Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDÖ201 Hz.Muhammed'in Hadisleri ve Öğretileri 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Hadis İlmi’nin temel kavramları ve tarihi hakkında bilgi sahibi olunması ve kaynaklarının tanınması, çeşitli konularda seçilmiş hadis metinlerinin okunması, tercüme edilip açıklanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.dr. Yunus Macıt

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Yunus Macit, Nihat Dalgın, Kültürümüzü Şekillendiren Hadisler 2- Hadis Usulü, İsmail Lütfi Çakan, MÜİF Yayınları, İstanbul, 2003. 3- Hadis Usulü, Talat Koçyiğit, Ankara, 1993. 4- Hadis Tarihi, İzmirli İsmail Hakkı, İstanbul 2002. 5- Heyet, Riyazü’s-salihin tercüme ve şerhi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 13 13
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hz. Peygamber’in Dindeki Yeri: Görevleri, Tebliğ, Beyan, Davet, Talim, Tezkiye. Sünnet ve Hadis Kavramları, Sünnetin Şeri Deliller Arasındaki Yeri
2 Kaynağı Açısından Hadisler: 1. Kudsî Hadis, 2. Merfû Hadis, 3. Mevkûf Hadis, 4. Maktu’ Hadis. Kabul veya Red Açısından Hadisler: 1. Makbul Hadisler: Mütevatir, Âhad, 2. Merdud Hadisler: ( Zayıf, Mevzû)
3 Hadis Kaynakları: A.Kütüb-i sitte, B.Musannef ve Müsnedler, C.Derleme Hadis kaynakları, D.Uydurma ve Zayıf Hadis Kaynakları, E.Hadis Şerhleri
4 Anlama Faaliyetinin Temel Unsurları, B. Bir Hadisi Hadisleri Anlamanın Beş Aşaması, Hadisi Anlamada Bağlamın Rolü, Hadisleri Anlama ve Yorumlamada Takip Edilmesi Gerekli Olan Genel İlkeler, Sünnetin Güncel Değeri
5 İman, Zikir Ve Şirk İle İlgili Hadisler
6 Temizlik, Namaz-Oruç Ve Hac İle İlgili Hadisler
7 Zekât Ve Sadaka İle İlgili Hadisler
8 Helal, Haram, Nikah Ve Talak İle İlgili Hadisler
9 Kur'ân Ve Sûrelerinin Faziletleri ve Dua İle İlgili Hadisler
10 Ara Sınav
11 Ahiret (Kabir-Mahşer, Cennet Ve Cehennem) Ve Dünya (Fakirlik-Zenginlik, Zinet-Zühd) İle İlgili Hadisler
12 Resûlüllah, Ashâbı, İlim, Âlim, Güzel Ve Kötü Huylar Ve Terbiye İle İlgili Hadisler
13 Yiyecekler, İçecekler Ve Giyecekler İle İlgili Hadisler
14 Muhtelif Konular İle İlgili Hadisler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
21928 1129663 İnsanın kendisi, çevresi ve dini hayatı ile ilgili örnek hadis metinlerini din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi açısından ana hatlarıyla tanır
26410 1131261 Anahatlarıyla Hadis Tarihini bilir.
28967 1125557 Hadis İlmi’nin kaynaklarını tanır
30630 1176219 Hadis İlmi’nin temel kavramlarını açıklar
32065 1126792 Hadislerin İslam dini açısından konum ve önemini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.