkisi olmasa bile zilyetlik hükümlerine göre kazanmanın korunduğu hallerde o şeyin maliki olur.
19 Taşınır Mülkiyetinin Aslen Kazanılması Bir malın mülkiyetinin başkasının mülkiyet hakkına dayanmaksızın kullanılmasına taşınır malın aslen kazanılması denir. Aslen kazanma; sahipli taşınırların aslen kazanılması, sahipsiz taşınırların aslen kazanılması diyerek ikiye ayrılır.
20 Taşınmaz mülkiyeti Mülkiyet hakkına konu olan eşya taşınmaz ise taşınmaz mülkiyeti söz konusu olur.
21 Taşınmaz mülkiyetinin konusu Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi bağımsız bölümler; Tapu siciline taşınmaz olarak yazılabilien bağımsız ve sürekli haklar, araziler taşınmaz mülkiyetinin konusunu oluşturur.
22 Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması Taşınmazın maliki adına tapu siciline tescil edilmesi ile taşınmaz mülkiyeti kazanılır. Kazanımın temelini teşkil eden geçerli bir hukuki sebep, tescil talebi ve tescil yapılması ile mülkiyet kazanılmış olur.
23 Taşınmaz mülkiyetinin kaybı Taşınmazın tamamen yok olması, malikinin taşınmazın mülkiyetini terk etmesi, kamulaştırma, mülkiyetin bir kişiden diğerine geçmesi hallerinde taşınmaz mülkiyeti sona erer.
24 Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları Malik kendi yaptığı hukuki işlemlerle mülkiyet hakkını sınırlayabilir. Bunun dışında komşuluk hukukundan vb. doğan kanundan doğan kısıtlamalar da mevcuttur.
25 Kat mülkiyeti Tamamlanmış bir yapının ayrı olarak kullanılabilen bölümleri üzerinde kurulan bağımsız mülkiyet türüdür.
26 Kat İrtifakı İleride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılmakta olan bir yapının bağımsız bölümleri için o arsanın malikleri tarafından kurulan irtifak hakkıdır.
27 Sınırlı ayni haklar Mülkiyet hakkı dışında sahibine en geniş yetkiler tanıyan ayni haklardır. İrtifaklar, Taşınmaz yükü ve rehin hakları sınırlı ayni hak türleridir.
28 İrtifak Hakları, Taşınmaz Yükü İrtifak hakları, ayni hakların sahibine kullanma ve yararlanma yetkilerini tanır. Taşınmaz yükü ise, malikinin taşınmazını güvence göstererek o taşınmazı ile edimde bulunma borcu altına girmesidir.
29 taşınır ve taşınmaz rehni türleri Taşınmaz rehni türleri;İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ, İRAT SENEDİ ve İPOTEK; taşınır rehni türleri Teslim Şartlı Rehin, Hapis Hakkı, Hak ve alacaklar üzerinde rehin haklarıdır.
30 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117275 Kişilerin eşya üzerindeki hak ve yükümlülükleri incelenir.
2 1117276 Mülkiyet hakkının içeriği detaylı olarak incelenir.
3 1117277 Taşınır ve taşınmaz eşya arasındaki fark açıklanır.
4 1117278 Ayni hakların türleri tanımlanır.
5 1117279 Tapu sicili ve zilyetlik kavramları ele alınır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek