Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK305 Ticaret Hukuku (Kara) 927001 3 5 10

Dersin Amacı

Öğrencilerin ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku hakkında lisans düzeyinde bilgi edinmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Taner Şahin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 2018. Tamer Bozkurt, Ticari İşletme Hukuku, 2018. Poroy / Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, 2019. Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku: Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler, Dersler – Soru Örnekleri, Beta Yayınları, 12. Baskı, 2017. Oruç Hami Şener, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku: Ders Kitabı, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, 2017 Tamer Bozkurt, Şirketler Hukuku, Legem Yayıncılık, 9. Baskı, 2018 Abuzer Kendigelen / İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku: Genel Esaslar Kambiyo Senetleri, Onikilevha, 2019.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ticari Hukuku (Kara) konularının detaylı bir şekilde incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 30 4 120
8 Rehberli Problem Çözümü 7 2 14
11 Soru-Yanıt 6 3 18
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 6 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ticaret Kavramı, Ticaret Hukuku Ekonomi Hukuku ayrımı, Ticaret hukukunun düzenlenmesinde sistemler. Subjektif sistem, objektif sistem, modern sistem. Ticaret Hukuku (Kara) 1. Hafta.docx
2 Ticari işletme kavramı, tanımı, unsurları, esnaf işletmelerinden ayrımı. Ticaret Hukuku (Kara) 2. Hafta.docx
3 Ticari işletmenin devri, ticari işletmenin rehni. Ticari işletmede merkez ve şube kavramları.
4 Ticari işler ve tabi oldukları hükümler. Ticari İş karinesi.Ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar. Ticaret Hukuku (Kara) 4. Hafta Ticari İş.docx
5 Ticari hükümler, ticari yargı. Ticari davalar, ticari dava çeşitleri. Ticaret Hukuku (Kara) 5. Hafta Ticari Yargı ve Tacir.docx
6 Tacir ve tacir olmaya bağlanan sonuçlar. Gerçek kişi tacirler, Tüzel kişi tacirler.
7 Tacir yardımcıları. Ticari mümessil, ticari vekil, seyyar tüccar memurları, acente, komisyoncu. Ticaret Hukuku (Kara) 6. Hafta Tacir Yardımcıları.docx
8 Ticaret sicili. Sicil işlemleri. Tescil, tadil, terkin. Ticaret Hukuku (Kara) 7. Hafta Tacir Yardımcıları 2.docx
9 Ticari defterler. Defterlerin tutulması yükümlülüğü, defterlerin ve belglerin saklanması yükümlülüğü. Ticaret Hukuku (Kara) 8. Hafta Ticaret Sicili.docx
10 Ticaret unvanı, işletme adı, Ticaret ünvanı çeşitleri. Ticaret unvanı seçmek yükümlülüğü. Korunması. Ticaret Hukuku (Kara) 9. Hafta Ticaret Unvanı ve İşletme Adı.docx
11 Marka ve diğer fikri ve sınai haklar. Markanın tescili ve hukuki korunması. Ticaret Hukuku (Kara) 10. Hafta Marka.docx
12 Cari hesap sözleşmeleri. Bileşik faiz uygulaması.
13 Haksız rekabet. Haksız rekabet halleri. Haksız rekabetin tanımı ve unsurları. Açılacak davalar. Ticaret Hukuku (Kara) 11. Hafta Haksız Rekabet.docx
14 Şirket kavramı. Şirketler hukukunun kaynakları. Şirket türleri. Adi şirket ticaret şirketi ayrımı. Şahıs şirketi sermaye şirketi ayrımı.
15 Adi şirketler. Kuruluş şartları. Sona ermesi. İdaresi ve temsili.
16 Kollektif şirket. Kuruluşu, kollektif şirketin varlığı için aranan koşullar.
17 Kollektif şirketin idaresi ve temsili.
18 Kollektif şirkette ortakların hak ve borçları. Kollektif şirketin sona ermesi ve tasfiyesi.
19 Komandit şirket. Türleri. Komandite ve komanditer ortak sıfatları.
20 Anonim şirketler. kavram. Türk hukukunda anonim şirketin düzenleniş şekli.
21 Anonim şirket türleri. Halka açık anonim şirketler. Anonim şirketin kuruluşu.
22 Anonim şirketin organları. İdaresi ve temsili. Müdür sıfatı.
23 Anonim şirketlerde genel kurul kararlarının iptali, yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları.
24 Anonim şirketin sona ermesi. Sona erme sebepleri. Tasfiye.
25 Limited şirketler. Kuruluşu. Organları. İdaresi ve temsili. Limited şirkette ortakların hak ve borçları, sona ermesi, tasfiye.
26 Kambiyo Senetleri: Genel Bilgi. Ticari Senetlerin Ortak Özellikleri
27 Poliçe(Genel Bilgi, Şekil Şartları). Poliçe (Açık Poliçe, Vade)
28 Poliçe (Kabul, Aval). Poliçe (Ödeme, Müracaat Hakkı)
29 Bono (Genel Bilgi, Şekil Şartları). Bono (Uygulanacak Poliçe Hükümleri)
30 Çek (Genel Bilgi, Şekil Şartları). Çek (Devri, İbraz Süreleri)
31 Çek ( Ödeme, Müracaat Hakkı)
32 Çek (Düzeltme Hakkı, Zamanaşımı)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1173338 Ticaret hukukunun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olunur
2 1185091 Ticari işletme hukukunun tacir, ticari iş, ticari işletme gibi müesseseleri öğrenilir.
3 1194160 Ticari işletme kavramı, tanımı, unsurları öğrenilir.
4 1173537 Ticari işler ve tabi oldukları hükümler uygulanır.
5 1189976 Ticari hükümler, ticari yargı hakkında bilgi edinilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.