Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET102 Anatomi-II 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Bu derste evcil memeli ve kuşların urogenital, dolaşım, solunum ve sindirim sitemlerine ait iç organları and duyu organlarının normal şekli, yapısı, posturü ve birbirleri ile olan ilişkilerini öğretmek, meslek ve sonraki yıllarda öğrenilecek dersler için bir temelin hazırlanması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat Kabak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Veteriner Anatomi I / Prof. Dr. Nejdet DURSUN –Medisan yayınevi 2. Veteriner Anatomi II / Prof. Dr. Nejdet DURSUN –Medisan yayınevi 3. Evcil Kuşların Anatomisi / Prof. Dr. Nejdet DURSUN –Medisan yayınevi 4. Veteriner Anatomi Hareket Sistemi ve İç Organlar/Prof.Dr. Ali BAHADIR- Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ- Ezgi kitabevi 5. Evcil Hayvanların Topografik Anatomi Atlası/ Çeviren:Dr. Ali AYYILDIZ-Nobel tıp kitabevleri 6. Veteriner Anatomi Atlası- Köpek/ Çeviri editörü:Doç. Dr. İbrahim KÜRTÜL-medipres 7. Veteriner Anatomi Atlası- Sığır/ Çeviri editörü:Doç. Dr. İbrahim KÜRTÜL- medipres 8. Veteriner Anatomi Atlası- At/ Çeviri editörü:Doç. Dr. İbrahim KÜRTÜL -medipres 9. Color Atlas of Veterinary Anatomy The Dog-Cat / Stanley H. Done-Peter C. Goody-Susan A. Evans- Neil C. Stickland-Mosby-Wolfe 10. Color Atlas of Veterinary Anatomy The Horse / Stanley H. Done-Peter C. Goody-Susan A. Evans- Neil C. Stickland-Mosby-Wolfe

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bu derste, evcil memeli ve kanatlıların,vücut yapısını oluşturan sindirim, solunum, dolaşım, ürogenital ve duyu sistemleri ile sistemlerde yer alan organların normal konumu, şekli ve yapısı ile komşu organlarla ilişkileri incelenir. Teorik derste anlatılan konuların tatbikatı ve diseksiyonları, aynı hafta içinde yer alan uygulama saatinde yapılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 16 3 48
7 Laboratuvar 16 4 64
29 Bireysel Çalışma 16 4 64

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aesthesiologia’nın tanımı ile koklama, görme ve tat duyusu organları
2 İşitme, deri ve epidermoidal oluşumlar (meme, tırnak, boynuz), kanatlı duyu sistemi
3 memeli ve kanatlılarda Büyük vücut boşlukları: cavum pectoris ve pleura; cavum abdominis, cavum pelvis ve periton
4 Solunum sistemi; nares, cavum nasi, sinus paranasales ve larynx
5 Solunum sistemi; trachea ve pulmones
6 Sindirim sistemi; cavum oris, dentes, platum, lingua, glandula salivares
7 Sindirim sistemi; pharynx, esophagus, ventriculus, intestinum tenue ve intestinum crassum, kanatlı sindirim sistemi
8 Sindirim sistemi; hepar, vesica fellea, pancreas
9 Boşaltım sistemi; renes, ureter, vesica urinaria ile dişi ve erkeklerde urethra , kanatlı boşaltım sistemi
10 Erkek üreme organları ve kanatlı erkek genital sistemi
11 Dişi üreme organları ve kanatlı dişi genital sistemi
12 Dolaşım sistemine giriş, kalp ve damarlar sistemi ile aorta ve dallanması.
13 Truncus brachiocephalicus ve aorta descendens’ten çıkan ana arterler ile önemli venöz damarlar ve portal dolaşım
14 Lenf sistemi
15 Endokrin sistem ve kanalı dolaşım sistemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1121981 Klinik muayenelerde, operasyonlarda ve genel eksenterasyonlarda hekime yol gösterecek organların temel anatomik özelliklerini ve yerlerini belirleyebilecektir.
2 1142566 Organların şekil ve büyüklüklerinden tür tayini yapabilecektir.
3 1143504 Tavuk esas alınarak evcil kanatlıların sindirim, solunum, boşaltım ve üreme sistemlerine ait iç organları ile dolaşım ve duyu organlarının temel anatomik özelliklerini tanımlayabilecektir.
4 1124402 Evcil memeli hayvanların dolaşım ve duyu organlarına ait anatomik özelliklerini türler arasında karşılaştırmalı olarak tanımlayabilecektir.
5 1153465 Evcil memeli hayvanların sindirim, solunum, boşaltım ve üreme sistemlerine ait iç organlarının yerleşim, normal şekil, tabii duruş ve komşu organlarla olan ilişkilerini karşılaştırmalı olarak betimleyebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1
2 5 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1
3 5 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1
4 5 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1
5 5 3 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek