Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İDÖ404 Kültürler Arası Din Öğretimi 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Öğrenciler kültür ve din bağlamında insan davranışlarının etkisini tanıyıp bilir. Öğrenciler çeşitli kültürlerdeki bireylerin, grupların ve fikirlerin rollerinin farkında olur. Öğrenciler çeşitli beşeri tecrübelerin değeri ve katkısını tanıyıp bilir. Öğrenciler, başlanıçından itibaren insanlık tarihini şekillendiren olay ve beşeri tecrübeleri yakından tanıma imkanı bulur. Öğrenciler kutsal, kötülük, acı ve ıstırab, sevgi ve merhamet, hikmet, adalet, ahiret, kurtuluş ve özgürlüğe ulaşma gibi beşeri tecrübenin ortak konuları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Prof. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ANA KAYNAKLAR S. Leyla Gürkan, Anahatlarıyla Yahudilik, İstanbul: İsam Yay. 2014. Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık, İst.: İsam Yay. 2006. YARDIMCI KAYNAKLAR Mahmut Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi: Tarih, İnanç ve İbadet, İstanbul: Ensar Yayınları, 2013. Şinasi Gündüz (ed.) Yaşayan Dünya Dinleri, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2013. Fuat Aydın, Yahudilik, İstanbul: İnsan Yay. 2007. Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, İstanbul: İsam Yayınları, 2008. Baki Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, İstanbul: Pınar Yayınları, 2002. Ali Osman Kurt, Erken Dönem Yahudi Tarihi (Yahudiliğin Mimari Ezra), İstanbul: IQ Kültür Sanat Yay. 2009. Mahmut Aydın, İsa Tanrı mı? İnsan mı? İstanbul: İz Yayıncılık, 2002. Cengiz Batuk, Assisili Francis ve Hıristiyan Mistisizmi, İstanbul: İz Yay. 2012 Cengiz Batuk, Pavlus’u Düşünmek, Pavlus’un Teolojik Dünyası, Ankara: Ankara Okulu Yay. 2006. Şinasi Gündüz, Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı, Ankara, Ankara Okulu, 2001 Ali Erbaş, Hıristiyan Ayinleri (Sakramentler), İstanbul, 1998. Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, I-III, İstanbul 2003. Abdurrahman Küçük vd. Dinler Tarihi, Ankara: Berikan Yay. 2009. Anna Marie Schimmel, Dinler PTarihine Giriş, İstanbul 1999 Ali Şeriati, Dinler Tarihi, I-II, Ankara: Fecr, 2012. Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Din Nedir? sorusuyla başlayan Dinler Tarihi dersinde ilk olarak dinin kökeni ve anlaşılmasıyla ilgili belli başlı teoriler ve dinlerin sınıflandırılması inceleme konusu yapılmaktadır. ikinci olarak Yakın Doğu Kökenli Dinler başlıkları altında Yahudilik ve Hıristiyanlık ele alınmaktadır. Bu derse inceleme konusu yapılan tüm dinler ortaya çıkışları, tarihi gelişimleri, temel inanç ve ibadetleri çerçevesinde mensuplarının yaşamlarında yansımasını buldukları gibi ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 20 1
27 Makale Yazma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 7 98
27 Makale Yazma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yahudiliğe Giriş Yahudiliğin Temel Özellikleri Mesih, Seçilmişlik, Mabet, Monoteizm Temel Kavramlar: İbrani, Yahudi, İsrail
2 Yahudiliğin Tarihsel Gelişimi I: Patriyarklar (İbrahim – Musa) Musa, Kutsal Kitap ve I. Mabed Dönemi Sürgün, II. Mabed Dönemi, Sürgünden Dönüş, Rabbinik Yahudilik Yahudi Dininin Safhaları: Atalar Dini, Musa’nın Dini, Yahudilik, Rabbinik Yahudilik Modern Yahudilik
3 Yahudi Mezhepleri / Grupları Hıristiyanlık Öncesi Yahudi Mezhepleri Ortaçağ Yahudi Mezhepleri Modern Yahudi Mezhepleri (Reformist, Muhafazakar, Yeniden Yapılanmacı vb.)
4 Yahudi İnanç Esasları Tanrı Peygamber Melek Yahudi Kutsal Kitapları
5 Yahudi İbadetleri Gündelik Hayat Emir ve Yasaklar  Yahudi Ailesi ve Kadın Kutsal Günler ve Bayramlar Yahudiilikte Semboller
6 Hıristiyanlığa Giriş Hıristiyanlığın Genel Özellikleri Hıristiyanlığın Tarihsel Gelişimi: İsa- Mesih'in ve Pavlus'un Öğretileri
7 Hıristiyanlığın Tarihsel Dönemleri Yeni-Ahit Dönemi Patristik Dönem Orta-Çağ Dönemi
8 Hıristiyanlıkta Reform Hareketleri Luther, Calvin, Zwingli ve diğer reformcular Katolik Karşı Reformu Hıristiyan Aydınlanması
9 Vize Haftası
10 Hıristiyan İnanç Esasları: İnkarnasyon, Teslis Kefaret Doktrinleri
11 Hıristiyan Kutsal Metinleri Hıristiyan İbadetleri /Dinsel Uygulamaları Hıristiyanlık ve Diğer Dinler
12 Kur’an’da Yahudilik ve Hıristiyanlık Ehl-i Kitap Kavramı
13 Yeni Dini Hareketler
14 Senkretik Hareketler: Bahailik vb. Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544654 Öğrenciler dini düşüncenin kaynağı hakkındaki teorileri tanıyıp bilir.
2 1544655 Öğrenciler dinin anlaşılmasıyla ilgili teorileri öğrenerek hangi teori veya teorilerin dinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığını öğrenir.
3 1544656 Öğrenciler Dinler Tarihi dersinde incelenen Kadim Dinlerin, Hint Kökenli Dinlerin, Uzak-Doğu Kökenli Dinlerin ve Yakın-Doğu Kökenli Dinlerin ortaya çıkışları ve tarihsel gelişimleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1544657 Öğrenciler Dinler Tarihi Dersinde inceleme konusu yapılan dinlerin belli başlı inanç ve ibadetlerini öğrenerek bunların birbirleriyle ilişkilerini kavrar.
5 1544658 Öğrenciler Dinler Tarihi dersinde inceleme konusu yapılan dinlerin pratik boyutları hakkında bilgi sahibi olarak onların mensupları üzerindeki etkilerini görme imkanını elde eder.
6 1544659 Öğrenciler Dinler Tarihi dersinde İslam dışı dinlerin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimleri, inanç ve ibadetleri konularında elde ettiği bilgileri İslam dinini daha iyi anlamada nasıl kullanabileceğini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71610 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 71611 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 71612 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 71613 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 71614 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 71615 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 71616 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 71618 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 71619 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 71621 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 71617 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 71620 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 3 4 5 1 2 4 5 3 1
2 3 5 3 4 5 1 2 3 5 1 4 2
3 3 4 4 5 1 2 3 4 1 2 5 3
4 4 3 5 1 2 3 4 5 2 3 1 4
5 5 2 1 2 3 4 5 1 3 4 2 5
6 5 1 2 3 4 5 1 2 4 5 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek