Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK407 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 4 7 10

Dersin Amacı

Öğrencilere İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında donanım kazandırmak, teorik ve uygulama açısından mesleki alanda bilgi birikimi oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Murat BATI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Eğitim sürecinde teorik bilgileri uygulama örnekleriyle desteklemek

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER, İş Hukuku, 23 Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2018 Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER, İş Hukuku Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, 2016 Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ, Toplu İş Hukuku Dersleri, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2018
 Prof. Dr. Müjdat Şakar, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili bilgiler ve uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 30 4 120
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
11 Soru-Yanıt 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 12 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş hukukunun doğuşu, tarihi gelişimi, özellikleri ve kaynakları. ders konuları.docx
2 İş Hukukunun temel kavramları. İşçi,işveren ve işyeri.
3 Bireysel iş hukuku. İş kanununun kişiler, iş türü ve yer itibariyle kapsamı.
4 İş Sözleşmesi. Tanımı, unsurları, özellikleri ve çeşitleri.
5 İş Sözleşmesinin yapılması.
6 İş sözleşmesinin yapılması. İş sözleşmesinin geçersizliği.
7 İş sözleşmesinden kaynaklanan borçlar. İşçinin borçları.
8 İş sözleşmesinden kaynaklanan borçlar. İşverenin borçları.
9 İş sözleşmesinin sona ermesi.
10 İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları ve kıdem tazminatı.
11 İşin düzenlenmesi; çalışma ve dinlenme süreleri.
12 Toplu iş hukuku: Sendika ve konfederasyonlar.
13 Sendika üyeliği
14 sendikal güvenceler.
15 Sosyal güvenlik kavramı
16 Yeni Sosyal güvenlik yasası
17 ara sınav
18 İş kanununun uygulama alanları
19 İş sözleşmesi türleri
20 İş sözleşmesinin yapılmasının yasaklandığı işler
21 İş sözleşmesinin feshi
22 toplu iş sözleşmesi
23 çalışma süreleri
24 izin ve ücretler
25 Sosyal güvenlik kavramı
26 Grev
27 Lokavt
28 Hak ve menfaat uyuşmazlıkları
29 sendikaların denetimi
30 sendikaların organları
31 toplu iş sözleşmesinin yorumu
32 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.