Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK307 Medeni Usul Hukuku 927001 3 5 10

Dersin Amacı

Yerel Mahkemeler ve Yüksek yargı mercilerindeki yargılama usulleri, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, ispat hukukuna ilişkin temel kavramlar ve yargılama hukukunun süjelerinin detaylı biçimde irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Derya Keskinci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pekcanıtez/Atalay/Özekes, Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2019; Baki KURU Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2019; Süha Tanrıver, Medeni Usul Hulkuku, C.I, Ankara 2108; Arslan/ Yılmaz/ Ayvaz/Hanağası, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Ayrıca yerel yargı organlarının teşkilatı ile üst yargı organı olan Yargıtay’ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 30 4 120
6 Uygulama/Pratik 7 2 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medenî usul hukukuna giriş ve genel bilgiler Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
2 Yargı kavramı ve Mahkeme Teşkilatı Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
3 Mahkeme teşkilatı Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
4 Görev Kuralları ve Yetki Kuralları Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
5 Yargı görevlileri Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
6 Usul İşlemleri ve Tebligat Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
7 Taraf kavramı, Taraf Değişikliği Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
8 Dava Arkadaşlığı ve Davaya Müdahale Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
9 Medeni usul Hukukuna hakim olan ilkeler Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
10 Dava kavramı, Dava Şartları, Dava Çeşitleri Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
11 Davanın Açılması ve Dava Açılmasının Sonuçları Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
12 Davaya Cevap Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
13 Ön inceleme ve tahkikatın yapılışı Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
14 Islah, müddeabihin temliki; Dosyanın işlemden kaldırılması Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
15 Davaların ayrılması ve birleştirilmesi; Tahkikatın sona ermesi Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
16 ARA SINAV
17 İspat Kavramı, İspatın Konusu,İspat Yükü, İspat Türleri Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
18 Delil Türleri, Delil Sözleşmesi; Belge ve Senet Kavramları Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
19 Senetle ispat , senede karşı senetle ispat zorunluluğu ve istisnaları Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
20 Yemin, Tanık, Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
21 Bilirkişi, Keşif ve Uzman Görüşü Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
22 Karar ve hüküm, Kesin Hüküm Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
23 Kanun yolu kavramı, Amacı, Sınıflandırılması Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
24 istinaf Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
25 Temyiz Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
26 Yargılamanın Yenilenmesi Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
27 Geçici Hukuki Korumlar Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
28 Tahkim Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
29 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
30 Basit yargılama Usulü, Yargılama Giderleri ve Adli Yardım Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
31 YIL SONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1392740 Türk Yargı Teşkilatı, Hakimler hakkında temel bilgilere sahip olacaktır.
2 1392757 Yargılamanın başlaması ve Yargılama Usulleri hakkında temel bilgilere sahip olacaktır.
3 1392799 İddia ve Savunma, İspat ve ispat araçları hakkında temel bilgilere sahip olacaktır.
4 1395170 Kararların etkileri hakkında temel bilgilere sahip olacaktır.
5 1389008 Olağan ve Olağanüstü kanun yolları hakkında temel bilgilere sahip olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.