Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK413 Genel Kamu Hukuku 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Devlet teorileri ve insan hakları teorileri hakkında öğrencilere bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül Kale Özçelik

Ön Koşul Dersleri

Anayasa Hukuku, Uluslararası Hukuk

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel Kamu Hukuku Mehmet Akad -Bihterin Dinçkol Der yayınları 2011

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Devlet teorileri ve insan hakları teorileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 2 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 25 1 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski Yunanda siyasal düşünce Antik Yunan'da devlet anlayışı ele alınır.
2 Doğrudan demokrasinin özellikleri Antik Yunanda demokrasi uygulaması anlatılır.
3 Roma İmparatorluğu Dönemi Roma İmparatorluğunda devlet anlayışı anlatılır.
4 Orta çağda devlet anlayışı Ortaçağ döneminde devlet anlayışı anlatılır.
5 Feodalizm Feodalizmin özellikleri anlatılır.
6 Modern siyasal düşüncenin doğuşu Modern çağın devlet anlayışı irdelenir.
7 Niccolo Machiavelli ve mutlak monarşi Machavelli'nin devlete ilişkin görüşleri açıklanır.
8 Jean Bodin Jean Bodin ve egemenlik anlayışı anlatılır.
9 Thomas Hobbes Thomas Hobbes ve Levathan hakkında bilgi verilir.
10 Değişen Egemenlik Anlayışı Egemenliğin değişimi ve dönüşümü ele alınır.
11 parlamenter sistem Parlamenter sisteminin doğuşu açıklanır.
12 John Locke John Locke ve güçler ayrılığı fikirleri hakkında bilgi verilir.
13 J.J. Rousseau J. J. Rousseau ve güçler birliği fikirleir hakkında bilgi verilir.
14 Montesqueu ve kuvvetler ayrılığı Montesquie ve siyasal özgürlük kuramı açıklanır.
15 Temsili demokrasinin özellikleri Temsili demokrasinin özellikleri kapsamlı bir şekilde ele alınır.
16 Temsili demokrasinin sorunları Temsili demokrasinin sorunlarına yer verilir
17 ara sınav Klasik metotta ara sınav yapılır
18 modern ideolojiler 1 Liberalizm anlatılır.
19 modern ideolojiler 2 Nasyonel sosyalizm ve anarşizm analatılır.
20 modern ideolojiler 3 Faşizm anlatılır.
21 modern ideolojiler 4 Milliyetçilik anlatılır.
22 ulus devlet Ulus devletin gelişim süreci anlatılır.
23 küreselleşme küreselleşmenin sonuçları ele alınır
24 küreselleşmede Türkiye örneği
25 Hak ve özgürlüklerin evrimi hak ve özgürlüklerin gelişimi anlatılır
26 İngiliz hak ve özgürlük bildirileri İngilteredeki hakların gelişimi ele alınır.
27 1789 Fransız insan ve yurttaş hakları bildirisi
28 İnsan hakları evrensel beyannamesi
29 Avrupa insan hakları sözleşmesi Avrupa insan hakları sözleşmesinde düzenlenen haklara yer verilir.
30 Türkiye'de hak ve özgürlükler düzeni 1982 Anayasasındaki hak ve özgürlüklere yer verilir.
31 Hak ve özgürlüklerin sınırlanması
32 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1213597 Devlet teorilerini öğretir
2 1217194 İnsan haklarını öğretir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.