Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK401 Miras Hukuku 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Miras hukukunun temel kavram ve ilkelerini aktarmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mustafa TİFTİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa DURAL/ Turgut ÖZ, Miras Hukuku (Türk Özel Hukuku C IV), Filiz Kitabevi, İstanbul 2018. Hasan ERMAN/ Zahit İMRE, Miras Hukuku, Der Yayınları, 2018. Rona SEROZAN, Miras Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2019. Fikret EREN, İpek YÜCER AKTÜRK, Türk Miras Hukuku, Yetkin Yayınevi 2019. Suat SARI, Uygulamalı Miras Hukuku, Filiz Kitabevi, 2019. Gökhan ANTALYA, Miras Hukuku, Legal Kitabevi 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Miras hukukunun temel kavramları Miras hukukuna hakim olan ilkeler Yasal ve saklı paylı mirasçılar, yasal miras payları ve saklı payları Maddi ve şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar Tenkis Denkleştirme Mirasın intikali Miras ortaklığı ve mirasın paylaşılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 1 7 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Miras hukukuna giriş, miras hukukunun temel kavramları, miras hukukuna hakim olan ilkeler Miras 1- TEMEL KAVRAMLAR.ppsx
2 Yasal Mirasçılık, zümre sistemi, sistemin temel prensipleri Miras 2- YASAL MİRASÇILIK.ppsx
3 Evlatlık, eş ve devletin mirasçılığı
4 Ölüme bağlı tasarruflarda ehliyet ve şekil Miras 3- Şekli anlamda ÖBT I.ppsx
5 Vasiyetname türleri (resmi, el yazılı ve sözlü vasiyetname)
6 Miras Sözleşmeleri (türleri, ehliyet ve şekil şartları)
7 Vasiyetnamenin geri alınması, yok olması; mira sözleşmesinin sona ermesi Miras 4- ÖBT Geri alma, yok olma, sona erme.ppsx
8 Maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufların türleri Mirasçı atama Vasiyet Koşul Yükleme Vakıf Kurma Miras 5- MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR I.ppsx
Miras 6- Maddi anlamda ÖBT ler II.ppsx
9 Yedek ve art mirasçı atama Vasiyeti yerin getirme görevlisi atama Miras 7- ART MİRASÇI ATAMA.ppsx
Miras 8- VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATAMA.ppsx
10 Mirastan feragat, Mirasçılıktan çıkarma (mirastan ıskat) Miras 9- Mirastan Feragat ve Çıkarma.ppsx
11 Ölüme bağlı tasarrufların yorumu ve hükümsüzlüğü Miras 10- Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu- Hükümsüzlüğü.ppsx
12 Saklı pay ve saklı paylı mirasçılar Miras 11- Saklı Pay-Saklı paylı mirasçı-Tasarruf Nisabı-.ppsx
13 Tasarruf oranının hesabı, farazi (fiktif, varsayımsal) terekenin tespiti
14 Red, Çıkarılma, feragat ve yoksunluğun tasarruf nisabına etkisi MİRAS 12. HAFTA- RED-ÇIKARILMA-FERAGAT VE YOKSUNLUĞUN TASARRUF NİSABINA ETKİSİ.ppsx
15 Vize sınavı öncesi genel tekrar
16 Tenkis, tenkis kavramı, tenkis davası, tenkis defi, tenkiste sıra Miras 14- TENKİSTE SIRA.ppsx
Miras 13- TENKİS.pptx.ppsx
17 Tenkisi özellik taşıyan kazandırmalar, tenkiste iade yükümü Miras 15- Tenkisi Özellik Taşıyan Bazı Kazandırmalar-.ppsx
18 Mirasta denkleştirme Miras Hukuku- Yargıtay kararı- denkleştirme ve tenkis.docx
Miras 16- Denkleştirme.ppsx
denleştirme yükümlülüğü- eş ve altsoyun karşılıklı durumu.docx
19 Mirasın geçmesi (intikali), Mirasın açıldığı an ve yer, Mirasçı ve vasiyet alacaklısı olabilmenin şartları Miras 18- Mirasın Açılması-.ppsm
Miras 17- MURİSİN ÖZEL DURUMDAKİ BAZI ÇOCUKLARININ ALACAK HAKLARI.ppsm
20 Miras payının devri, Gaipliğin mirasın geçmesinde etkisi Miras 19- Miras Payının Devri, Rehni, Haczi.ppsm
Miras 20- GAİPLİĞİN MİRAS HUKUKUNDAKİ ETKİLERİ.ppsm
21 Mirasın geçmesinde koruma önlemleri, Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) Miras 21- Koruma Tedbirleri ve Mirasçılık belgesi.ppsm
22 Mirasın kazanılması (iktisabı), Külli halefiyet, Vasiyet alacaklısının durumu, Mirasın reddi. Miras 22- MİRASIN KAZANILMASI.ppsm
Miras 23- MİRASIN REDDİ.ppsm
23 Resmi defter tutma, Resmi tasfiye, Mirasçıların seçim haklarını farklı kullanmalarının sonuçları Miras 25- RESMİ TASFİYE.ppsm
Miras 24- RESMİ DEFTER TUTMA.ppsm
24 Miras sebebiyle istihkak davası Miras 26- MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI.ppsm
25 Miras ortaklığı, Ortaklığın hükümleri ve sona ermesi Miras 27- MİRAS ORTAKLIĞI.ppsm
26 Mirasın paylaştırılması, Paylaşma türleri, Paylaşmaya ilişkin genel kurallar, Mirasçıların anlaşmasıyla paylaşma (paylaşma sözleşmesi) Paylaşma davası.
27 Paylaşmayı geciktiren sebepler, Paylaşmaya hakimin atadığı bir kayyımın katılması.
28 Paylaşmanın gerçekleştirilmesi, Payların oluşturulması, Payların özgülenmesi.
29 Paylaşmanın sonuçları: Mirasçıların birbirlerine ve dışa karşı sorumlulukları.
30 Final Sınavı öncesi genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1409149 Miras hukukunun medeni hukuk içindeki yerini, temel kavramlarını ve ilkelerini bilir.
2 1415299 Ölüme bağlı tasarrufların türlerini bilir.
3 1409221 Yasal mirasçıları ve miras paylarını bilir.
4 1416990 Tenkis ve denkleştirme davalarını açıklar.
5 1418986 Mirasın kazanılması ve paylaşılmasına ilişkin prensipleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek