Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK311 Vergi Hukuku 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin vergi kanunları, Türk vergi sistemi, genel vergilendirme ilkeleri ve vergi kavramları hakkında bilgilendirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Murat BATI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- ÖNCEL, Mualla/KUMRULU, Ahmet/ÇAĞAN, Nami; Vergi Hukuku, Turhankitabevi, 2011. - Tüm Vergi Kanunlarını içeren kitapçık - BİLİCİ, Nurettin; Vergi Hukuku, Seçkin, 2011. - KARAKOÇ, Yusuf: Genel Vergi Hukuku, Yetkin, 2011. - SABAN, Nihal; Vergi Hukuku, Beta, 2009. -MUTLUER, Kamil; Vergi Genel Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011. - ŞENYÜZ, Doğan/YÜCE, Mehmet/ GERÇEK, Mehmet; Vergi Hukuku, Ekin, 2011. PEHLİVAN, Osman; Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, Vergi hukukunun genel kavramları, vergilendirme yetkisi, vergilendirme işlemleri, vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları ve vergi kabahat ve suçları incelenmektedir. Vergi hukukunun dersinin kaynağını oluşturan vergilendirmenin anayasal dayanakları, idari rensipleri ve teknikleri oluşturulmuş, ayrıntılı analiz yapılmaktadır. Bunun yanında vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri de ele alınmakta vergi hukuku kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi hukuki özellikleri ve yapıları çerçevesinde öğrencilere aktarılmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 30 2 60
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vergi Hukukunun Tarihi Gelişimi, vergi hukuku.docx
2 Vergi Hukukunun Kaynakları
3 Vergilendirme Yetkisi
4 Vergilendirme Yetkisinin Sinirlari
5 Vergi Yükümlüsü
6 Vergi Sorumlusu
7 Vergilendirme islemleri: Tarh
8 Vergilendirme islemleri: Teblig
9 Vergilendirme islemleri: Tahakkuk
10 Vergilendirme islemleri: Tahsil
11 Vergi Hukukunda Sureler
12 Vergi borcunun sona ermesi: odeme ve zamanasimi
13 Vergi borcunun sona ermesi: Takas, terkin ve diger nedenler
14 Vergi alacaginin guvence altina alinmasi
15 Vergi uyusmazliklarinin cozum yollari
16 Vergi Suc ve Cezalari
17 Arasinav
18 Türk Vergi Sistemine giriş
19 Gelir vergisinin tarihi gelişimi
20 Gelir Kavramı, Gelir Vergisinin Konusu ve Yükümlüsü
21 Gelir unsurlarının vergilendirilmesi, Ticari Kazanç, Zirai Kazanç,
22 Gelir unsurlarının vergilendirilmesi, Ucretler, Serbest Meslek Kazancı
23 Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İradlar,Gelir Vergisinin Tarhı
24 Kurumlar Vergisi - Yükümlülük,Matrahın Saptanması, Tarh
25 Kurumlarda Sona Erme,Vergi Kolaylıkları ve Güvenlik Önlemler
26 Emlak Vergisi
27 Katma Değer Vergisi
28 Özel Tüketim Vergisi
29 Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi
30 Damga Vergisi, Değerli Kağıtlar ve Harçlar Kanunu
31 Belediyelere Ait Vergi ve Harçlar
32 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
92443 1206294 Türk Vergi Sistemine hakim olan ilkeleri, Türk Vergi Sisteminin belli başlı sorunlarını sıralayabilirler
92444 1228653 Türk Vergi Sisteminin değişik birimleri arasındaki sorunların nereden kaynaklandığını tahmin edebilirler.
92445 1176415 Türk Vergi Sistemindeki mevcut sorunların hangi temel ilkelerin yokluğundan kaynaklandığını gösterebilirler.
92446 1189275 Geliri unsurlarına ayırabilir ve bunlar arasındaki ilişkiyi gösterebilirler.
92447 1183381 Vergi Hukukuna ait temel kavram ve kurumlar hakkında değerlendirme yapabilirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.