Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK413 Genel Kamu Hukuku 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Devlet teorileri ve insan hakları teorileri hakkında öğrencilere bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül Kale Özçelik

Ön Koşul Dersleri

Anayasa Hukuku, Uluslararası Hukuk

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel Kamu Hukuku Mehmet Akad -Bihterin Dinçkol Der yayınları 2011

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Devlet teorileri ve insan hakları teorileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 2 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 25 1 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski Yunanda siyasal düşünce
2 Doğrudan demokrasinin özellikleri
3 Roma İmparatorluğu Dönemi
4 Orta çağda devlet anlayışı
5 Feodalizm
6 Modern siyasal düşüncenin doğuşu
7 Niccolo Machiavelli ve mutlak monarşi
8 Jean Bodin
9 Thomas Hobbes
10 Değişen Egemenlik Anlayışı
11 parlamenter sistem
12 John Locke
13 J.J. Rousseau
14 Montesqueu ve kuvvetler ayrılığı
15 Temsili demokrasinin özellikleri
16 Temsili demokrasinin sorunları
17 ara sınav
18 modern ideolojiler 1 Yaşam hakkı anlatılır
madde 2- Yaşam hakkı.pdf
19 modern ideolojiler 2 işkence yasağı anlatılır
20 modern ideolojiler 3 kölelik kulluk zorla çalıştırma yasağı anlatılır
21 modern ideolojiler 4 kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı.pdf
22 ulus devlet adil yargılanma hakkı.pdf
23 küreselleşme ozel_yasam_hakki.pdf
24 küreselleşmede Türkiye örneği
25 Hak ve özgürlüklerin evrimi toplantı ve örgütlenme özgürlüğü.pdf
26 İngiliz hak ve özgürlük bildirileri
27 1789 Fransız insan ve yurttaş hakları bildirisi
28 İnsan hakları evrensel beyannamesi
29 Avrupa insan hakları sözleşmesi
30 Türkiye'de hak ve özgürlükler düzeni
31 Hak ve özgürlüklerin sınırlanması
32 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1439347 Devlet teorilerini öğretir
2 1442688 İnsan haklarını öğretir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.