Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP301 Toprak Fiziği 927001 3 5 8

Dersin Amacı

Bölüm öğrencilerine toprakların fiziksel özellikleri ve bu özelliklerin tarımsal ve mühendislik amaçlı kullanımlarındaki önemini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Coşkun Gülser

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hillel, D. 1982. Introduction to Soil Physics. Academic Presss, Inc., California. Özdemir, N. 1998. Toprak Fiziği. OMÜ Ziraat Fak. Ders Kitabı, No:30

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Toprak fiziğinin ilkeleri, tekstür, strüktür, su içeriği, yerçekimi-basınç-matrik potansiyel, su, hava ve ısının toprakta hareketi, doygun ve doygun olmayan akış, infiltrasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 8 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 11 44

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprakları katı, sıvı ve gaz fazlarına ait bileşenler, homojen heterojen, açık, kapalı, izole sistemler, temsili birim hacim, toprakların intensif ve ekstensif fiziksel özellikleri 1. HAFTA.pdf
2 Toprak katı fazı, primer ve sekonder taneciklerin genel özellikleri, tekstür, tekstürün tarımsal açıdan önemi 2. HAFTA.pdf
3 Toprakta negatif yük kaynakları, iyonların adsorpsiyon ve desorpsiyonu, Elektriki çift tabaka, taneciklerin flokülasyonu ve dispersiyonu 3. HAFTA.pdf
4 Strüktürün tanımı, strüktür oluşum mekanizmaları ve etkili olan faktörler, strüktürün tarımsal açıdan önemi 4. HAFTA.pdf
5 Toprakta kütle hacim ilişkileri, tanecik yoğunluğu, hacim ağırlığı, porozite, gravimetrik ve hacimsel su içerikleri, 5. HAFTA.pdf
6 Toprak sıvı fazı, toprakta suyun tutulması, toprak nem sabiteleri, kılcallık (kapillarite, kapillaritenin oluşumu, toprakların ıslanabilirliği 6. HAFTA.pdf
7 Toprak suyunun toplam potansiyeli, toprak suyunun toplam potansiyeline ait bileşenler, yer çekimi potansiyeli, basınç potansiyeli, basınç potansiyelinin ölçülmesi ve piezometreler; Toprak suyunun matrik potansiyeli, matrik potansiyelin ölçülmesi ve tansiyometreler, ozmotik potansiyel, gaz potansiyeli, toprakta suyun hareket eğilimi 7. HAFTA.pdf
8 Toprak nem karakteristik eğrisi, nem karakteristik eğrisini etkileyen faktörler (tekstür, strüktür, sıkışma), spesifik su kapasitesi, toprağın suyu depolama kapasitesi, suyun bitkiler için yarayışlılığı 8. HAFTA.pdf
9 Ara sınav 9. HAFTA.pdf
10 Histerisis, histerisisin oluşumu, histerisis üzerinde etkili olan faktörler, tarımsal açıdan histerisisin önemi 10. HAFTA.pdf
11 Doygun koşullarda gözenekli ortamda suyun akışı, Darcy yasası, hidrolik eğim, hidrolik iletkenlik, doygun hidolik iletkenliğin hesaplanması, hidrolik iletkenliği etkileyen faktörler 11. HAFTA.pdf
12 Doygun olmayan koşullarda gözenekli ortamda suyun hareketi, doygun olmayan hidrolik iletkenlik ve iletkenliği etkileyen faktörler, toprak suyunun difüzivitesi, gözenekler içerisinde suyun akış hızı 12. HAFTA.pdf
13 Toprak gaz fazı, toprak sıcaklığı ve termofiziksel özellikler. 13. HAFTA.pdf
14 Toprakların kıvam durumu, Atterberg limitleri (likit limit, plastik limit,plastiklik indeksi, büzülme limiti), uygun toprak işleme nem aralıklarının belirlenmesi. 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1356102 Gözenekli ortamda doygun ve doygun olmayan koşullarda sıvıların hareketini öğretir
2 1369657 Toprakların fiziksel özelliklerinin tarımsal ve mühendislik amaçlı kullanımlarını kavratır
3 1429217 Bitki gelişimi için uygun toprak fiziksel özelliklerini ve bunların iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri öğretir.
4 1388740 Toprakta katı, sıvı ve gaz fazlarının özelliklerini ve birbirleri arasındaki ilişkileri öğretir.
5 1406079 Toprakta kütle hacim ilşkilerini ve tarımsal açıdan önemini öğretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71826 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 71827 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 71828 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 71829 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 71830 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 71834 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 71831 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 71832 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 71833 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 3 5 3 3 5
2 3 5 5 5 3 5 4 3 5
3 3 4 5 5 4 5 4 3 5
4 3 4 5 5 3 5 3 3 5
5 4 5 5 5 4 5 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek