Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK339 Çevre Hukuku 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Çevre hukukuna dair temel kavramları ve prensipleri öğretmek ve çevre konusunda yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, tüzük vb. çevre mevzuatı hakkında ve bunların uygulamalarına ait hükümlerine de değinerek bilgi sahibi yapmak,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Meray KATAR KARAKAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çevre Hukuku Ders Notları, Şakar, S.,(2011).Ş , Uzman kariyer yayınları 2016, Çevre Kanunu ve tüm yasal mevzuat.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hukukla İlgili Genel Tanımlar / Hukukta Kişi ve Hak Kavramı / Çevre Mevzuatı / Çevre Kanunu / Çevre İle İlgili Diğer Kanunlar/ Çevre ile İlgili Yönetmelik ve Tüzükler / Türkiye’de Çevre Mevzuatı uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 3 30
6 Uygulama/Pratik 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre Hukuku İle İlgili Bazı Tanımlara devam
2 Çevre Hukuku İle İlgili Bazı Tanımlara devam
3 Çevre sorunlarının ortaya çıkışı
4 Çevre sorunlarına ilişkin yapılan konferanslar
5 Çevre sorunları ve ekolojik kriz
6 Su ve yaşam
7 İklim değişikliği,kuraklık
8 Atık sorunu
9 Plansız sanayileşme
10 çevre sorunları üzerine değerlendirme
11 Çevre hukuku genel değerlendirme
12 Çevre hakkı
13 İnsan haklarının gelişiminde çevre hakkı
14 Uluslararası hukukta çevre hakkı
15 Anayasamızda çevre hukuku düzenlemeleri
16 Ara sınavı
17 Çevre yönetimi
18 Çevre yönetiminin temel ilkeleri
19 Türkiye de çevre yönetiminin bileşenleri
20 Çevre yönetimi süreci
21 Çevre yönetimi araçları
22 Çevre yönetiminin gelişimi
23 Çevre yönetiminin tarihsel gelişimi
24 Çevre yönetimi ile ilgili mevzuat
25 Çevre yönetimi kanunları
26 Çevre koruma politikaları
27 Çevre yönetimi politikaları ve çevre yönetimi
28 Fiziksel çevre
29 Doğal çevre
30 Yapay çevre
31 Toplumsal çevre
32 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236350 Hukuka dair temel kavramların ve prensiplerin öğrenilmesi
2 1236351 Çevre mevzuatının uygulanmasında karşılaşılan sorunları kavrama ve çözme becerisi kazanılması
3 1236352 Çevre bilinci alma ve ilke sahibi olma özelliğinin benimsenmesi
4 1236353 Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
5 1236354 Çevre kanun, yönetmelik ve tebliğler hakkında genel değerlendirme yapılarak mevzuata hakimiyet sağlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.