Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Öğrencilere sosyal bilimlerde alan çalışmaları sırasında topladıkları verilerin SPSS programında veri tabanına aktarılması, analiz ve yorumlamasını uygulamalı olarak öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kürşat Demiryürek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Büyüköztürk, Ş., 2011. İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum, Pegem Akademi, Ankara. Cramer, D. 1998. Fundemental Statistics for Social Research: Step by step calculations and computer techniques using SPSS for wWindows. Routledge, London. Argyrous, G. 1997. Statistics for Social Research. MacMillan, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma süreci (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama), belli başlı bilimsel araştırma yöntemleri (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) ve veri analizi yöntemleri (parametrik olmayan istatistikler), literatür tarama, veri toplama, verileri düzenleme, analiz ve yorumla ile rapor yazma teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 10 20 1
6 Uygulama/Pratik 10 20 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 6 24
47 Laboratuvar Sınavı 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Dersin kapsamı ve Amacının Belirtilmesi https://www.pegem.net/UserFiles/File/VERİ ANALİZİ Data.rar
https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1942018100223pdf%201%20-%20TANITIM.pdf
TEB 413 veri toplama ve analiz ders tanıtım dosyası Kürşat Demiryürek.pdf
Ders planı.pdf
SPSS deneme anketi.pdf
2 2. Örnekleme yöntemi ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE ÖRNEKLER.pdf
3 3. Varsayım ve Değişkenler DEĞİŞKENLER VE ÖLÇÜMLERİ.pdf
kantitatif araştırma dizaynı hipotez-değişken kavramları.pdf
4 4. Araştırma Tasarımı Bilimsel Araştırma Süreci.pdf
5 5. Veri analizi için uygun istatistik tekniğinin seçilmesi sosyal bilimlerde istatistiğin rolü örnekleme.pdf
İSTATİSTİKİ ÖNEM DERECESİ ve TEST SEÇİMİ.pdf
6 6. SPSS ‘de veri dosyası oluşturma SPSS veri girişi ve düzenleme.pdf
7 7. Verilerin Betimlenmesi: Frekans Dağılımı Çarpıklık ve Yığılma.pdf
Descriptive İstatistics.pdf
8 8. Basit ve Kısmi Korelasyon Korelasyon.pdf
9 9. İlişkisiz ölçümlerde ortalama Puanların karşılaştırılması (t-testi, varyans analizi) Frekans Dağılımının Grafiksel Olarak Gösterilmesi t testi ve varyans testi.pdf
10 10. Ara sınav baslangic.sav
TUTUM.SAV
UYUM.SAV
OYUN.SAV
is doyumu.sav
ingilizce .sav
11 11. İlişkili ölçümlerde ortalama puanların karşılaştırılması İnterval Ve Ratio Veriler İçin Farklılık Testleri.pdf
12 12. Tek örneklem ki-kare testi, iki değişken için ki-kare testi Kategorik Veriler İçin Farklılık Testleri.pdf
13 13. Mann Whitney-u testi- Kruskal Wallis H-testi Kategorik Veriler İçin İlişki Testleri.pdf
14 14. Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Ordinal veriler İçin Farklılık Testleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1398256 Araştırma kavramı, süreci ve aşamalarını öğrenir.
2 1376203 Araştırma yöntemleri, araştırma sorusu, hipotez ve değişken türleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1386307 SPSS paket programınında veritabanı oluşturur, veri girer, düzenler, analiz yapar, sonuçları yorumlar.
4 1422239 Araştırma sonucu elde edilen değişkenlere uygun hipotez kurar, analiz yöntemlerini seçer, analiz eder ve yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek