Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT112 Bitki Fizyolojisi 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; Bitki fizyolojisi biliminin esaslarını, bitkisel üretimle olan yoğun ilişkilerini ve bu konudaki son bilimsel gelişmeleri kavramalarını, fizyoloji bilgilerini kullanarak, bitkisel üretim konusunda vizyon ve yorum yeteneği kazanmalarını, fizyolojik olaylarını çözümleyerek tarımsal alanda nasıl yararlanabileceklerine karar verme yetisine ulaşmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assist Prof. İsmail Sezer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-1. Kacar, B., A.V. Katkat ve Ş. Öztürk, Bitki Fizyolojisi, Nobel Yayın Dağıtım, Nobel Yayın No: 848, Ankara, 2006, 563s. 2.İlbaş, A. İ., Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu, Hatiboğlu Yayınevi, Hatiboğlu Yayınları: 133, Yüksek Öğretim Dizisi: 46, ISBN 975-8322-11-7, Ankara, 2004, 149s. 3.Çağatay, M., Kültür Bitkilerinin beslenme Fizyolojisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları;No.414.Ders Kitabı;No.141, Ankara, 1970, 104s. 4.Hamsan, M., Bitki Metabolizma Fizyolojisi, İstanbul Üniversitesi Yayınlarından;Sayı. 1743. Fen Fakültesi;No.112, İstanbul, 1972, 307s. 5.Hopkins, W.G., Introduction to Plant Physiology, New York:John Wiley and Sons, 1999, 512p.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bitki fizyolojisine giriş, Su ve hücre ilişkisi, Suyun alınması ve taşınması, bitkilerde su kaybı, Bitki besin elementleri alımı ve taşınması, bitkilerde fotosentez ve etkili faktörler, solunum ve etkili faktörler, vejetatif büyüme, generatif büyüme, Tohum ve meyve oluşum fizyolojisi, Bitki hormonları, stres fizyolojisinin tanımlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi Tanışma 1. GİRİŞ.pdf
2 Bitki Fizyolojisi biliminin tarihsel gelişimi, amaçları, araştırma konuları,pratiğe uygulama teknikleri Teorik ders Kaynak tarama 2. BİTKİ HÜCRESİNİN YAPISI.pdf
3 Bitki hücreleri ve işlevleri Teorik ders 3. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ .pdf
4 Bitkilerde su ve besin maddeleri ile organik bileşiklerin taşımımı Teorik ders 4. TOHUMLARIN ÇİMLENMESİ.pdf
5 Bitkilerde su ve besin maddeleri ile organik bileşiklerin taşınımı, Bitkilerde su kaybı Teorik ders 5. SU METABOLİZMASIYLA İLGİLİ OLAYLAR.pdf
6 Enzimler,proteinler ve aminoasitler Teorik ders 6.BİTKİLERDE BESLENME-BÜYÜME VE HAREKET.pdf
7 Fotosentez, tanımı,önemi,fotosistem yapıları,elektron taşınımı,etkileyen faktörler, Teorik ders 7. FOTOSENTEZ.pdf
8 Sınav
9 Solunum,tanımı ve önemi,aerobik solunumun oluşumu,elektron taşınımı,fotosolunum Teorik ders 8. BİTKİLERDE SOLUNUM.pdf
10 Bitkilerde büyüme ve gelişme,vegetatif ve generatif büyüme,morfogenesis Teorik ders 9. BİTKİLERDE KULLANILAN HORMONLAR.pdf
11 Bitki büyüme düzenleyicileri, oksinler, gibberelinler, sitokininler, Etilen, absisik asit(ABA) Teorik ders 10 Madde döngüleri.pdf
12 Sıcaklığın büyümeye etkisi, vernalisazyon, dormansi, termoperiyodizm, fotoperiyodizm Teorik ders 12 Azot döngüsü ve biyolojik azot fiksasyonu.pdf
13 Çimlenme,vegetatif üreme,eşeysel üreme,sonbahar sendromu,respons ve tipleri Teorik ders 13. BİTKİLERDE STRES FİZYOLOJİSİ.pdf
14 Çevresel stresler,su,tuz,sıcak,radyasyon,gaz stresleri,stres zararları ve dayanıklılık Teorik ders 14. BİTKİ FİZYOLOJİSİ TERİMLERİ.pdf
15 Dönem Ödev Sunumu internet ve literatüre dayalı ödev hazırlama
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230592 -Ortamda bulunan su, gazlar ve suda erimiş elementlerin bitki bünyesine hangi mekanizma ile alındığını, bu maddelerin bitki bünyesinden çevreye nasıl intikal ettiğini,
2 1230593 -Bitkide besin maddeleri ve diğer organik bileşiklerin nasıl sentezlendiğini,
3 1230594 -Bu maddeler bikinin gelişmesi ve büyümesinde nasıl kullanıldığı, bitki bünyesinde enerji transformasyonunun nasıl olduğu ve bu enerjinin tekrar çevreye nasıl intikal ettiği,
4 1230595 -Su ve suda erimiş olan besin elementlerinin bitkinin bir kısmından diğer kısmına nasıl taşındığı ve yeni dokular nasıl meydana geldiğini,
5 1230596 -Bitkinin belirli devresinde sadece vegetatif, buna karşılık başka bir devresinde de sadece generatif gelişme olmasının nedenlerinin ayrıntılarını öğrenmiş olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 2
2 3 3 3 3
3 3 3
4 4 3 2 2
5 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek