Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB404 Hayvan Islahı 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, hayvan ıslahına temel olacak populasyon genetiği, kalitatif ve kantitatif özellikler ile seleksiyon yöntemleri, melezleme, çevre etkilerinin kontrolü ve biyoteknolojik yöntemlerin ıslahta kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgiler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Musa SARICA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dersi alan öğrencilerin Zooloji, Matematik, Genetik, İstatistik, Araştırma ve Deneme Metodları, Hayvan Yetiştirme İlkeleri gibi derslerden başarılı olduğu varsayılır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Düzgüneş, O., Eliçin, A., Akman, N., 2003. Hayvan Islahı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara Kumlu, S., 1999. Hayvan Islahı, Türkiye Damızlık Sığır Yet. Birliği Yay., Ankara Tüzemen, N., Yanar, M., Akbulut, Ö., 2003. Hayvan Islahı., Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvan ıslahının amacı ve kapsamı, çiftlik hayvanlarının dünyada ve ülkemizdeki verim özellikleri, Fenotipik varyasyon, Çevre Faktörleri, Genotip, Kalıtım Dercesi ve Genotip Çevre ilişkileri, Seleksiyon ve etkileri, Seleksiyonda verimlilik, Seleksiyonda beklenenin gerçekleşmesi, Familya ve Kombine Seleksiyon yöntemleri, Pedigriye göre seleksiyon, Döllere ve Kardeşlere Göre seleksiyon, Döl Kontrolü ve uygulaması, Birden fazla verime göre seleksiyon, İndeks ve BLUP uygulamaları, Melezleme ve Heterosis, Kullanma melezlemesi metodları, Biyoteknolojik yöntemlerin hayvan ıslahında kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvan Islahının Amacı ve Kapsamı 1haftaHAYVAN ISLAHI 2019 ÖĞRETİM YILI GİRİŞ.pptx
2 Populasyon ve Tanımlayıcı değerler; Fenotipik Varyasyon; İstatistiksel Belirlemeler; HAYVAN ISLAHI 1.BOLUM.pdf
HAYVAN ISLAHI 2.BOLUM.pdf
3 Çevre Faktörleri, Genotip, Tekrarlanma Derecesi, Populasyon ve tanımlayıcı değerlere ait örnek ve çözümler HAYVAN ISLAHI 3.BOLUM.pdf
4 Kalıtım Derecesi ve Özellikleri Tekrarlanma Derecesi Örnek ve çözümlemeler HAYVAN ISLAHI 4.BÖLÜM.pdf
5 Seleksiyon; Seleksiyon verimliliği; Seleksiyonda beklenenin gerçekleşmesi Kalıtım derecesi tahmin metotları HAYVAN ISLAHI 5.BÖLÜM.pdf
HAYVAN ISLAHI 6.BÖLÜM.pdf
6 Familya seleksiyonu; Kombine Seleksiyon; HAYVAN ISLAHI 7.BÖLÜM.pdf
7 İndeks Seleksiyon; Pedigriye göre seleksiyonu HAYVAN ISLAHI 8.BÖLÜM.pdf
8 Döllere göre seleksiyon; HAYVAN ISLAHI 9.BÖLÜM.pdf
9 Ara Sınav
10 Döl Kontrolü ve Örnek uygulamalar HAYVAN ISLAHI 10.BÖLÜM.pdf
11 Gerçek verim kabiliyeti; Damızlık Değeri Örnek çözümler Gerçek verim kabiliyeti ve Damızlık değeri HAYVAN ISLAHI 11.BÖLÜM.pdf
12 Birden fazla verim için seleksiyon HAYVAN ISLAHI 12.BÖLÜM.pdf
13 Populasyonlar arası seleksiyon ve Melezleme, Kullanma melezlemesi metotları HAYVAN ISLAHI 13.BÖLÜM.pdf
HAYVAN ISLAHI 14.BÖLÜM.pdf
14 Biyoteknolojik yöntemlerin ıslahta etkinliği HAYVAN ISLAHI 15.BÖLÜM.pdf
HAYVAN ISLAHINDA BİYOTEKNOLOJİ.pdf
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1160128 Karşılaştığı sorunların çözümü için hipotez kurabilir.
2 1140301 Elde edilen verileri analiz edebilir ve sonuçlarını yorumlayabilir.
3 1149949 Değişkenler arasında ilişki kurabilir ve bu ilişkiyi yorumlayabilir.
4 1163715 Uygulamada gerçekleştirilen sistemleri tanır ve yapabileceğine karar verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 4 3 3 3 4 5 4 4 5
2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4
3 5 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3
4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek