Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP304 Gübreler ve Gübreleme 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Kültür topraklarının verim gücünü yükseltmek, ürünün nitelik ve niceliğini artırmak amacıyla kullanılan gübrelerin çeşitlerini, nasıl elde edildiklerini, bitki besin maddesi içeriklerini ve topraktaki reaksiyonlarını öğretmektir. Ayrıca toprakların besin seviyelerine göre verilmesi gerekli gübre miktarlarını tespit etmek, gübrelerin ne zaman ve nasıl verileceğini ve bitkiler tarafından yararlanma oranlarını incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr.Rıdvan KIZILKAYA

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kacar, B. ve Katkat, V., 2010. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Nobel Yayın No:1119, ISBN 978-9944-77-159-7, Ankara. Kacar, B. ve Katkat, V., 1999. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Vipaş Anonim Şti. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:144, Bursa Sağlam, T., 1997. Gübreler ve Gübreleme. Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraaat Fakültesi, Yayın no:149, Tekirdağ Zabunoğlu, S. ve Karaçal, İ., 1992. Gübreler ve Gübreleme. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları:1279, Ankara Güçdemir, İ.H., 2006. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal araştırmalar genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları Genel yayın No:231, Ankara Loué, A., 1986. Les oligo-éléments en agriculture. Agri-Nathan International. Paris

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gübrelemenin amacı ve önemi, bitkilerin makro ve mikro element kapsam ve alımları, gübreler hangi formlarda bitki besin elementi sağlamalı, azalan verim kanunu, toprak analiz değerlerine göre optimum ve ekonomik gübre gereksiniminin belirlenmesi, Türkiye gübre gereksinimi, tüketimi ve geleceği, bitkilerin gübrelerden yararlanma oranlarını etkileyen etmenler, gübreleme zamanı ve metotları, organik gübreler, toprakların organik bakımı, organik tarımda gübreleme, N, P ve K’lı gübreler, üretimleri ve kullanımındaki ilkeler, kompoze gübreler, üretimi ve kullanımındaki ilkeler, Ca ve Mg’lu gübreler, kireçleme ve kireçleme materyalleri, S’lü gübreler, mikro element gübreleri ve kullanımındaki ilkeler, yaprak yoluyla gübreleme, sıvı gübreler, bazı hububat, endüstriyel bitkiler, meyve ağaçları ve sebzelerin gübrelenmesinde genel ilkeler. Toprak analiz sonuçlarına göre gübre tavsiyeleri, dengeli gübreleme, topraksız tarımda besin solüsyonlarının hazırlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsa üretimin artırılmasında gübrelerin önemi, gübrelerin tarihi gelişimi ve sınıflandırılması 1.pdf
2 Organik gübreler: Ahır gübresi, yapay organik gübreler ve yeşil gübrelerin olgunlaştırılması, C/N oranı ve uygulama yöntemleri 2.pdf
3 Kimyevi gübrelerin sınıflandırılması, denetim yönetmeliği, Türkiye’de ve dünyada gübre üretimi ve tüketimi, gübrelerin standart değerleri 3.pdf
4 Organik gübreler, ahır gübresi, kompost, yeşil gübreler, organik gübrelerde pH ve EC , toplam C, N, P, K, Ca, Mg, S ve mikro element tayinleri 4.pdf
5 Kimyasal gübrelerin genel özellikleri, azotlu gübreler, azotlu gübrelerin topraktaki tepkimeleri ve etkinlikleri yönünden azotlu gübrelerin karşılaştırılması, kimyasal gübrelerde azot tayini 5.pdf
6 Fosforlu gübreler, fosforlu gübrelerin topraktaki tepkimeleri, etkinlikleri yönünden fosforlu gübrelerin karşılaştırılması, gübrede fosfor tayini 6.pdf
7 Potaslı gübreler, potaslı gübrelerin topraktaki tepkimeleri, etkinlikleri yönünden potaslı gübrelerin karşılaştırılması, gübrede potas tayini 7.pdf
8 Kalsiyum, magnezyum ve kükürtlü gübreler, kalsiyum, magnezyum ve kükürtlü gübrelerin topraktaki tepkimeleri, etkinlikleri yönünden kalsiyum, magnezyum ve kükürtlü gübrelerin karşılaştırılması, gübrede kalsiyum, magnezyum ve kükürtlü tayini 8.pdf
9 ARA SINAV
10 Mikro element (Fe, Mn, Zn, Cu, B ve Mo) gübreleri, mikro element gübrelerin topraktaki tepkimeleri, etkinlikleri yönünden mikro element gübrelerin karşılaştırılması, gübrede mikro element tayini 10.pdf
11 Kimyasal gübrelerin toprağa ve bitkiye uygulama yöntemleri (yaprak gübreleri uygulama zaman ve dozları) 11.pdf
12 Topraksız yetiştirme ortamlarına gübre uygulaması, besin solüsyonlarının hazırlanmasında temel ilkeler 12.pdf
13 Gübre gereksiniminin belirlenmesi, toprakta yarayışlı besin maddesi miktarlarının belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin tarla denemeleriyle kalibrasyonları, ekonomik gübre kullanımı 13.pdf
14 Tarla bitkilerinin gübrelenmesi, bölgelere göre tavsiye edilen gübre miktarları, gübrelerin verilme zamanı ve şekli. Bahçe bitkilerinin gübrelenmesi, bölgelere göre tavsiye edilen gübre miktarları, gübrelerin verilme zamanı ve şekli 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1127719 Gübre uygulama yöntemlerini ve zamanlarını bilir
2 1129742 Bitki besin maddelerinin gübrelerdeki bulunma formlarını ve oranlarını bilir
3 1136435 Kimyasal gübrelerin etkinliklerini ve kullanımına yönelik esasları değerlendirir
4 1124829 Toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre gübreleri uygular
5 1136720 Uygun bir oranda yeni bir gübre karışımı hazırlar
6 1130946 Gübrelerin verim ve kalite üzerindeki etkilerini bilir
7 1133759 Gübre hammaddelerini ve gübrelerin elde ediliş esaslarını bilir
8 1140951 Topraksız tarımda veya su kültürlerinde gübre besin çözeltisi hazırlar
9 1128912 Organik gübrelerin olgunlaştırılmasını, toprağın fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etkisini bilir
10 1135518 Gübre analizlerini yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme