Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK417 AİHM Yargı Hukuku 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılama hukukuna hakim olan ilke ve esasları öğrenmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erdal ABDULHAKİMOĞULLARI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şeref Gözübüyük&Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi, 2011. Faruk Bilir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargılama Yetkisi, Adalet Yayınevi, 2011. Osman Doğru, Anayasa ile Karşılaştırmalı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Mahkeme İçtüzüğü, Oniki Levha Yayıncılık, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Protokoller, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mahkemenin içtüzüğü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 1 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Özellikleri
2 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Denetim Mekanizması
3 Mahkeme'nin Yargılama Yetkisi
4 Mahkeme'nin Kişi Yönünden Yetkisi
5 Mahkeme'nin Yer Yönünden Yetkisi
6 Mahkeme'nin Zaman Yönünden Yetkisi
7 Mahkeme'nin Konu Yönünden Yetkisi
8 Mahkeme'nin Konu Yönünden Yetkisi
9 Avrupa İnsan Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmesi
10 Avrupa İnsan Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmesi
11 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmesi Aracı Olarak Yargılamanın Yenilenmesi
12 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmesi Aracı Olarak Yargılamanın Yenilenmesi
13 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İç Hukukumuzdaki Yeri
14 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İç Hukukumuzdaki Yeri
15 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukukumuzdaki Yeri
16 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukukumuzdaki Yeri
17 Ara Dönem Sınavı
18 Protokoller ve Hukuki Nitelikleri
19 Protokoller ve Hukuki Nitelikleri
20 Protokoller ve Hukuki Nitelikleri
21 11 Numaralı Protokol
22 11 Numaralı Protokol
23 14 Numaralı Protokol
24 14 Numaralı Protokol
25 Yargıçların Görev Süreleri ve Görevden Alınma
26 Tek Yargıçlı Düzen, Komiteler, Daireler ve Büyük Daire
27 Tek Yargıç Uygulaması ve Yetkileri
28 Komiteler ve Çalışma Usulleri
29 Üçüncü Tarafın Müdahalesi
30 Dostane Çözüm
31 AİHM Kararlarının Anayasa Mahkemesi'ne Etkisi
32 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
116605 1195190 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakkında detaylı bilgi verilmesini amaçlar.
116606 1198520 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Protokollerinde düzenlenen hakları ele almayı amaçlar.
116607 1210275 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve ulusal mahkemelerin çalışma usul ve esaslarını karşılaştırmayı amaçlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.