Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB202 Bahçe Bitkileri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Dersin amacı bahçe bitkileri kapsamına giren türleri ve bahçe bitkilerinin temel kavramlarını, biyolojik ve fizyolojik özelliklerini, bahçe bitkilerinin ekonomideki yerini, ekolojik faktörleri, çoğaltma tekniklerini, bahçe tesisi ve yönetimini, kültürel uygulamaları, ürünlerin hasadı ve hasat sonrası işlemlerini teorik ve uygulamalı olarak öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Dilek SOYSAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Özcan, M., 2012. Bahçe Bitkileri Ders Notları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Samsun. 2) Gerçekcioğlu, R., Bilgener, Ş., Soylu, A., 2012. Genel Meyvecilik (Meyve Yetiştiriciliğinin Esasları), 3. basım, Nobel Yayın, 486 s. 3) Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies Jr, F.T. , 1990. Plant propagation Principles and Practices. 5th Edition. Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey, p. 647. 4) Soylu, A., 2012. Meyve Yetiştiriciliğinin Temel İlkeleri. Hasad Yayıncılık, 200 s. 5) Çelik, H., Y.S. Ağaoğlu, Y. Fidan, B. Marasalı, G. Söylemezoğlu, 1998. Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1, 253 s, Ankara. 6) Şeniz, V., 2003. Genel Sebzecilik. Uludağ Üniv. Ziraat Fakültesi Ders Notları No:253. III. Baskı. 230s. 7) Genç, M. (Ed.:), 2012. Süs Bitkisi Yetiştiriciliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 55, Isparta. 8) Şalk, A., Arın, L., Deveci, M., Polat, S., 2008. Özel Sebzecilik. Namık Kemal Üniv. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. 488 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bahçe bitkilerine giriş, Türkiye’nin bahçe bitkileri yönünden önemi ve ekonomisindeki yeri, türlerin anavatanları ve sınıflandırılması, biyolojik ve fizyolojik esasları, ekolojik istekleri, generatif ve vegetatif yollarla çoğaltılması, bahçe yönetimi, meyve bahçe tesisi ve kültürel uygulamalar, açıkta ve örtü altı sebze bahçesi tesisi ve kültürel uygulamalar, bağ tesisi ve kültürel uygulamalar, bahçe ürünlerinde hasat ve hasat sonrası işlemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
7 Laboratuvar 6 2 12
12 Takım/Grup Çalışması 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bahçe bitkilerine giriş ve Türkiye’nin bahçe bitkileri yönünden önemi. Türlere ait tanıtıcı materyallerin gösterilmesi.
2 Bahçe bitkilerinin ülke ekonomisindeki yeri. Türlere ait tanıtıcı materyallerin gösterilmesi.
3 Türkiye’ de yetişen bahçe bitkisi türlerinin anavatanları ve sınıflandırılması. Türlere ait tanıtıcı materyallerin gösterilmesi.
4 Bahçe bitkilerinin biyolojik esasları ve döllenme biyolojileri. uygulama alanlarında bulunan türlerin biyolojik özelliklerinin yerinde gösterilmesi ve tanıtılması.
5 Bahçe bitkilerinin fizyolojik esasları, dinlenme, meyve tutumu, dökümler ve periyodisite. Dinlenme, meyve tutumu ve dökümlere ait örneklerin ve preparatların mikroskopta incelenmesi.
6 Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri, toprak, yer ve yöney. Bahçe tesisi öncesinde çevre ile ilgili inclemeler.
7 Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri, iklim. Bahçe tesisi öncesinde çeşitlerin özel ekolojik isteklerinin inclenmesi.
8 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması (generatif çoğaltma). Generatif çoğaltma metotlarının gösterilmesi ve uygulanması.
9 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması (vegetatif çoğaltma). Vegetatif çoğaltma metotlarının gösterilmesi ve uygulanması.
10 Ara sınav Teorik olarak verilen konulara ait genel bir sunum yapılması.
11 Meyve bahçe tesisi ve kültürel uygulamalar. Dikim şekillerinin gösterilmesi ve tatbiki. Dikim tahtasının kullanılması.
12 Açıkta ve örtüaltı sebze bahçesi tesisi ve kültürel uygulamalar. Bölüm sebze plantasyonları ve örtüaltı sistemlerinde incelemeler.
13 Bağ tesisi ve kültürel uygulamalar. Bağ tesisinde anaç, çeşit ve terbiye sistemlerinin incelenmesi.
14 Bahçe ürünlerinde hasat ve hasat sonrası işlemler. Hasat kriterlerinin uygulanması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1162577 Bahçe bitkilerinin temel kavramlarını, tarihçesini, ıslahını, güncel konularını, Dünya’daki ve Türkiye’deki durumunu ve sektörün ülke ekonomisindeki yerini değerlendirir.
2 1170068 Bahçe bitkilerinin biyolojik ve fizyolojik özelliklerini tanır.
3 1154833 Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri konusunda gerekli tedbirleri alır.
4 1162971 Bahçe bitkilerinde fidan ve fide üretimi, bahçe tesisi, kültürel ve teknik işlemleri uygular.
5 1171395 Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde hasat ve hasat sonrası işlemleri uygular.
6 1210615 Bahçe bitkilerinin yetiştirilmesinden pazarlamaya kadar olan tüm aşamalarda karşılaştığı sorunları çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 3 3
2 3 4 3 4 3 4
3 3 4 3 4 4 4
4 3 4 3 4 4 5
5 3 4 3 4 4 5
6 3 4 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek