Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB303 Makro Ekonomi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Makroekonominin temelleri, temel makroekonomi modelleri ile makroekonomik sorunlar hakkında bilgi birikimini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Gör. Esin HAZNECİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cinemre, H.A., 2013. Makro Ekonomi, OMÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No:42, Samsun. Çelik K., 2008. Makro İktisada Giriş, Murathan Yayınevi, Trabzon. Ertek T., 2012. Makro Ekonomiye Giriş, Beta Yayıncılık, Yayın No:2646, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gayrisafi Milli Hasıla, Enflasyon, İstidham ve İşsizlik gibi temel makroekonomi kavramları açıklamak 1.TEMEL KAVRAMLAR.pdf
2 Temel Makroekonomik İlişkiler, Milli Gelirin hesaplanması ve Milli Hasılanın belirlenmesi 2. MİLLİ GELİR HESAPLARI.pdf
3 Makroekonomik analizinin temel araçları olan Toplam Talep ve Toplam Arz kavramlarının açıklanması ve eğriler yardımıyla gösterilmesi 3. MAL VE HİZMET PİYASASI.pdf
4 Klasik Makroekonomi varsayımlarının açıklanması 3. MAL VE HİZMET PİYASASI.pdf
5 Keynesyen Makroekonomi varsayımlarının açıklanması, Toplam Harcamalar ve Denge Gelir Düzeyinin belirlenmesi 3. MAL VE HİZMET PİYASASI.pdf
6 Çoğaltan Mekanizmasının işleyişinin açıklanması, kamu kesimi ile toplam talep arasındaki ilişkinin grafikler yardımıyla açıklanması 4. FINANS PIYASASI.pdf
7 Açık ekonomide denge gelir düzeyinin belirlenmesi 4. FINANS PIYASASI.pdf
8 Mal piyasası ve IS eğrisi ile, Varlık piyasası ve LM eğrisinin açıklanması 5 IS_LM MODELİ.pdf
9 Ara Sınav
10 Mal ve Varlık Piyasasında birlikte denge 5 IS_LM MODELİ.pdf
11 Para Politikası, Maliye Politikası açıklaması ve her iki politikanın birlikte uygulanmasının grafiksel olarak gösterimi 6. İŞ GÜCÜ PİYASASI.pdf
12 Mal piyasasının Varlık piyasasının ve Uluslararası Ekonomik İlişkilerin IS-LM-BP eğrileriyle birlikte gösterilmesi 7.AS-AD Modeli.pdf
13 Toplam Talep ve Toplam Arz modellerinin açıklanması 7.AS-AD Modeli.pdf
14 Ekonomik Büyüme Modelleri açıklanması 9. ENFLASYON, EKONOMİK FAALİYET Ve.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1163538 Makroekonomik temel kavramları ve makroekonomik temel modelleri açıklar.
2 1169233 Makroekonomik sorunları anlar ve analiz etme becerisini kazanır.
3 1184859 Maliye ve para politikalarını açıklar.
4 1185053 Ekonomilerin makroekonomik isikrarsızlıkla karşılaşması durumunda uygun olan para ve maliye politikalarını belirler.
5 1186816 Ekonomik büyüme modellerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3
2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3
3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3
4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3
5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek