Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET108 Histoloji-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda organizmayı oluşturan çeşitli sistemleri ve bu sistemleri oluşturan organların yapısal özellikleri ile yapı-fonksiyon ilişkilerini mikroskobik düzeyde öğreterek, türler arasında karşılaştırma ve yorum yapılmasını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Şerife Tütüncü, Dr. Öğrt. Üyesi Tuğrul ERTUĞRUL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Özer A, Yakışık M,Özfiliz N, Erdost H., Zık B. Histoloji Kılavuzu, Bursa, 2006 2. Wheather's Functional Histology. Young B., Stevens A., Lowe J.S. Elsevier Health Sciences. 2006 3. Histology and Cell Biology. Abraham K.L. Mosby, Inc. 2002. 4. Histology A Text and Atlas. Ross M.H. Williams and Wilkins. 2003. 5. Comparative Veterinary Histology. Aughey E., Frye L.F. Manson Publishing Ltd. 2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hücrelerin biraraya gelmesi ile oluşan organ ve sistemlerin mikroskobik olarak hayvan türleri arasında karşılaştırmalı incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 15 2 30
7 Laboratuvar 15 2 30
11 Soru-Yanıt 12 1 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sinir Sistemi; Merkezi Sinir Sistemi (Cerebrum, Cerebellum, Caudex, Medulla Spinalis), Periferik Sinir Sistemi (Gangliyon, Perifer Sinirler, Perifer Sinir Sonlanmaları) Merkezi ve Perifer Sinir Sistemine ait öğrenci uygulama preparatlarının öğrenci mikroskop laboratuvarında incelenmesi Merkezi ve Perifer Sinir Sistemine ait öğrenci uygulama preparatlarının hazırlanması Sinir Sistemi.pdf
2 Dolaşım Sistemi (Kalp, Arterler, Kapillarlar, Venalar, Lenf Damarları) Dolaşım sistemine ait uygulama preparatlarının öğrenci mikroskop laboratuvarında incelenmesi Dolaşım sistemine ait uygulama preparatlarının ve uygulama laboratuarının hazırlanması. Dolaşım Sistemi.pdf
3 Hemopoietik Organlar, Primer Lenfoid Organlar (Kemik İliği, Timus, Bursa Fabricius), Sekonder Lenfoid Organlar (Lenf Folikülleri, Tonsiller, Lenf Düğümleri, Dalak) Timus, B.Fabricius, Lenf Düğümleri ve Dalak preparatlarının öğrenci mikroskop laboratuvarında incelenmesi Timus, B.Fabricius, Lenf Düğümleri ve Dalak preparatlarının uygulama dersi için hazırlanması. Lenfoid Sistem.pdf
4 Endokrin Sistem (Hipofiz, Epifiz, Tiroid, Paratiroid, Adren) Tiroid, Adren, Hipofiz preparatlarının öğrenci mikroskop laboratuvarında incelenmesi Tiroid, Adren, Hipofiz preparatlarınınuygulama dersi için hazırlanması. Endokrin Sistem.pdf
5 Sindirim Sistemi (Cavum Oris, Pharynx, Oesophagus) Dil ve Yemek borusu preparatlarının öğrenci mikroskop laboratuvarında incelenmesi Dil ve Yemek borusu preparatlarının uygulama dersi için hazırlanması. Sindirim I.pdf
6 Bileşik ve Basit Mideler Özafagus- Cardia, Rumen, Retikulum, Omasum preparatlarının öğrenci mikroskop laboratuvarında incelenmesi Özafagus- Cardia, Rumen, Retikulum, Omasum preparatlarının uygulama dersi için hazırlanması. Sindirim II.pdf
7 İnce ve Kalın Bağırsaklar Fundus, Piloris-Duodenum, İleum ve Kolon preparatlarının öğrenci mikroskop laboratuvarında incelenmesi Fundus, Piloris-Duodenum, İleum ve Kolon preparatlarının uygulama dersi için hazırlanması. Sindirim III.pdf
8 Sindirim Kanalına Açılan Büyük Tükrük Bezleri (Gl. Parotis, Gl. Submandibularis, Pancreas, Karaciğer) Parotis, Submandibularis, Karaciğer, Pankreas preparatlarının öğrenci mikroskop laboratuvarında incelenmesi Parotis, Submandibularis, Karaciğer, Pankreas preparatlarının uygulama dersi için hazırlanması. Sindirim Kanalına Açılan Büyük Bezler.pdf
9 Arasınav Genel uygulama tekrarı
10 Solunum Sistemi (Cavum Nasi, Nasopharynx, Larynx, Trachea, Pulmones) Trachea ve Akciğer preparatlarının öğrenci mikroskop laboratuvarında incelenmesi Trachea ve Akciğer preparatlarının uygulama dersi için hazırlanması. Solunum Sistemi.pdf
11 Üriner Sistem (Böbrekler, Üreter, Vesica Ürinaria, Üretra) Böbrek ve idrar kesesi preparatlarının öğrenci mikroskop laboratuvarında incelenmesi Böbrek ve idrar kesesi preparatlarının uygulama dersi için hazırlanması. Üriner Sistem.pdf
12 Erkek Genital Sistemi (Testisler, Akıtıcı kanallar, Eklenti Bezleri, Penis) Testis ve akıtıcı kanalları preparatlarının öğrenci mikroskop laboratuvarında incelenmesi Testis ve akıtıcı kanalları preparatlarının uygulama dersi için hazırlanması. Erkek Genital Sistemi.pdf
13 Dişi Genital Sistemi (Ovaryumlar, Tuba Uterina, Uterus, Serviks Uteri, Vagina, Vulva) Ovaryum ve Uterus preparatlarının öğrenci mikroskop laboratuvarında incelenmesi Ovaryum ve Uterus preparatlarının uygulama dersi için hazırlanması. Dişi Genital Sistemi.pdf
14 Örtü Sistemi (Deri ve Epidermal Organlar) Kıllı ve Kılsız deri, Meme preparatlarının öğrenci mikroskop laboratuvarında incelenmesi Kıllı ve Kılsız deri, Meme preparatlarının uygulama dersi için hazırlanması.
15 Duyu Sistemi (Duyu ve İşitme Organı) Göz preparatlarının öğrenci mikroskop laboratuvarında incelenmesi Göz preparatlarının uygulama dersi için hazırlanması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117202 Dokuları meydana getiren farklı hücrelerin metabolik faaliyetleri arasında aynı amaca yönelik nasıl bir eşgüdüm içinde olabildiklerini anlar.
2 1117203 Temel bilim dersleri arasında yapı-fonksiyon ilişkisinin kurulması becerisini kazandıracaktır.
3 1117204 İmmunoloji derslerine temel oluşturacak bilgileri kazanır.
4 1117205 Patoloji derslerini daha iyi anlayabilme ve histopatolojik incelemelerde sağlıklı ve hastalıklı dokuları birbirlerinden ayırt etme becerisini kazanır.
5 1117206 Organizmada her fonksiyonun oluşumunda katkının nerelerden, hangi yapılardan geldiği hakkında yorum yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 4 4 5 2 4 3 2 3
2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3
3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3
4 4 4 5 5 5 4 5 3 3 4 3 4
5 5 5 3 5 3 5 4 3 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek