Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDÖ101 Temel Dini Bilgiler-I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

İman esaslarının ve bu esaslara ilişkin konuların öğretilmesi ve açıklanması yanında iman esasları anlayışları ve bu anlayışların iman esaslarına yansıması hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç Dr. Yakup Keskin

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Şerafettin GÖLCÜK-Süleyman TOPRAK, Kelâm, Tekin Kitabevi; Kelam Tarihi, Esra Yay 2- Ömer NESEFİ, İslam inancının Temelleri, Haz., Settid Ahsen, Otağ yay. 3- TAFTAZANİ, Sa’dudiddin, Şerhu’l Akaid(Kelam İlmi ve İslam Akaidi), terc.: Süleyman Uludağ, İst. 4- James L. COX, Kutsalı Anlamak, İz Yayıncılık, 5- Toshiko İZUTSU, İslam Düşüncesinde İman Kavramı 6- Ömer Nasuhi Bilmen, Muvazzah İlmi Kelam 7- Ahmet Ziyauddin GÜMÜŞANEVİ, Ehli Sünnet İtikadı, Bedir Yayınevi, 8- Razi Fahruddin, Mealimu Usulid’-din, trc. Nadim MACİT, İhtar Yay. 9- EL-İCÎ, el-Mevâkıf, Beyrut 1417/1997 10- İslâma Giriş, Diyanet İşleri Bşk. Yay., Ankara 11- Prof. Dr.Bekir Topaloğlu, Allah’ın Varlığı (İspatı Vacib),Diyanet İşleri Bşk., Yay.Ankara 12- Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Allah, Din, Yahudilik, Hıristiyanlık, Tevrat, İncil, İslamiyet, Kur?an, İman, Akaid, Kelam, İsbat-ı Vacib, Esma-i Hüsna, Peygamber, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed, Kader, Kaza, Levh-i Mahfuz ve diğer ilgili maddeleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Din kavramı, dinin kaynağı, anlamı, işlevi. Dinlerde iman kavramı, iman-akıl ilişkisi, iman-ahlak ilişkisi, Allah?a iman. Meleklere iman, Kitaplara iman, Peygamberlere iman, Ahirete iman, kaza ve kadere iman, insan özgürlüğü ve sorumluluğu, düşüncede, sözde ve davranışta doğruluk.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din kavramı, farklı disiplinlerin din tanımları, dinin kaynağı, anlamı, işlevi
2 Dinlerin tasnifi, Din ve İslam,
3 İslam düşünce tarihinde oluşumlar,
4 Dinlerde iman kavramı, İman kavramı ve geleneksel teolojide imana yaklaşımlar, küfür, şirk kavramları
5 İman-akıl ilişkisi, iman-ahlak ilişkisi, islamda aklın rolü ve kelâmi yaklaşımlar
6 Allah’a iman, İlah ve Allah kavramı, tevhid delilleri, Allah’ın zâti ve subûti sıfatları,
7 Meleklere iman, Kur’ân-ı Kerim’de melek kavramı, şeytan ve cinler
8 Peygamberlere iman, Kur’ân-ı Kerim’de nebi-rusul kavramı ve ismi geçen peygamberler, nübüvvetin faydası, mucize
9 Kitaplara iman, Kur’ân-ı Kerim’de kitap kavramı, kutsal kitaplar, kur’ân ilimleri, Kur’an-ı Kerim’in muhafazası
10 VİZE
11 Ahirete iman, dünya ve ahret dengesi, Kur’ân-ı Kerim’de ahrete ilişkin kavramlar; kıyamet, haşir, amel defteri, hesap, mizan, sırat cennet ve cehennem
12 Kaza ve kadere iman, Kur’ân-ı Kerim ve hadiste kader/kaza kavramı, kaza ve kader konusu,
13 İnsan özgürlüğü ve sorumluluğu, kesb, İnsan fiilleri ve sorumluluğu,
14 Düşüncede, sözde ve davranışta doğruluk.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
6190 1156891 Akıl ve iradenin insan için verilmiş büyük bir nimet ve sorumluluk bilinci için gerekli şart olduğu
6192 1148492 İslâmiyetin bilimle çatışmadığını ve bilimsel anlayışın dini doğru öğrenebilmek için gerekli olduğunu
10355 1136245 İslâmiyetin her zaman ve mekânda yeniden anlaşılabilecek dinamik bir din olduğunu
11171 1135205 İslâmiyetin, ne Müslüman olma ne de ibadetleri yerine getirme konusunda insanları zorlamadığı
11450 1135394 İslam dininin ana kaynağının vahiy ve akıl olduğu
20898 1127550 İslam’daki iman esaslarının temellendirilebilir olduğu
21036 1212087 İslâmiyetin temel amacının ahlâklı bireylerden oluşan ahlâklı bir toplum meydana getirmek olduğu
21761 1128847 Dinin, insanın dengeli yaşaması önemli bir araç olduğu
21762 1129778 Dinin bireysel ve toplumsal hayata yön verdiği
28965 1137225 ka dinlere mensup insanlara karşı önyargıdan uzak olmak gerektiği
32842 1166649 İslam iman esaslarının içeriğinin Kur’ân ve Sünnet’le nasıl şekillendiği

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.