Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB401 Serin İklim Tahılları 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Serin İklim tahılların ekonomik önemini, adaptasyonunu, morfolojisini, fizyolojik olayları, hastalık ve zararlılarını ve tüketim alanlarının tanımalarını sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asis. Prof. Dr. İsmail SEZER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Kün, E. 1988. Serin iklim tahılları, Ankara Üniv. Ziraat Fak. TBB. Yayınları: 1032, Ders Kitabı: 299 -Yürür. N. Serin iklim tahılları( Tahıllar–1) Uludağ Üniversitesi Yayınları No: 7–030–0256. Bursa -Genç; İ. 1983.Tahılların Islahı. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 235, Ziraat Fak. Ofset Basımevi Bornova-İzmir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünyada ve ülkemizde tahılların ekim alanı, üretim ve verim değerlerinin verilmesi ve Tahıllar içersinde serin iklim tahıllarına ayrılan pay ile serin iklim tahıl cinslerin ekonomik önemi hakkında bilgi verilmesi, serin ve sıcak iklim arasındaki temel farklılıkların ve benzerliklerin anlatılması, serin iklim tahıllarının çimlenme ve çıkış, kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma ve çiçeklenme, döllenme ve erme dönemleri hakkında genel bilgiler verilmesi, Vejetatif ve generatif gelişme dönemleri yönünden serin iklim tahıl cinslerinin karşılaştırılması, serin iklim tahıllarında kalite kriterleri, tanede dönme ve dönmeye etkili faktörler, serin iklim tahıl cinslerinin adaptasyon özellikleri yönünden karşılaştırlması, Buğdayın ekonomik önemi, Buğdayın evrimi, Buğdayın kökeni ve sitogenetiği, Buğdayın taksonomisi, Arpanın ekonomik önemi, Arpanın kökeni ve sitogenetiği, Arpanın taksonomisi, İki ve altı sıralı arpaların başak ve tane özelliklerinin karşılaştırılması, Sıra sayısına, kavuz rengine ve kılçık durumuna göre kültürü yapılmayan ve kültürü yapılan arpaların tanıtılması, Yulafın ekonomik önemi, Yulafın kökeni ve sitogenetiği, Yulafın taksonomisi, Çavdarın ve tritikalenin ekonomik önemi, Tritikalenin elde edilişi, Çavdarın kökeni ve sitogenetiği, taksonomisi, buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalenin, adaptasyonu, kullanım alanları, işlenme teknolojileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi Tanışma 1. Dersin tanıtımı, serin iklim tahıllarının genel özellikleri.pdf
2 Tahılların tanımı, tarihçesi, önemi, sınıflandırılması Tahıl denemelerinin tanıtılması 2. Dünyada ve ülkemizde serin iklim tahıllarının ekonomik önemi ve kullanımı.pdf
3 Tahıllarda danenin kesiti Tahıl da yer alan tahıl danelerinin tanıtılması 3. Serin İklim Tahıllarının adaptasyonu.pdf
4 Tahılların morfolojik özellikleri ve gelişme dönemleri Serin iklim tahıllarının morfolojik özelliklerinin materyal üzerinden tanınması 4. Serin İklim tahıllarının morfolojisi.pdf
5 Danede fizyolojik gelişme Danenin kesitinin tanıtılması 5. Buğday ve arpada verim ve kalite açısından hassas büyüme devreleri.pdf
6 Buğdayın taksonomisi Buğday ile ilgili deneme tarlalarının tanıtılması 6. Buğdayın kökeni ve yetiştiriciliği.pdf
7. Buğdayın yetiştiriciliği.pdf
7 Buğdayın agronomisi Buğday morfolojisinin materyal üzerinden tanıtılması 7. Buğdayın yetiştiriciliği.pdf
8 Ara sınav
9 Arpanın taksonomisi Arpa ile ilgili deneme tarlalarının tanıtılması 9. Arpanın kökeni ve yetiştiriciliği.pdf
10 Arpanın agronomisi Arpa morfolojisinin materya üzerinden tanıtılması 10. Arpanın Yetiştiriciliği.pdf
11 Yulafın taksonomisi Yulaf ile ilgili deneme tarlalarının tanıtılması 11. Yulafın kökeni ve yetiştiriciliği.pdf
12 Yulafın agronomisi Yulaf morfolojisinin materya üzerinden tanıtılması 12. ÇAVDAR (Secale L.).pdf
13 Çavdarın taksonomisi ve agronomisi Çavdar ile ilgili deneme tarlalarının tanıtılması Çavdar morfolojisinin materya üzerinden tanıtılması 13. Tritikale Yetiştiriciliği.pdf
14 Tritikalenin taksonomisi ve agronomisi Tritikale bitkisine ait morfolojik yapının materya üzerinden tanıtılması
15 Serin iklim tahıllarının genel değerlendirilmesi, depolanması ve standardizasyonu Un ve yem fabrikalarının teknik olarak incelenmesi
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1396722 Dünyada ve ülkemizde tahılların ekim alanı, üretim ve verim değerlerinin verilmesi ve Tahıllar içersinde serin iklim tahıllarına ayrılan pay ile serin iklim tahıl cinslerin ekonomik önemi hakkında bilgi öğrenir.
2 1398370 Serin iklim tahıllarının çimlenme ve çıkış, kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma ve çiçeklenme, döllenme ve erme dönemleri hakkında genel bilgiler öğrenir.
3 1400485 Serin iklim tahıllarında kalite kriterleri, tanede dönme ve dönmeye etkili faktörler, serin iklim tahıl cinslerinin adaptasyon özellikleri yönünden karşılaştırlmasını öğrenir.
4 1404878 Buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikalenin ekonomik önemi, kökeni ve sitogenetiği, kavuz rengine ve kılçık durumuna göre kültürü yapılmayan ve kültürü yapılanları öğrenir.
5 1404892 Buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalenin, adaptasyonu, kullanım alanları, işlenme teknolojilerini öğrenir.
6 1420744 Serin iklim tahıl cins, tür ve çeşitlerinin değerlendirilmesi, depolanması ve standardizasyonu hakkında bilgi edineceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76131 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 71630 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 71622 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 76132 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 71623 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 71627 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 71628 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 71624 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 71625 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 71629 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 71626 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 76133 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 1
2 5 2
3 3 2
4 5 2 3
5 5 2 5 2 2 2
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek