Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK411 Ceza Muhakemesi Hukuku 927001 4 7 8

Dersin Amacı

Öğrencilerin Türk Ceza Usul Hukukunun temel prensiplerini anlamalarını sağlamak, insan hakları bakış açısından ceza usul hukukunu anlamak, dava açmak ve kanun yollarına başvurabilmeyi anlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Önder TOZMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hakan Hakeri/Yener Ünver, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi 2013 Öztürk/Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınevi Centel/Zafer/Çakmut, Ceza Hukuku Uygulamaları, Beta Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Ceza Usul Hukukunun genel biçimi, usul hukukunun Avrupa çapında prensipleri, genel usul hükümleri, hüküm türleri, tebligatlar, zaman aşımı, tanık kürsüsü, koruma tedbirlerinin süresi, görüşme ve sorguya çekme, savunma, yasa yolları, ceza usul hukukunun Avrupa İnsan Hakları mahkemesinde devam eden gelişiminin Türkiye ve Avrupa’da görünümü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 30 3 90
6 Uygulama/Pratik 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 3 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kapsam, tanımlar, görev, bağlantılı davalar
2 Yetki, hakimin davaya bakamaması ve reddi
3 Kararlar, açıklanması ve tebliği, süreler ve eski hale getirme
4 Tanıklık, bilirkişi incelemesi ve keşif
5 Yakalama ve gözaltı
6 Tutuklama ve adli kontrol
7 Arama ve elkoyma, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi
8 Gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat
9 İfade ve sorgu
10 müdafii seçimi, görevlendirilmesi, görev ve yetkileri
11 Soruşturma
12 Kamu davasının açılması
13 Duruşma
14 Delillerin ortaya konulması ve tartışılması
15 Duruşma tutanağı, duruşmanın sona ermesi ve hüküm
16 ARA SINAV
17 Karar ve hüküm, suçun mağduru ile şikayetçinin hakları
18 Kamu davasına katılma, gaiplerin ve kaçakların yargılanması
19 Tüzel kişinin temsili, bazı suçlara ilişkin muhakeme
20 Uzlaşma, müsadere usulü
21 Kanun yolları genel hükümler
22 İtiraz
23 istinaf
24 temyiz
25 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi,
26 kanun yararına bozma
27 Yargılamanın yenilenmesi
28 Yargılama giderleri
29 Çeşitli hükümler
30 Çeşitli hükümler
31 Yargıtay kararı Analizi
32 Fİnal

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104314 1153240 Bir aktör gibi rollerini ve pozisyonlarını açığa kavuşturmayı.
104315 1161165 İnsan hakları ile bunların korunmasını sağlamayı
104316 1164874 Davanın her safhasında doğru yola başvurmayı öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.