Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB201 Tarım Ekonomisi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Tarımsal faaliyet, tarım ekonomisi prensipleri, üretim araçları, tarım işletmelerinin analizi, yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili bilgiler doğrultusunda, öğrencilere tarım sektörünün ulusal ve uluslararası düzeydeki yeri ile ilgili yorum gücü kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Kerem HAZNECİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cinemre, H.A, 2010. Tarım Ekonomisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No:11, Samsun

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım ekonomisinin konusu ve amacı, tarımsal faaliyetlerin özellikleri, ekonomik kalkınmada tarım sektörünün önemi, Türkiye ekonomisinde tarımın yeri (tarım arazisi, üretim ve verim, tarımsal üretim endeksi, ihracat, tarımın milli gelir içindeki payı, sabit sermaye yatırımları), tarım işletmelerinin özellikleri, Türkiye tarımının genel problemleri, tarımsal üretim araçları (doğal kaynaklar, müteşebbis ve sermaye), tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçları, işletme masrafları, satın alma maliyeti ve fırsat maliyeti, işletme başarılarının ölçülmesi (gayri safi üretim değeri, gayri safi hasıla, saf hasıla, tarımsal gelir, brüt kar, safi kar)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarım ekonomisinin konusu ve amacı, tarım ekonomisi ile ilgili kavramlar, prensipler 1. Giri-.pdf
2 Tarımsal faaliyetin özellikleri 1. Giri-.pdf
3 Ekonomik kalkınmada tarım sektörünün yeri ve önemi 2. Ekonomide Tar-m.pdf
4 Tarımsal arazi, üretim ve verim, tarımsal üretim endeksi 2. Ekonomide Tar-m.pdf
5 Tarımın milli gelir içindeki payı, dış ticaret, tarımsal yatırımlar 2. Ekonomide Tar-m.pdf
6 Tarım işletmelerinin özellikleri 2. Ekonomide Tar-m.pdf
7 Türkiye tarımının genel problemleri 2. Ekonomide Tar-m.pdf
8 Tarımsal üretim araçları (arazi, işgücü, müteşebbis, sermaye) 3. u00DCretim Faktu00F6rleri.pdf
9 Aktif ve pasif sermaye unsurları 3. u00DCretim Faktu00F6rleri.pdf
10 Amortisman kavramı 4. Yu0131llu0131k Faaliyet sonuu00E7laru0131.pdf
11 Tarımsal faaliyete ait değişken masraflar 4. Yu0131llu0131k Faaliyet sonuu00E7laru0131.pdf
12 Tarımsal faaliyete ait sabit masraflar 4. Yu0131llu0131k Faaliyet sonuu00E7laru0131.pdf
13 Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçlarının analizi (gayri safi üretim değeri, brüt kâr, gayri safi hasıla) 4. Yu0131llu0131k Faaliyet sonuu00E7laru0131.pdf
14 Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçlarının analizi (saf hasıla, tarımsal gelir, safi kâr) 4. Yu0131llu0131k Faaliyet sonuu00E7laru0131.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1122317 Tarımsal faaliyetin özelliklerini ana hatlarıyla belirtir.
2 1146708 Tarım işletmelerinin üretim ve masraf fonksiyonları doğrultusunda ileriye dönük planlar geliştirir.
3 1139519 Tarım işletmelerine ait girdi-çıktı katsayılarını analiz eder ve sonuçları yorumlar.
4 1193323 Tarım sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerini ve önemini tartışır.
5 1209715 Tarım sektörü ile diğer sektör özelliklerini karşılaştırabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4
2 4 3 5
3 5 3 5
4 4 3 5
5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek