Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDÖ209 Felsefeye Giriş 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Felsefenin neliğini ve temel düşünüş biçimlerini kavrayabilme; filozofların metinlerini analitik olarak çözümleyebilme; epistemoloji, ontoloji ve aksiyoloji gibi felsefenin temel alanlarına yönelik özgün bir kavrayış geliştirebilme ve eğitime yönelik felsefi bir çözümlemeler yapabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Hasan Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. S. M. Honer ve diğerleri, Felsefeye Çağrı, çev.: Hasan Ünder, İmge yayınları, Ankara 2003. 2. Hasan Aydın, Felsefi Temelleri Işığında Yapılandırmacılık, Nobel Yayınları, Ankara 2007. 3. G. L. Gutek, Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, çev.: Nesrin Kale, Ütopya yayınları, Ankara 2006. 4. Platon, Aristoteles, Gazzali, İbn Sina, Farabi, D. Hume, Kant, J. Locke, Spinoza, Campanella, J. Dewey, Feyerabent gibi filozofların yapıtlarından metinler)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin temel konularının, amaçlarının ve işleniş yöntemlerinin genel bir tanıtımı. Öğrencilerin beklentilerinin saptanması. Bir kavram olarak felsefe.
2 Felsefi düşünüş ve dinsel, bilimsel, sanatsal düşünüşle ilişkileri
3 Düşünce Yanıltmacaları: Formal-informal yanıltmacalar
4 Felsefi düşünüşe farklı yaklaşımlar: Süpekülatif ve analitik yaklaşımlar
5 Filozofların görüşlerinin incelenmesi: Epistemolojiye ilişkin görüşler (Platon, Descartes, Gazzali, İbn Sina)
6 Filozofların görüşlerinin incelenmesi: Epistemolojiye ilişkin görüşler (J. Locke, Hume, Kant)
7 Filozofların görüşlerinin incelenmesi: Ontolojiye ilişkin görüşler (Platon, Descartes, Gazzali, İbn Sina)
8 Filozofların görüşlerinin incelenmesi: Ontolojiye ilişkin görüşler (J. Locke, Hume, Kant)
9 Ara sınav
10 Filozofların görüşlerinin incelenmesi: Aksiyolojiye ilişkin görüşler (Platon, Aristoteles, Farabi, T. Hobbes)
11 Filozofların görüşlerinin incelenmesi: Aksiyolojiye ilişkin görüşler (Sipinoza, J. S. Mill, K. Popper)
12 Filozofların görüşlerinin incelenmesi:Eğitime İlişkin görüşler (Sokrates, Platon, Farabi)
13 Filozofların görüşlerinin incelenmesi:Eğitime İlişkin görüşler (Campenella, J. Dewey, J. P. Sartre)
14 14. Filozofların görüşlerinin incelenmesi:Eğitime İlişkin görüşler (Michel Foucault, P. Feyerabent)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
11453 1135893 Felsefi düşünme yöntemlerini bilir ve uygular.
19867 1133556 Eğitime yönelik felsefi yaklaşımları bilir ve kendi felsefi yaklaşımını geliştirir.
21765 1132177 Epistemoloji, ontoloji ve aksiyoloji gibi felsefenin temel alanlarına ilişkin bilgi sahibi olur ve onlardan yola çıkarak kendi anlayışını geliştirir.
23260 1136852 Formel ve informel düşünce yanıltmacalarını kavrar ve düşünsel yanıltmacaları kolay bir biçimde fark eder.
34151 1133221 Felsefenin neliğini ve bilim, din, sanat gibi diğer düşünsel etkinliklerle ilişkisini kavrar.
34152 1135654 Felsefi metinleri çözümler ve onlara eleştirel açıdan yaklaşır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.