Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET103 Histoloji-I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Özel yapı ve fonksiyona sahip en küçük canlı birimi olan hücre; aynı biçimde veya belirli bir amaç için bir araya toplanan farklı biçimlerdeki hücrelerin oluşturduğu dokuların yapısal ve histofizyolojik özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğrt.Üyesi Tuğrul ERTUĞRUL, Doç.Dr.Şerife TÜTÜNCÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Sunuları (Power Point), Temel Histoloji Ders Kitabı Basic Histology, Text Book of Veterinar Histology, Colour Atlas of Veterinar Histology

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organizmanın en küçük yapı taşı olan hücre, hücre bölünmeleri ve hücrelerin bir araya gelmesi ile oluşan dokular (Kan, Bağ, Epitel, Kıkırdak, Kemik, Kas ve Sinir Doku)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 10 20
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 15 2 30
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
7 Laboratuvar 15 2 30
11 Soru-Yanıt 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Histolojiye Giriş, Hücrenin Temel Yapısı Histolojik İncelemeler.pdf
2 Membransel Organeller (Hücre Zarı) MEMBRANSEL ORGANELLER.pdf
3 Membransel Organeller (Ergastoplazma, Golgi Aygıtı, Lizozomlar, Mikrocisimler) MEMBRANSEL ORGANELLER.pdf
4 Memebransel Organeller (Mitokondriyon), İpliksel Organeller (Sentrozom, Mekik İplikleri, Miyofibriller, Neurofibriller, Tonofibriller), Sitoplazma İnklüzyonları (Depolanmış Besin Maddeleri, Salgı Maddeleri, Renk Maddeleri) İPLİKSEL ORGANELLER.pdf
5 Çekirdek (Karyolemma, Chromatin, Nucleolus, Karyolymph), Nükleik Asitlerin Moleküler Yapıları ve Sentezlenmeleri ÇEKİRDEK İPLİKSEL ORGANELLER.pdf
6 Hücre Bölünmeleri (Amitoz,Mitoz ve Mayoz Bölünme) Hücre Siklusu, Hücre Farklılaşması Hücre bölünmesi Histolojik İncelemeler.pdf
Mitoz Bölünme.pdf
7 EpitelDoku (Örtü Epiteli, Salgı Epiteli, Kassel Epitelyum, Duyu Epiteli) Epitel tiplerinin incelenmesi Epitel Doku.pdf
8 Bağ Doku (Bağ Doku Hücreleri) Bağ doku hücrelerinin incelenmesi BAĞ DOKUSU.pdf
9 Fundamental Sübstans (Bağ Doku İplikleri, Şekilsiz Temel Madde, Bazal Membran), Bağ Doku Türleri Bağ doku tiplerinin incelenmesi TEMEL MADDE.pdf
10 Ara sınav Genel uygulama tekrarı
11 Kıkırdak Doku (Hiyalin kıkırdak, Elastik Kıkırdak ve Fibröz Kıkırdak) Kıkırdak tiplerinin incelenmesi Kıkırdak Doku.pdf
12 Kemik Doku Histolojisi, Osteogenez Kemik dokunun incelenmesi Kemik Doku.pdf
13 Kan Doku (Eritrosit, Lökositler, Trombosit), Lenf, Hemopoeiesis Kan frotilerinin incelenmesi (kanatlı ve memeli) Kan Doku.pdf
14 Kas Doku (İskelet Kası, Kalp Kası, Düz Kas) Kas tiplerinin incelenmesi Kas Doku.pdf
15 Sinir Doku (Neuron, Synaps, Neuroglia Dokusu) Perifer sinir telleri ve gangliyonların incelenmesi Sinir Doku.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1135018 Hücreyi, hücrenin önemli bölümlerinden sitoplazma ve nukleusu öğrenir.
2 1123100 Hücre organellerinin yapısal özelliklerini ve metabolizmadaki önemini bilir.
3 1139584 Hücre bölünmelerinin önemini ve kromozomal anomalileri öğrenir.
4 1137583 Dokuları tanıyıp organizma için önemini öğrenir, sağlıklı dokuları tanır, hastalıklı dokulardan ayırt etmeyi öğrenir.
5 1138646 Histoloji II dersini daha iyi kavrar ve pekiştirme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 1 2 1 1 4 2 2 3 1 2
2 4 4 1 2 1 1 4 3 2 4 1 2
3 5 4 1 2 1 1 4 2 2 3 2 2
4 4 4 1 2 1 1 4 2 2 4 1 1
5 5 5 1 2 1 1 4 2 2 4 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek